VEKALET ÜCRETİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Genel Vekalet Ücreti Ne Kadar

Bu makalede, yetkili uzman ücretlerine tamamen farklı iki bakış açısından dikkat çekeceğiz. Bir yandan, noterde pek çok yetkili uzman yetkisine itiraz etmenin bir yolu olarak ödediğiniz ücretlere dikkat edeceğiz ve bununla birlikte, avukata ödenecek yetkili uzman ücretlerinin miktarına dikkat edeceğiz. Hem notere hem de avukata ödenecek olan bu ücretler, türe ve 12 aya göre değişiklik göstermektedir. Bu makalede, 2021 yılı için yetkili fiyatlara bir göz atacağız. Bunun yanı sıra, konuyla ilgili sorularınızı da yanıtlamaya çalışacağız.

İcra Avukatı Ücretleri Nasıl Hesaplanabilir?

Burada ele alacağımız amaç, avukatın icra takibinde alacağı ruhsatlı avukatlık ücretinin asgari sınırları olacaktır. Belirteceğimiz rakamlar her yıl Resmi Gazete’de güncel olarak yer almaktadır. Yazımızın tarihi itibariyle 2021 yılı fiyat tarifesine göz atacağız. Talep edilen rakamlar asgari sınırları belirliyor. Dolayısıyla, bu rakamların altında yetkili uzman ilişkisi muhtemelen olmayacaktır. Aslında, bu rakamların ötesinde, durumlar çoğunlukla aralarındaki sözleşmeye dayalı olarak yetkili uzman fiyatını çözebilir.

Bunun yanı sıra, çoğunlukla icra takibine dayalı olarak açılabilecek olumsuz irade davası, itirazın iptali davası, istihkak davası ve istihkak davası gibi davalar için de avukatlık ücreti belirlenebilmektedir.

İcra Avukatı Ücreti Ne Kadar?

İcra ve Kısım müdürlüklerindeki takipler için, başlangıçtan sona kadar yapılan işlemlere ilişkin ruhsatlı avukatlık ücretleri 2021 yılı için en az aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

 • 4.i̇cra takibi için 800,00 TL’ye kadar, yasal profesyonelin fiyatı 720,00 TL’dir. Bununla birlikte, bu miktar tek beyannameyi geçemez.

 • İlk 40.000,00 TL için %15 ve sonraki 50.000,00 TL için %13’tür. 9.sonraki 90.000,00 TL için %5. sonraki 250.000,00 TL için %7. sonraki 620.000,00 TL için %5. 3.bir sonraki 775.000,00 TL için %5. 1.bir sonraki 1.275.000,00 TL için %8. sonraki 3.100.000,00 TL için %1.

 • Aciz vesikası, işlemleri sonuçlandıran pek çok işlemden biri olarak dikkate alınır. Bu belgenin alınması halinde avukata tam ücret ödenir.

 • İcra mahkemelerinde dinleme yapılması durumunda, yetkili bir uzmanın ücreti bile ödenebilir. Bu mahkemelerde takip edilen işler için 840,00 TL avukatlık ücreti takdir edilebilir. İcra mahkemelerinde duruşmalı ve davalı işler için de 1.360,00 TL avukatlık ücreti alınabilir. İcra mahkemelerinde takip edilen hapis davaları için de 1.240,00 TL avukatlık ücreti alınabilir. Bununla birlikte bir istisna söz konusu olabilir; icra mahkemelerinde açılan istihkak davalarında yukarıda belirtilen harçlar üzerinden hesaplanacak avukatlık ücretine hükmedilir.

 • Tahliyeye ilişkin icra takiplerinde (kiracı tahliyesi vb.) hükmedilecek avukatlık ücreti 1.360,00 TL’dir.

 • Borçlunun borcunu süresinde ödemesi halinde, ruhsatlı avukatlık ücretinin dörtte üçüne hükmedilir. Bu hüküm, götürü bedel gerektiren hallerin yanı sıra nispi bedel gerektiren hallerde de uygulanır.

 • Sözleşmeli avukatlık ücretinin kararlaştırılmadığı veya kararlaştırılan sözleşmeli avukatlık ücretinin icra dairelerinde borçlu vekili olarak kabul edilen işlerde geçersiz sayıldığı hallerde; ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümünde sözleşmeli avukatlık ücreti 840,00 TL’dir. Bununla birlikte, bedel ayırt edici iddiayı aşamaz.

Noter Yetkili Vasıflı Fiyatı Ne Kadar?

Noterde karşılaşacağınız yetkili uzman fiyatının miktarı, türüne, verilme amacına ve birçok alternatif bileşene bağlı olarak değişir. Yetkili uzman tesisi, hukuk uzmanları için veya standart bir vatandaşın yetkili uzman potansiyeli adına bir işlem yapması için verilebilir. Yetkili uzman yetkisi, bir otomobilin satışı, bir evin satışı, bir arazinin satışı, bir avukat, bir muhasebeci ve diğerleri gibi birçok işlem için verilebilir. Bu işlemler için noter tarafından, esas olarak yetkili uzmanın noter tarafından onaylanma potansiyeline dayanan bir ücret alınır. Bu ücretler türüne göre değişiklik gösterir. Ayrıca, notere ödenecek bu ücretler yıllık olarak artırılır.

Yetkili Uygulayıcı Maliyeti 2021 Ne Kadar?

2021 yılı için Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi TBB tarafından basılmış ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu ücretler 2021 yılında sonuçlanan dava ve işlemler için geçerlidir.

Avukatlık Ücreti Hesaplanır mı?

Hukukçulara ödenecek avukatlık ücretinin hesaplanması mümkün değildir. Ödenecek avukatlık ücreti, duruma göre 2 kalemde, hatta 3 kalemde toplanmaktadır. Bunlar; sözleşmesel hukukçu bedeli (hukukçunun fiyat anlaşmasından kaynaklanan), karşı hukukçu bedeli (davanın sonuçlarına göre karşı sosyal topluluk tarafından ödenmesi gereken hukukçu bedeli) ve icra hukukçu bedeli (mahkeme seçimine dayalı olarak karşı sosyal topluluktan asorti için açılan davada). Avukatın da hak kazanabileceği bu ücretlerin çoğunu aşağıdaki başlıklar altında ayrıntılı olarak ele alacağız.

1) Yetkili Vasıflı Fiyat Anlaşması Nedir?

Yetkili uzman fiyat anlaşması, sözleşmeye dayalı bir yetkili uzman fiyatıyla sonuçlanan bir sözleşmedir. Bu sözleşme, müşteri ile yetkili uzman arasında akdedilir. Sözleşme, durumların yükümlülüklerini belirler. Yetkili uzmanın görevi, verilen işi uygun şekilde yapmaktır. Müşterinin yükümlülüğü, bu iş karşılığında yetkili uzmana belirli bir miktar para ödemektir. Bu bedel nakit veya senet olarak ödenebilir, ancak senet olarak ödenemez. Sözleşmede, ilgili ücret tarihi, işin tamamlanması da kararlaştırılabilir veya belirli bir vade de kararlaştırılabilir.

Yetkili bir uzmanın fiyatı, hukukçular için asgari fiyat tarifesi sınırlarının altında olamaz. Bu asgari fiyat tarifesi TBB tarafından yıllık olarak belirlenir. Orantılı fiyatın üst sınırı, dava değerinin veya kararın veya nakit paranın değerinin% 25’ini geçememesidir. Bu tavan miktarı aşan sözleşmeler geçersiz sayılmayacak, ancak muhtemelen tavan miktarla sınırlandırılacaktır. Götürü bedele gelince, daha büyük bir sınırlama yoktur. Bununla birlikte, belirlenecek fiyat hakkaniyete uygun olmalıdır, aksi takdirde dava konusu olabilir.

Bunun yanı sıra, gayri nakdi mal ve hakların bir kısmının avukata ait olacağı kararlaştırılamaz. Bu, Avukatlık Yönetmeliği tarafından açıkça yasaklanmıştır. Farklı bir ifadeyle, örneğin, bir ortaklığın feshinde, avukata belirli bir pay veya intifa hakkı verilmesi mümkün olmayacaktır. Ayrıca, sonuca göre bir bedel kararlaştırmak da yasaktır. Farklı bir ifadeyle, dava alınırsa, bu bedelin büyük olasılıkla ödeneceği, aksi takdirde ödenmeyeceği konusunda bir anlaşma yapılamaz. Birden fazla işletme sahibi varsa, muhtemelen avukata karşı müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklardır.

2) Karşı Avukat Ücretlerini Hesaplayın?

Dava sonunda, mahkeme heyeti tarafından kararlaştırılan tarifeye göre karşı tarafa yüklenecek yetkili uzman ücreti yalnızca ve tamamen avukata aittir. Bu bedel takas edilemez veya işletme sahibinin borcuna mahsup edilemez. Bunun yanı sıra, bu bedelin bağlanması da mümkün değildir. Bu bedel, yetkili uzman bedeli anlaşmasında üzerinde mutabık kalınan yetkili uzman bedelinden tamamen bağımsızdır. Başarılı sosyal topluluğun avukatı bu bedeli karşı sosyal topluluktan alacaktır. Bu bedel, mahkeme tarafından hukukçular için asgari fiyat çizelgesinin altında olmamak ve buradaki miktarların 3 katını geçmemek üzere değerlendirilebilir. Bedelin değerlendirilmesinde çoğunlukla seçimin yapıldığı 12 ay için geçerli olan avukatlık asgari ücret tarifesi esas alınacaktır.

Başarılı olan davada çok sayıda yetkili danışman varsa, bu bedel yetkili uzman başına ayrı ayrı verilmez. Tek bir karşıt danışmanlık ücreti de verilebilir. Bu bedelin muhtemelen çok sayıda hukukçu arasında nasıl paylaşılacağı konusu, lehine yetkili uzman bedeli verilen devlet tarafından çözülecek bir konudur.

3) İcra Avukatı Ücreti Ne Kadar?

Karşı tarafın avukatlık ücretine hükmedilen mahkeme kararının kesinleşmesinden sonra, karşı tarafın avukatlık ücreti ile birlikte para miktarı hak sahibine ödenmemişse; avukat bu parayı karşı taraftan ilamlı icra yoluyla tahsil etme olanağına sahip olacaktır. Böyle bir grup devamında, avukat devamla ilgili yetkili bir uzman fiyatına da hak kazanabilir. Bu bedelin yukarıda ilgili başlık altında (İcra Avukatının Bedeli Ne Kadardır?) belirtildiği şekilde belirlenmesi daha muhtemeldir.

Ödenmemiş bir Yetkili Uzman Anlaşması imzalanabilir mi?

Bilgiler arasında, yalnızca karşı tarafın yetkili bir uzman fiyatı beyan etme olasılığının daha yüksek olduğu konusunda anlaşmaya varılamaz. Böyle bir fiyat maddesi geçersizdir. Avukatın böyle bir bedel almayacağı kararlaştırılamaz, buna {mesleki} teminat davası yasağı denir. Böyle bir durumda bile, sözleşmeyi imzalayan avukat, Avukatlık Yönetmeliği’nin 164(4) maddesi uyarınca bir bedel alma hakkına sahiptir. Başka bir deyişle, bu durumda, değeri para ile ölçülebilen dava ve işlerde, kararın kesinleştiği tarihteki değerinin yüzde onu ile yüzde yirmisi arasında bir miktar, avukatın emeğinin karşılığı olarak, alt sınırı asgari ücret tarifesi olmak üzere, davanın ücret itirazlarına bakmaya yetkili merci tarafından alınan kısmı için hükmedilir. Değeri para ile ölçülemeyen durumlarda ve konularda, asgari fiyat tarifesindeki monte edilmiş ücretler geçerli olacaktır. Bununla birlikte, bu durumda, ilgili Baro Birliğinin Yönetim Kurulu bu durumdan haberdar edilmelidir. Daha sonra ilgili Baro Birliği tarafından avukata karşı disiplin işlemi başlatılması muhtemeldir.

Tapu Sicili Yetkili Vasıflı Ücreti Ne Kadar?

Bu ücretlerin yıllık olarak güncellendiğinden bahsetmiştik. Bu yetkili uzman yetkisi, size ait bir gayrimenkul üzerinde kısıtlı veya tamamen resmi bir şekilde davranması için birisine yetki vermenin bir yolu olarak verilir. Gerçekleştirilebilecek bu eylemlere örnek olarak, brüt gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi yapma ve önalım hakkının uygunluğunu tespit etme yetkileri verilebilir.

Herhangi bir vatandaş adına yetkili uzmanın bu yetkisini sorun etmek için, yasal profesyonelin tesisini veren kişinin son 6 ay boyunca çekilmiş iki fotoğrafı ve yetkili uzmanın yetkisinin verileceği kişinin kimliği ve kimliği gereklidir. Verilecek yetkili uzman yetkisi için ödenen fiyat değeri, sayfa sayısı, çeviri yapılıp yapılmadığı ve yetkilendirilen faktörler gibi birçok bileşen içinde değişir ve değişir. 2021 için, hukukçunun tapu yetkisi fiyatı 500 TL ile 1900 TL arasında değişmektedir. Hukukçu ruhsatının geçerlilik süresi genellikle 3 aydır. Bununla birlikte, bu süre, hukukçu yetkisinin verilebileceği kişiye bağlı olarak zaman zaman dalgalanabilir.

Tapu iptal davalarını anımsatan, gayrimenkulünüzle ilgili davalarla da ilgilenebilecek birçok kişi için, bu konularda eğitimli bir gayrimenkul avukatının yardımını aramanızı öneririz.

Bir avukata yetkili bir uzmanın gücünü sağlamanın bedeli nedir?

Tam burada, bir avukata verilmesi gereken temel yetkili uzman yetkisine odaklanacağız. Bazı işlemler için, temel bir yetkili uzman yetkisi için cazip olmak yeterli olmayacaktır. Bunlar için, yetkili uzman yetkilerini özel yetkilendirme ile sorun etmek önemlidir. 2021 için, noterde bir avukata temel yetkili uzman yetkisi vermenin fiyatı 192,00 TL’dir. Bu miktar birçok bileşene bağlı olarak dalgalanabilir. Bu konuda işlem yapacağınız yerdeki noter ile iletişime geçmeniz büyük olasılıkla daha sağlıklı olacaktır.

Yetkili Uzman Oturum Fiyatı Nedir?

Yetkili uzman oturum fiyatı zor ve hızlı bir miktar değildir. Bu bedelin niteliğine göre asgari miktarı, Türkiye Odalar Birliği (TBB) tarafından her yıl güncellenen Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nde belirtilmektedir. Avukatlar bu asgari ücret yükümlülüklerine uyum sağlamalıdır, ancak en fazla sınırlama hazır değildir. 2021 yılı için TBB’nin oturum ücretleri tarifesi aşağıdaki gibidir

 • Avukatlık bürosunda sözlü oturum ücreti ilk saat için 540,00 TL’dir. Bu fiyat ilk saatten sonraki her saat için 325,00 TL artacaktır.
 • Avukatın bulunduğu yerde avukattan sözlü tavsiye alma ücreti 1.125,00 TL’dir. Bu fiyat ilk saatten sonraki her saat için 555,00 TL artacaktır.
 • Avukattan yazılı tavsiye alma ücreti ilk saat için 1.125,00 TL’dir. Bu bedel takip eden her saat için 525,00 TL artırılır.
 • Avukat tarafından yazılacak her dilekçe için; avukat tarafından düzenlenecek her protesto, keşif, tespit için ödenecek bedel en çok 825,00 TL’dir.
 • Avukat tarafından hazırlanacak kira ve ilgili sözleşmeler için en az 1.080,00 TL ödenmesine karar verilmiştir. Tüzük, kanun, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi ve ilgili evrakların avukat tarafından hazırlanması durumunda asgari 3.280,00 TL ödenmesi gerekmektedir. Şirket ana sözleşmeleri, şirket değişiklik ve birleşme sözleşmeleri ve ilgili sözleşmeler gibi sınai işletme ile ilgili sözleşmelerin bir avukat tarafından hazırlanması için asgari ücret 1.650,00 TL’dir.

Yetkili Uzman Fonlarının Düzenli Yetkisi Nedir?

Yetkili vasinin tüm yetkisinde, vekil olarak atanacak kişiye birçok yetki toplu olarak verilir. 2021 için, genel yetkili vasinin fiyatı 550 £ ile 1.900 £ arasında değişebilir. Ödenen fiyat miktarı, verdiğiniz yetkilere göre artacaktır. Yetkili uzman içerikli materyallerin tam yetkisi için ödenen tutar büyük olasılıkla aşırı olsa da, verilen yetkileri asgari düzeyde korumak notere ödeyeceğiniz fiyatı düşürecektir. Bu nedenle, yetkili uzman tarafından gerçekleştirilmesi gereken işlemleri ve bu yolla verilmesi gereken yetkileri açıkça belirlemek büyük olasılıkla avantajlıdır. Size en yakın noter ile iletişime geçerek, yetkili uzman ücret potansiyeli için bu sorun hakkında net bir değer bilgisi elde edeceksiniz, bu önemli bir sorundur.

Yetkili Uzman Ücretinin Araba Brüt Satış Gücü Ne Kadar?

Bildiğiniz gibi, araba alımları ve ürün satışları noter huzurunda resmi olarak gerçekleştirilmelidir. Peki bu işlem için notere ne kadar ödeme yapmanız gerekiyor? Bu işlem için notere ödenecek bedel 2021 yılı için kabaca 275,00 TL’dir. Bu işlem için başka bir kişiyi yetkilendirmek isterseniz, notere ödemeniz gereken yetkili uzman fiyatı ne kadardır? Bu işlem için yetkili bir uzmana yetki verilmesinin bedeli 2021 yılı için 192,00 TL’dir. Bu rakamlar hakkında daha detaylı bilgiyi işlem yapacağınız noterden alabilirsiniz.

İşten çıkarma ücreti ne kadar?

Muhtemelen halihazırda çalıştırdığınız bir avukatı çeşitli nedenlerle azletmeniz gerekecektir. Bu durumda, yetkili uzmana daha önce vermiş olduğunuz yetkileri geri almış olursunuz. Farklı bir ifadeyle, bir azil mektubu düzenlemenin amacı, yetkili kişiyi belirli konularda bir kez daha diskalifiye etmektir.

Yetkili uzmanın görevden alınması da birçok kişi tarafından yetkili uzmanın yetkisinin iptali olarak kabul edilebilir. Ancak bu ikisi birbirinden ayrı kavramlardır. Dahası, yetkili uzmanın yetkisinin iptali, bir avukatın azledilmesini de kapsayan daha geniş bir kurumdur. İkisinin karakteri ilişkili olsa da, yetkili uzmanın yetkisinin iptali, yetkili uzmanın etkisi göz önüne alındığında herkes için elde edilebilirken, yetkili uzmanın görevden alınması sadece yetkili uzmanınıza karşı elde edilebilir.

Yetkili bir uzmanın bir avukat üzerindeki etkisini sorun etmek için bir noter kullanmanızla aynı şekilde, bir avukatı azletmek için de bir noterden yararlanmak yararlıdır. Azil için notere ödenecek ücret 2021 yılı için 250 TL ile 300 TL arasında değişmektedir. Bu bedelin miktarı her yıl güncellenmektedir. Çok sayıda hukukçuyu azletmek istiyorsanız, notere ödemeniz gereken bedelin miktarı hukukçu sayısına bağlı olarak artacaktır, çünkü her avukata büyük olasılıkla ayrı bir azilname gönderilecektir.

Atlı Yetkili Uzman Ücreti Nedir?

İki tür yetkili uzman ücreti vardır. Orantılı veya monte edilmiş olabilir. Orantılı, büyük olasılıkla orantılı bir hesaplama yapılacağı anlamına gelir. Çok sayıda ifadeyle, çoğunlukla para miktarına veya davanın konusu olan konunun değerine dayalı olarak orantılı bir değer türünde verilebilecek bir tür yetkili uzman fiyatıdır. Zor ve hızlı bir yetkili uzman bedeli durumunda, konuya göre zor ve hızlı bir miktar belirlenir. TBB tarafından her yıl hazırlanan asgari avukatlık ücret tarifesinde belirtilen iş ve işlemler için hak edilen asgari avukatlık ücretinin miktarı üzerinden gösterilir.

Asgari Avukatlık Ücreti Nedir?

TBB tarafından 2021 yılı için hazırlanan asgari avukatlık ücret tarifesinde iş mahkemelerinde görülen davalar için 2.040,00 TL avukatlık ücreti öngörülmektedir. Aslında, tamamen farklı miktarlar, avukat ve müşteri arasındaki fiyat anlaşmasında her ihtimalde kararlaştırılacaktır. İl Baroları bu konuda asgari fiyat çizelgeleri yayınlamaktadır. Avukatlar, yetkili uzman fiyat sözleşmelerinde bu miktarların altında bir miktar belirleyemezler. İstanbul Barosu tarafından 2021 yılı için yayımlanan asgari ücret tarifesinde, iş mahkemelerinde görülen davalarda avukatlık ücreti olarak 9.000 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i öngörülmüştür. Aynı çizelgede, tüketici hakem heyetlerinde görülecek davalar için de 3.500 TL avukatlık ücreti öngörülüyor.

Asliye Hukuk Mahkemeleri için avukatlık ücreti nedir?

Asliye Hukuk Mahkemeleri’nde muhtemelen en temel suçlar dolandırıcılık ve hakarettir. Bunun dışında; resmi evrakta sahtecilik suçu, failin kamu görevlisi olmaması şartıyla bu mahkemelerde görülebilir. Cumhurbaşkanına hakaret suçu ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu da bu mahkemelerde görülen dava konularıdır. Bunun yanı sıra, mala zarar verme suçu ve kasten zarar verme suçu da Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülen suç türlerinden birkaçıdır. Sosyal medya üzerinden tehdit suçunun cezası da bu mahkemelerde verilebilmektedir. Aynı şekilde uyuşturucu kullanımının cezası da bu mahkemelerde verilebilmektedir.

Her baro bu suç için ayrı bir masa oluşturmaktadır. İstanbul Barosu’nun 2021 yılı takvimine göre, asliye ceza mahkemeleri için avukatlık ücretlerinin alt sınırları aşağıdaki gibidir

 • Sanığın veya suça sürüklenen küçüğün güvenliği 14.000,00 TL;
 • Müşteki veya katılanın aydınlatılması 10.000,00 TL
Ev mahkemeleri için bir avukatın ücreti ne kadardır?

Bir kez daha, yerel mahkemelerde görülecek davalar aracılığıyla, her Baro Birliği avukat ve yardımcı avukat arasında asgari bir fiyat çizelgesi yayınlar. Bu çizelge tavsiye niteliğindedir. Bu çizelgeler her yıl yenilenir. İstanbul Barosu’nun 2021 yılı için hazırladığı çizelgede, İç Hukuk Mahkemelerinde görülecek davalar için alt sınırlar aşağıdaki gibidir

 • Evlenme ehliyetine veya iddet müddetinin kaldırılmasına bağlı haller 8.000,00 TL;
 • Nişanın bozulmasından kaynaklanan haller (mal, malzeme iadesi veya manevi tazminat ve diğerleri) 9.000,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %10’u;
 • Boşanma davalarında avukatlık ücreti; anlaşmalı davalarda 9.000,00 TL, çekişmeli davalarda 14.000,00 TL, çekişmeli davalarda 14.000,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i ve aynı şekilde maddi veya manevi tazminat talep edilen hallerde; (Boşanma davanız varsa bu süreçte bir boşanma avukatından yardım almanızı öneririz)
 • Soybağının reddi, tanıma ve babalık davaları 12.000,00 TL;
 • Nafaka davaları 8.000,00 TL;
 • Evlat edinme davaları 9.000,00 TL;
 • Aile güvenliğine ilişkin 6284 sayılı Yönetmelikten kaynaklanan haller 6.000,00 TL;
 • İcra dosyaları 10.000,00 TL.

Düğün takılarının kime ait olduğu ve boşanmada mal paylaşımı gibi hususlar, Ev Mahkemelerinde çözüme kavuşturulacak pek çok konu arasındadır. Velayetin değiştirilmesi ve evliliğin iptali gibi hususlarla ilgili durumlar Ev Mahkemelerinde görülebilir.

Ortaklığın feshi için yetkili uzman fiyatı nedir?

Genel olarak izale-i şuyu davası olarak adlandırılır. Bu davanın amacı, ortaklaşa veya birlikte sahip olunan taşınır veya taşınmaz mallar üzerindeki pay sahipliğinin kaldırılması ve zilyetliğin kamuya geçirilmesidir. Söz konusu mal eşler arasında eşit olarak bölünebiliyorsa, izlenecek en iyi yol budur. Bununla birlikte, böyle bir bölünmenin mümkün olmadığı yerlerde, söz konusu mülkün icra yoluyla sağlanması daha olasıdır. Bu satıştan elde edilen gelir, büyük olasılıkla çok sayıda hissedar arasında hisseleri oranında dağıtılacaktır. Bu örnek, miras paylaşımı durumunda da ortaya çıkabilir. Mirastan feragat, mirastan mahrumiyet, mirasın reddi vb. durumlara uygun olmayan mirasçılar, miras kalan mülkün mülkiyetine sahip olabilirler. Bu gibi durumlarda, uzman bir miras avukatından yetkin yardım almak en iyisidir.

Avukatın bu dava için hak kazanacağı yetkili uzmanlık ücreti nedir? Bu tür davalar Sulh Hukuk Mahkemelerinde görülür. 2021 yılı için TBB tarafından Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde ortaklığın giderilmesi ve bölünme davaları için belirlenen miktar 3.405,00 TL’dir. Ortaklığın giderilmesi için ürün satış ofisinde yapılacak işlerin takibi için 1.500,00 TL bedel öngörülmüştür. Bunun yanı sıra yetkili usta ile yetkili usta arasında, yetkili ustanın fiyatına yetkili usta karar verebilmektedir.

Arabuluculuk Yetkili Usta Ücreti Ne Kadar?

Arabuluculuk süreci hayati veya gönüllü de olabilir. Durumlar kendi aralarında anlaşabilir ve bir uzlaşmaya varmak için bir arabulucuya gidebilir. Bunun dışında, bazı davaların açılabilmesi için arabulucuya gidilmesi gerekir. Örneğin, iş davalarında arabuluculuk gereklidir. Bu bir dava durumu olarak listelenmiştir. Arabuluculuğa gitmezseniz, davanız büyük olasılıkla usulden reddedilecektir. Dolayısıyla bu soruna dikkat etmekte fayda var.

TBB, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne arabuluculuk avukatlık ücretinin miktarını dahil etmemiştir. Bu dava da çok saf olabilir. Sonuç olarak, dava nedeniyle verilen bir bedel gibi bir faktör yoktur. Avukat ve yetkili uygulayıcı, arabuluculuk işlemleri için aralarında istedikleri miktar üzerinde anlaşabilirler. Aslında baroların bu konuda fikirleri bile var. Örneğin, İstanbul Barosu, 2021 yılı asgari ücret tarifesinde, arabuluculukta dava vekilliği için alt sınır olarak 6.000,00 TL’den az olmamak üzere, uyuşmazlık değerinin %15’i oranında bir avukatlık ücreti öngörmektedir.

Kritik Avukatlık Ücreti Ne Kadar?

Kritik Hukuk Mahkemelerinde rüşvet suçları, lisanslı bilgi suçları, yağma suçları gibi suçlar görülmektedir. Bunun yanı sıra cinsel istismar ve cinsel saldırı suçları da Ağır Ceza Mahkemelerinde yargılamaya konu olabilecek birçok suç arasında yer almaktadır.

2021 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde; Ağır Ceza ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde görülen davalar için 8.200,00 TL öngörülmüştür. Bu miktar, mahkeme heyeti tarafından verilecek avukatlık ücretini ifade etmektedir. Tamamen farklı baroların avukatlık ücretleri için tamamen farklı önerileri vardır. İstanbul Barosu’nun 2021 yılı için önerisine bakacak olursak; Ağır Ceza ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde sanığın güvenliği için 20.000,00 TL, mağdurun veya katılanın aydınlatılması için 14.000,00 TL.

İş Mahkemeleri Avukat Masrafı Ne Kadar?

Meslek hastalığı, sürekli iş göremezlik, yıllık izin sürelerinin kullanılmaması gibi durumlar söz konusu ise açılacak davada görevli mahkeme iş mahkemesi olacaktır. İş göremezlik emekliliği için gerekli koşullar yerine getirilmişse, bu haktan yararlanmak için yetkili iş mahkemesine başvurmanız gerekir. Ayrıca hizmete bağlılık, işe iade ve ayrımcılık tazminatı için de iş mahkemelerine başvurmanız gerekir. Bu gibi durumlarda, uzman bir iş mevzuatı hukukçusundan yardım almanızı öneririz. İş kazaları da birçok çalışanın başına gelebilir. Bu gibi durumlarda, davanıza bakabilecek mahkeme heyeti iş mahkemesi heyeti olacaktır. Böyle bir sorununuz olduğunda, güvenilir bir iş hasarı avukatından yardım almak en iyisidir.

İş hasarı vakalarında, avukatın hak kazanma olasılığının daha yüksek olduğu 2 yetkili uzman ücreti vardır. Bunlardan biri, karşı tarafın ödemesi gereken karşı tarafın avukatının ücretidir. Diğeri ise avukat ile yetkili uzman arasındaki yetkili uzman ücreti anlaşmasından doğan yetkili uzman ücretidir. Bu bedel işveren tarafından ödenebilir. Avukatlık Yönetmeliği uyarınca, taraflar arasında orantılı bir bedel kararlaştırılacaksa, bu bedel hükmedilecek parasal miktarın %15’inden az ve %25’inden fazla olamaz. İstanbul Barosu 2021 yılı önerisinde, değeri para ile ölçülemeyen davalar için 9.000,00 TL, değeri para ile ölçülebilen davalar için ise 9.000 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i oranında bir bedel önermiştir. İşçilik davalarında ve işçilik alacaklarında, avukatlık ücreti ve yargılama giderleri büyük olasılıkla mesleki rata esasına göre hükmedilecektir. Ancak, mahkeme heyeti asgari ücretin altında bir avukatlık ücretine hükmedemeyeceğinden, 2021 yılında asgari avukatlık ücreti olarak 4080,00 TL’ye hükmedilecektir.

Bu makalede, yetkili uzman ücretlerine tamamen farklı iki bakış açısından dikkat çekeceğiz. Bir yandan, noterde pek çok yetkili uzman yetkisine itiraz etmenin bir yolu olarak ödediğiniz ücretlere dikkat edeceğiz ve bununla birlikte, avukata ödenecek yetkili uzman ücretlerinin miktarına dikkat edeceğiz. Hem notere hem de avukata ödenecek olan bu ücretler, türe ve 12 aya göre değişiklik…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *