VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Velayetin Değiştirilmesi Davası

Velayetin değiştirilmesi davası, ebeveynlerin haklarını ellerinden almak için açılan bir davadır. Diğer taraf bu hakları alacaktır. Yasa, belirli koşullar altında velayet değişikliğine izin verir.

Velayet Değişikliği Davası Şartları

Böyle bir davanın açılabilmesi için velayetin halihazırda ebeveynlerden birine verilmiş olması gerekmektedir. Buna ek olarak, çocuk veya velayete sahip ebeveyn temel ve kalıcı bir değişiklik yaşamış olmalıdır. Bu değişiklik çocuğun menfaatlerine zarar verecek nitelikte olmalıdır.

Velayetin değiştirilmesi için dikkate alınması gereken hususlar

Medeni Kanun’un 183. Maddesi velayetin değiştirilme nedenlerini sıralamaktadır. Bu madde, velayetin evlilik, taşınma veya ebeveynin ölümü gibi belirli durumlarda değiştirilebileceğini belirtmektedir.

Listelenen nedenler her şeyi kapsamamaktadır. Listelenenler dışında başka nedenlerle de velayetin değiştirilmesine karar verebilirsiniz. Bir velayet davasında, velayetin değiştirilmesine karar verilebilir. Bu, velayete sahip ebeveynin çocuk ile diğer ebeveyn arasındaki teması engellemesi durumunda gerçekleşebilir. Ayrıca velayetin kötüye kullanılması veya velayetin değiştirilmesinin çocuğun yüksek yararına olması durumunda da gerçekleşebilir. Her iki ebeveyn de velayeti kaybederse, bir vasi atanacaktır.

Hakim, velayetin değiştirilip değiştirilmeyeceğine karar verirken yukarıda sıralanan tüm nedenleri dikkate alacaktır. En önemli şey çocuğun yüksek yararıdır. İyi nedenler olsa bile, hakim yine de velayeti vermeyi reddedebilir.

Karar ayrıca mevcut veya gelecekteki çocukların velayetini de iptal eder. Mahkeme öncelikle diğer çocukların velayetinin kaldırılmasının gerekli olup olmadığına karar vermelidir. Aksi takdirde, tüm çocuklar velayeti kaybedecektir.

Velayetin değiştirilmesiyle ebeveynin sorumluluğu sona erer mi?

Velayetin kaybedilmesinin ebeveynlerin eğitim ve bakım masraflarını karşılama yükümlülüğü üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Ebeveynler veya çocuklar bu masrafları karşılayamazsa devlet bu masrafları karşılayacaktır.

Ebeveynler yeniden evlenir ve çocuk sahibi olursa velayeti kim alır?

Yeniden evlenme otomatik olarak ebeveyn haklarının sona ermesine neden olmaz. Velayet çocuğun yüksek yararına olacak şekilde değiştirilebilir. Koşullar gerektiriyorsa, bir vasi de atanabilir.

Velayetin değiştirilmesi Yetkili mahkemeler

Yetkili mahkeme Aile Mahkemesidir. Kanunda yetki konusunda bir kesinlik bulunmamaktadır. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 14.01.2014 tarih ve 2014/26169 sayılı kararında davacının ikametgâhı mahkemesinde dava açabileceği belirtilmiştir. Söz konusu karar metni aşağıdadır:

Dava, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden sonra 17/7/2013 tarihinde açılmıştır. Davacı, müşterek çocuk üzerinde velayetin anneden kendisine verilmesini talep etmiştir (6100 sayılı HMK.) 6100). Çekişmesiz yargı işlerinde, kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, davacının veya taraflardan birinin yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir (m. 6100). Türk Medeni Kanunu’nda velayetin kaldırılması, velayetin bir ebeveynden diğerine verilmesi veya daha önce kaldırılmış olan velayetin iadesi ile ilgili davalarda yetki konusunu ele alan bir hüküm bulunmadığından, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun “çekişmesiz” yetki kuralı uygulanacaktır. Bu nedenle, bir davacı yerel mahkemede de dava açabilir. ikamet. “Mahkemenin hukuka aykırı gerekçelerle yetkisizlik kararı vermesi hatalıdır.”

Velayet Değişikliği Davasının Süresi

Eğer durum çocuğun yüksek yararına uygun değilse, diğer taraf çocuk adına dava açabilir. Herhangi bir zaman sınırlaması yoktur. Örnek olarak, beş yaşındaki bir çocuk annesinin velayetine verilmiştir. Anne 10 yıldır çocuğuna karşı yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Çocuk beş yaşına geldikten sonra, annenin para harcamaya ve uyuşturucu kullanmaya başlamış olması mümkündür. Bu durum çocuğa zarar vermiştir. Velayetin anneye verilmesinin üzerinden on yıl geçmiş olsa bile, baba yine de velayetin değiştirilmesi için dava açabilir.

Velayetin değiştirilmesi davasının amacı ve niteliği

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 382. maddesinin birinci fıkrası, genel bir çerçeve çizerek çekişmesiz yargı işlerini tanımlamaktadır. Bunlar daha sonra mümkün olduğunca ayrıntılı olarak sıralanmaktadır.

Yukarıda bahsi geçen maddede yer alan velayet değişikliği talebi de çekişmesiz yargı konusu olarak nitelendirilebilir. Kendiliğinden araştırma ilkesi, aksi belirtilmedikçe, çekişmesiz tüm hukuki meseleler için geçerlidir.

Türk Medeni Kanunu’na göre velayet terimi, çocukların bakımı, eğitim ve öğretimi, korunması ve temsili ile bunlar üzerindeki vesayeti ifade eder. Türk Medeni Kanunu velayeti, ana ve babanın çocuklarına ve onların mallarına karşı sahip oldukları görev, hak, yetki ve yükümlülüklerin tümü olarak tanımlamaktadır. Ebeveynlik görevleri ve hakları, çocukların kişiliklerine özen göstermeyi, refahlarını sağlamayı, eğitimlerini sağlamayı ve onlara bakmayı içerir. Bu bağlamda, ebeveynler çocuklarını iyi bir insan ve iyi bir ahlak sahibi olacak şekilde yetiştirme sorumluluğuna ve hakkına sahiptir. Ayrıca çalışkan ve bilgili olmalıdırlar. Boşanma sonrası mal paylaşımı ve katkı payı talepleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen yazımızı okuyunuz.

Nafaka ve Velayet Değişikliği Davası

Velayet davalarında nafaka talebinde bulunulur. Yan talepler, ana talebin sonucuna bağlıdır.

Burada bir astlık üstlük ya da öncelik ilişkisi değil, yalnızca bir asli ilişki söz konusudur. Fer’i talep asıl talepten ayrılamaz. Velayetin değiştirilmesi talebinin mahkemece reddi halinde çocuk nafaka hakkına sahip değildir (Hukuk Genel Kurulu’nun 31.01.2019 tarih ve 2017/2444 E.. 2019./51 K. sayılı kararı).
Lütfen açıklamama izin verin. Nafaka, ebeveynlerin çocuklarına bakma yükümlülüğünün doğal bir sonucudur. Hem koruma hem de kamu düzeni ile ilgilidir. Talep olmasa dahi hâkim nafakaya hükmetmek zorundadır.

Velayet değişikliği bir emir meselesidir. Bu davada nafaka talebinin ayrı olduğunu ve fer’i bir mesele olmadığını kabul etmek usul etkinliğine aykırı olacaktır. Çocuk, mahkeme velayet davası hakkında karar verene kadar nafaka hakkını kullanamayabilir.

Velayetin Değiştirilmesine İlişkin Yargıtay Kararları

Yargıtay tarafından velayet değişikliği halinde mahkemelerin yetkisine ilişkin örnek bir kararda aşağıdaki görüş benimsenmiştir. Velayet değişikliği yoktur: Özel Yetki. Davalılar bu itirazı ilk itirazları olarak ileri sürebilirler.

Kavga etmeden boşanan ebeveynler, ebeveynlerden birinin velayeti aldığı ve diğerinin çocuğun kişisel masraflarından sorumlu olduğu bir velayet düzenlemesinde anlaşmışlardır. Ebeveynler, bir tarafa velayet hakkı verilmesi ve diğer tarafın çocuğun özel masraflarını ödemesi konusunda anlaşmışlardır.Çocuğunuzun velayetini değiştirirseniz, ŞartınKabulüDaha fazla bilgi için bizimle de iletişime geç ebilirsiniz. Söz konusu sorununicrası kolaydır (Hukuk Genel Kurulu, 2017/1895 E.; 2019/630 K. et l’arrêt du 30.05.2019).

Bölge İstinaf Mahkemesi, velayetin değiştirilmesi davasının çekişmeli bir konu olmadığı gerçeğine dayanarak çekişmesiz davalarda karar verebilir. Bu kararlar kesindir ve temyiz edilemez. Bu nedenle davalı-davacının bu yöne ilişkin istinaf dilekçesinin reddi gerekir2. Hukuk Dairesi, 2019/3013 E.

Evlatlıktan red ile ilgili yazımızı okuyabilirsiniz.

Velayetin değiştirilmesi davası, ebeveynlerin haklarını ellerinden almak için açılan bir davadır. Diğer taraf bu hakları alacaktır. Yasa, belirli koşullar altında velayet değişikliğine izin verir. Velayet Değişikliği Davası Şartları Böyle bir davanın açılabilmesi için velayetin halihazırda ebeveynlerden birine verilmiş olması gerekmektedir. Buna ek olarak, çocuk veya velayete sahip ebeveyn temel ve kalıcı bir değişiklik yaşamış olmalıdır.…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *