VASİYETNAME NEDİR?

vasiyet nedir

Kişi, ölümü üzerine mirasının paylaştırılmasını isteyebileceği gibi, vasiyeti doğrultusunda farklı taleplerde de bulunabilir. Geçerli bir vasiyetnamede kişi, mirasını belirli sınırlar ve kurallar dahilinde paylaştırabilir. Vasiyetname, ölümden sonra yapılması gereken tasarrufları da belirleyebilir.

Vasiyetname Hazırlama Koşulları

Vasiyetçi en az 15 yaşında ve ayırt etme gücüne sahip olmalıdır. Bir kişi, mirası dağıtıma hazırlarken, miktar saklı payı aşmadığı sürece tasarrufta bulunabilir. Eğer bir baba üç çocuğun tek ebeveyniyse, tüm mirasını bir çocuğa bırakamaz. Diğer çocuklar için ayrılan paylara saygı göstermelidir.

Vasiyetname yalnızca bir kişi tarafından yazılabilir. Bir temsilci ya da vekil tarafından yapılamaz. Engelli kişiler de dahil olmak üzere herkes vasiyetname yazabilir.

Tüm yazılı sözcüklerin veya basılı belgelerin bir Vasiyetname ile aynı yasal etkiye sahip olmadığını unutmamak önemlidir. Medeni kanunumuzda farklı vasiyetname türleri listelenmiştir. Ülkemizin medeni kanunu farklı vasiyetname türlerini listelemektedir.

Resmi Vasiyetname

Yetkililer etkinliği en az iki arkadaşlarıyla birlikte düzenler. Noterler veya konsoloslar resmi görevli olarak kabul edilebilir. Yetkililer sulh hakimleri veya sulh yargıçlarının yanı sıra diğer yetkili yetkililer de olabilir.

Vasiyet sahibi, isteklerini sözlü veya yazılı olarak yetkiliye bildirebilir. Yetkili, vasiyetçinin ifade ettiği istekleri içeren yazılı bir belge oluşturur ve imzalar. Görevli daha sonra bu belgeyi imzalar ve tarih atar. Vasiyet sahibi tanıklara imzalı vasiyetnameyi okuduğunu söylemelidir. Tanıklar, belgenin huzurlarında imzalandığını ve vasiyetçinin ehliyetli olduğunu teyit etmek için belgeyi imzalarlar. Vasiyetname böylece oluşturulmuş olur. Bir vasiyetnamenin geçerliliğini imzalar, tarih ve vasiyetnamenin okunması belirler.

Vasiyetçi okuma yazma bilmiyorsa vasiyetnameyi memur hazırlar. Görevli vasiyetnameyi tanıkların önünde okur. Tanıklar vasiyetnamenin okunduğunu ve vasiyetçinin isteklerine uygun olduğunu doğrular. Daha sonra her iki taraf da belgeyi imzalar.

Vasiyeti yerine getiren kişi orijinalini saklar.

El Yazısı Vasiyet

Vasiyetinizi elle yazmak istiyorsanız, kendi el yazınızla yazmalısınız. Elle yazılan vasiyetnameler daktilo, bilgisayar veya diğer elektronik cihazlarla yazılan vasiyetnamelerden farklıdır. Vasiyetçi, vasiyetname yazıldıktan sonra tarih atmalı ve imzalamalıdır. Tarih hem ay hem de yılı içermelidir. Parmak izi veya damga kullanarak imza atmak kabul edilmez. İmza el yazısı ile yazılmalıdır.

Dil, yazı tipi vb. El yazısı vasiyetnamenin hangi dilde yazılması gerektiği belirtilmemiştir. El yazısı vasiyetnamenin yazıldığı dil herhangi bir dil olabilir. Geçersizlikten kaçınmak için el yazısı vasiyetnamenin okunaklı olması önemlidir.

Nesneyi korumak sahibinin sorumluluğundadır.

Sözlü Vasiyet

Her ikisine de erişemiyorsanız sözlü olarak da yapabilirsiniz. Nadir durumlarda, sözlü olarak taslak hazırlamak mümkündür. Bu hazırlık sıkı koşullara tabidir. İlk olarak, vasiyetname özel bir durumda yapılmalıdır.

İki tanığın sözlü vasiyeti onaylaması istenir. Tanıklar bu talebi kabul ederse, iki seçenek vardır. Tanıklar önce vasiyetnameyi yazıya dökerler. Daha sonra imzalar ve tarihi yazarlar. Tanıklar tarafından oluşturulan belge daha sonra bir hukuk mahkemesine veya asliye hukuk mahkemesine sunulur ve burada durum ve vasiyetnamenin şartları açıklanır. İkinci yöntem, tanığın hakimle sözlü olarak iletişim kurması ve ardından bunu kaydetmesidir.

Belirli durumlarda, hakim durumları onaylayabilir. Bir sağlık kurumu söz konusu olduğunda, en üst düzey yetkinliğe sahip üye mahkeme yerine hareket edebilir. Savaş durumlarında rütbesi teğmenin üzerinde olan askeri personel mahkeme yerine hareket edebilir. Sözlü bir anlaşma gereklidir.

Sözlü olarak yapılan bir vasiyet, vasiyetçinin acil durumun sona ermesinden sonra bir aydan daha uzun süre hayatta kalması halinde otomatik olarak geçersiz hale gelir. Herhangi bir yasal gerekliliği ihlal etmemek için, vasiyetname yazarken deneyimli bir avukata danışmak en iyisidir.

Vasiyetname Düzenlenmesine İlişkin Yargıtay Kararları

Dava konusu olayda, vasiyetnamenin duruşma gününün bilinen mirasçılara veya vasiyet alacaklılarına tebliğ edilmediği düşünülmektedir. Türk Medeni Kanunu Madde 596/2 uyarınca, bilinen tüm mirasçılar çağrılmadan vasiyetnamenin okunması ve açılmasının yanlış olduğu belirtilmektedir. Türk Medeni Kanunu yazılı şekilde hüküm verilmesini yasaklamıştır.
Yukarıda açıklanan ilkeler gözetilmeden yazılı şekilde hüküm tesisi isabetli değildir. Temyiz itirazları kabul edilmiştir…”. (Yargıtay Üçüncü Hukuk Dairesi. Esas No:2014/19530. Karar No:2014/16709)

Somut olayda, mirasçının okuma bilmediği anlaşılmaktadır. Bu durumda vasiyetçinin sadece vasiyetinin kendi istekleri doğrultusunda olduğunu beyan etmesi yeterli değildir. Tanıkların da huzurlarında vasiyetçinin vasiyeti yerine getirme yetkisine sahip olduğunu belirttiğini teyit etmeleri gerekir. Sadece bunu yazmakla kalmamalı, aynı zamanda resmi bir memurun vasiyeti önlerinde okuduğunu ve vasiyetçinin vasiyetinin tüm isteklerini içerdiğini beyan ettiğini de teyit etmelidirler. Bu beyanın altını imzalamalıdırlar. (Yargıtay 3. Hukuk Dairesi; Esas No:2015/4647; Karar No:2016/2487)

Kişi, ölümü üzerine mirasının paylaştırılmasını isteyebileceği gibi, vasiyeti doğrultusunda farklı taleplerde de bulunabilir. Geçerli bir vasiyetnamede kişi, mirasını belirli sınırlar ve kurallar dahilinde paylaştırabilir. Vasiyetname, ölümden sonra yapılması gereken tasarrufları da belirleyebilir. Vasiyetname Hazırlama Koşulları Vasiyetçi en az 15 yaşında ve ayırt etme gücüne sahip olmalıdır. Bir kişi, mirası dağıtıma hazırlarken, miktar saklı payı aşmadığı…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *