UZAKLAŞTIRMA KARARI NASIL ALINIR?

Uzaklaştırma Kararı Kimlere Verilir?

Uzaklaştırma emri, artık çok ihtiyaç duyulan önleyici bir güvenlik önlemidir. Gün geçmiyor ki kız çocuklarına yönelik şiddet, cinsel saldırı suçları, cinsel istismar suçları ile ilgili bir bilgi gelmesin. Bu tür durumların önüne geçmek için 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’da düzenlenen önleyici güvenlik tedbirine olağanüstü ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yazıda bu konuya dikkat çekeceğiz.

Konuttan Uzaklaştırma Nedir?

6284 sayılı yönetmelik özünde aileyi korumayı ve kız çocuklarına yönelik şiddeti durdurmayı hedeflemektedir. Yönetmeliğin başlığında yer alan kız çocuklarına yönelik şiddetin önlenmesi ibaresi sizi yanıltmasın. Burada, yaş, cinsiyet veya cinsel yönelimden bağımsız olarak herkes için koruyucu ve önleyici tedbirler alınabilir. Evden uzaklaştırma, şüphesiz bu yasada listelenen birçok önleyici güvenlik önleminden biridir. Psikolojik veya bedensel şiddete maruz kalan veya psikolojik veya bedensel şiddete maruz kalmaya açık olan kişiler bu önleyici güvenlik tedbirinden yararlanabilirler.

Bu kararın verildiği belirli kişi, talepte bulunan belirli kişinin sık ikamet ettiği veya ikamet ettiği yer hakkında strateji geliştiremeyecektir. Uzaklaştırma emri yalnızca evden uzak durmayı gerektirmez. Hakkında uzaklaştırma kararı verilen belirli kişinin birçok alternatif yükümlülüğü vardır. Bu yükümlülüklere örnek olarak, konuta, fakülteye, işyerine, şiddete maruz kalan kişiye ve yakınlarına yaklaşmamak ve onlarla hiçbir şekilde konuşmamak verilebilir.

Bununla birlikte, evden uzak durma seçiminin, karar tarafından emredilebilecek birçok önleyici güvenlik önleminden sadece biri olduğunu yinelemek isteriz. Talep üzerine seçim tarafından emredilebilecek çok sayıda tamamen farklı önleyici tedbir vardır. Ayrıca, bir güvenlik tedbirinin verilmesi için herhangi bir kanıt veya belgenin gerekli olmadığını da belirtmeyi tercih edebiliriz.

Polisin bir yasaklama emrini zorlaştırması mümkün müdür?

Öncelikle, bu soruya verilecek cevabın, kural olarak, cevap diye bir şey olmadığı olduğunu belirtmek isteriz. 6284 sayılı Kanun uyarınca, önleyici ve koruyucu tedbirler yalnızca bir bölge yetkilisi veya bir seçim tarafından alınabilir. Koruma tedbirleri, kanunlara uygun olarak karar mercii veya mülki amir (kaymakam veya vali) tarafından alınabilir. Önleyici tedbirler ise yalnızca karar verici tarafından alınabilir. Bir bireyi evden uzaklaştırma kararı da bir güvenlik tedbiri olabileceğinden, sadece bir karar verici tarafından verilmesi muhtemeldir. Bu, ev içi şiddet durumlarında başvurulacak makam olan Ev Mahkemesi’nin seçimidir.

Bununla birlikte, yasalarda bir istisna yapılmıştır. Bir ev mahkemesi tarafından verilen bir güvenlik emrinin alınmasında aşırı aciliyet ve gereksiz gecikme varsa, baş yönetmelik uygulama görevlisi böyle bir emir alabilir. Bununla birlikte, bu durum seçimi takip eden ilk iş gününde yetkili makama bildirilmelidir. Yetkili makam bu kararı onaylamazsa, seçim de geçersiz ve hükümsüz olabilir ve hiçbir şekilde alınmamış gibi aynı cezalara tabi olabilir. Onaylansın ya da onaylanmasın aynı etkiye sahip olmaya devam edecektir.

Kısıtlama kararı kimler için çıkarılır?

Uzaklaştırma kararı, 6284 sayılı Kanun kapsamında yaş, cinsiyet, medeni hal, cinsel yönelim, algı, ırk ayrımı yapılmaksızın şiddete uğrayan veya şiddete uğrama ihtimali bulunan kişilere verilir. Kızlar, gençler, akrabalar ve tek taraflı takip mağdurları bu önleyici güvenlik emrinden yararlanabilir. Bir kişiye karşı psikolojik şiddet boyutuna ulaşan sürekli bir hakaretin bedeli, bu kapsamdaki suçun mağduru tarafından bir kısıtlama emri için bir gerekçe olarak gösterilecektir.

Uzaklaştırma Kararı Kaç Gün Sürer?

Uzaklaştırma talebinin ilgili yerlere iletilmesini takiben, onaylanan ve yetkilendirilen Ev Mahkemesi Seçimi, 1 – 4 gün arasında uzaklaştırma kararını zorlaştıracaktır. Daha önce de bahsettiğimiz gibi, eğer kanun uygulayıcı şirket bu kararı aciliyet nedeniyle alacaksa, gün içinde bir sonuca ulaşma potansiyeli vardır. Bununla birlikte, genellikle bu sürenin çeşitli nedenlerle uzaması da mümkündür. Bununla birlikte, 6284 sayılı Kanun’un 8. maddesi uyarınca, bu kararın verilmesi, kanunların amacına ulaşmasını tehlikeye atacak şekilde geciktirilemez. Çıkarılacak güvenlik tedbiri seçenekleri en fazla 6 aylık bir dönemi kapsayabilir. Kural olarak bu süre, askıya alma kararının ilgili kişiye tebliğ edildiği veya duyurulduğu tarihten itibaren işlemeye başlar.

Askıya Alma Talep Etme Yöntemleri?

Daha önce de belirttiğimiz gibi, ilgili Konut Mahkemesi Kararı seçim merciidir. Sonuç olarak, birincil talep makamının Konut Mahkemesi olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte, pratiklik açısından, bu talebin mahkeme salonuna yapılması gerekmez. Bir talebin ilgili kamu makamlarına yapılması ve onların da bunu Konut Mahkemesine iletmesi alışılmadık bir durum değildir. Etkilenen belirli kişi, bu tür bir talebi yönetmelik uygulama şirketine veya yerel yetkiliye yapabilir. Bu işlem ilgili kişiler tarafından ya da gerekirse Cumhuriyet Savcısı, Bakanlık ya da mevzuatı uygulayan şirket tarafından gerçekleştirilebilir.

Böyle bir talepte bulunmak için, ilgili kişinin şiddete maruz kaldığını veya tehlikede olduğunu gösteren herhangi bir kanıt veya belge sunması gerekmez. İlgili kişinin böyle bir basın açıklaması yapması yeterlidir.

Uzaklaştırma Kararı Sicile Kaydedilir mi?

Bu kararın önleyici bir güvenlik tedbiri olduğundan daha önce bahsetmiştik. Görevden uzaklaştırma bir suç değil, onaylı bir süreçtir. Yalnızca belirli bir kişi tarafından işlenen suçlar ve kabahatler için yaptırımlar ağır suç siciline kaydedilir. Sonuç olarak, sicile kaydedilen bir uzaklaştırma kararı ile karşılaştırılabilecek bir durum söz konusu olamaz. Bununla birlikte, bu güvenlik önlemini gerektiren yönetmeliğin ihlali gündemdeyse, yalnızca bu suçun cezası sicile kaydedilecektir. Bunun dışında, bu tür koruyucu ve önleyici tedbirler her zaman devlet tarafından kaydedilir. Daha sonra, bir güvenlik soruşturması vb. sırasında, önceden bir yasaklama emrinin konusu olduğunuz gerçeği devlet yetkilileri için açık hale gelebilir.

Güvenlik emri ihlal edilirse ne olur?

Önleyici ve koruyucu tedbirler, başlangıçta, koşullar çok aşırı olana kadar, belirli bir kişinin tedbire uyum sağlayacağı cesaretiyle alınır. İnfaz emri diye bir faktör yoktur. Bu önlemler ihlal edilirse, renk değişmeye başlayacaktır. Bu durumda, söz konusu kişi tedbire uyum sağlaması amacıyla kademeli bir gözaltı uygulamasına da tabi tutulabilir. Bu kısıtlama emri bir seçim tarafından verilir ve savcının işyeri aracılığıyla uygulanır.

Bu kararın alınabilmesi için, failin tedbir kararını ne zaman ve ne şekilde ihlal ettiğinin mevzuatı uygulayan makamlara bildirilmesi gerekmektedir. Bu olayla ilgili kanıtlayıcı argümanlar varsa, büyük olasılıkla kararın alınması için bunlara ihtiyaç duyulacaktır. Bir başka yöntem de savcılığa veya mahkemeye bir dilekçe vermektir.

Uzaklaştırma kararına uymamanın cezası nedir?

Güvenlik ve önleyici tedbirlerin ihlalinin zorunlu hapis cezasına yol açabileceğinden daha önce bahsetmiştik. Ancak bu hapis cezası ne kadar uzun olacak? Yasaklama emrinin ihlali durumunda, İçişleri Mahkemesi’nin seçimi, hiçbir ağır ceza davası olmaksızın üç ila 10 gün arasında zorunlu hapis cezası uygulayacaktır. Kişinin halihazırda yasadışı bir soruşturma veya kovuşturma altında olduğu gerçeği, bu zorunlu hapis cezasının infazına engel teşkil etmeyecektir.

Uzaklaştırma kararının ikinci, üçüncü veya daha fazla ihlal edilmesi durumunda, her ihlal için zorunlu gözaltı süresi 15 ila 30 gün arasında olabilir. Bununla birlikte, zorunlu gözaltı süreleri toplamda 6 ayı geçemez.

Kaç Metre İçin Uzaklaştırma Kararı Verilir?

Kişinin ortadan kaldırılması için öngörülen alanla ilgili yasalarda net bir sınırlama yoktur. Bununla birlikte, yasaların amacı ve tedbir kararının oluşturulması ile ilgilenerek bu konuya değinmek mümkündür. Buradaki amaç şiddeti durdurmaktır. Burada her zaman sadece bedensel şiddeti düşünmemeliyiz. Ayrıca psikolojik, cinsel, parasal vb. şiddet türleri de vardır. Amaç tüm bunları durdurmaktır. Bu bağlamda düşünürsek, birincil olayın, şiddet mağduru üzerinde etkili olabilecek bir şekilde, şiddet mağdurunun yaşadığı ev ve ortama müdahale etmenin yolunu durdurmak olduğunu görürüz.

O halde, mağdurun evinin bulunduğu yerde sokakta bulunmak bir mesafe ihlalidir. Ayrıca, hiçbir tehdit, hakaret vb. içermeyen iyi niyetle gönderilen bir SMS de mesafe ihlali teşkil eder. Sonuç olarak, kişi duygusal davranmamalı ve telafisi mümkün olmayan cezalara neden olmamalıdır. Bir kişi size karşı uzaklaştırma kararı alırsa, sizinle konuşması ve ona yaklaşmanıza izin vermesi gerekmez. Bu mesafe aşılmamalıdır.

Bazı kişiler onaylı güvenliği kötüye kullanabilir ve bunu arkadaşlarını cezalandırmak için bir seçenek olarak kullanabilir. Bu konuda çok dikkatli olmaya çalışın. Bu belirli kişi sizi kişisel olarak yanına davet etse bile, sağlıksız dinle hareket edebilir ve hapsedilmenizi tetikleyebilir. Böyle bir durumda, bu belirli kişiden yasaklama emrinin kaldırılmasını talep etmesini istemeniz önerilir. Ancak bu şekilde karşı tarafın iyi niyetli ve samimi olduğunu anlayabilirsiniz. Sonuç olarak, bu belirli kişiye ancak yasaklama emrinin kaldırılmasından sonra gitmek mümkündür. Aksi takdirde, istenmeyen cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz.

Haksız bir yasaklama emri çıkarılırsa ne yapılması gerekir?

Hakkında uzaklaştırma kararı verilen kişi, mağdurdan uzak durmalıdır. Ancak, uzaklaştırma emrinin haksız yere verildiğini düşünüyorsa ne yapmalıdır? Bu durumda yapabileceği şey, yasaklama kararına karşı itirazda bulunmaktır. Daha önce de bahsettiğimiz gibi, yasaklama emri almak için herhangi bir kanıt veya belge gerekmez. Mağdur olduğu iddia edilen kişinin bu konuda bir basın açıklaması yapmış olması yeterlidir. Daha sonra, haksız bir durum olduğu düşünülse bile, buna itiraz edilmeli ve haksız bir durumun varlığı somut olarak gösterilmelidir. Bu karar, çeşitli şirketlerin kapsamı dahilindedir ve cazibe mahkemesine itiraz edilemez.

Görevden Uzaklaştırma Kararını Çekme Yöntemleri?

Bir askıya alma kararına itiraz etme süresi 2 haftadır. Bu süre, seçimin ilgili kişiye bildirilmesinden veya tebliğ edilmesinden itibaren başlar. Bu süre içinde itiraz, kararı veren Konut Mahkemesi’ne yazılı olarak yapılmalıdır. İtiraz usule veya esasa ilişkin olabilir; öncelikle seçimin adil olmadığı, seçimi gerektiren durumun ortadan kalktığı vb. gerekçelere dayanabilir.

Sorunu dinleyebilecek makam, seçimi yapan makam değil, Çekim Mahkemesinin başka bir heyeti olacaktır. Burada birkaç olasılık vardır. İlgili adliyede birden fazla Ev Mahkemesi varsa, miktar olarak onu takip eden Ev Mahkemesi itirazı dinleyecektir. Örneğin, karar Bakırköy Beşinci Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından verilmişse, Bakırköy Altıncı Sulh Hukuk Mahkemesi itiraza bakacaktır. İlgili adliyede sadece bir Asliye Hukuk Mahkemesi varsa, itiraz Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından da görülebilir. Asliye Hukuk Mahkemesi diye bir şey yoksa, durum benzerdir.

Seçim makamının 1 hafta içinde karar vermesi gerekmektedir. Seçim, somut duruma bağlı olarak iki şekilde gerçekleşecektir. Seçim büyüyü reddedebilir. Bu durumda, büyü talebi reddedilecektir, yani seçim askıya alma ile ilgilenecektir. Alternatif olarak, seçim büyüyü kabul edebilir. Bu durumda, talep de kabul edilebilir, yani askıya alma emri de kaldırılabilir.

Askıya alma kararı sona erdiğinde ne olur?

Askıya alma kararının sona ermesiyle birlikte seçim gerçekleştirilir. Farklı bir ifadeyle, süresi dolan askıya alma emri gerçek olmayacaktır. Bununla birlikte, mağdur olan belirli bir kişi mağdur olmaya devam ederse, tedbir kararının süresinin uzatılması için bir talep İç Mahkeme Salonuna sunulabilir. Böyle bir talepte bulunulmazsa, kısıtlama emri, yeni bir model emri gerekmeksizin rutin olarak sona erecektir.

Bir komşuya yasaklama emri verilebilir mi?

Uzaklaştırma emri önleyici bir güvenlik tedbiridir. Şiddete maruz kalan veya şiddete karşı savunmasız olan kişiler bunu talep edebilir. Şiddet uygulayan veya şiddet uygulayacağından şüphelenilen kişi komşunuzsa, bu kişiye karşı etkili bir yasaklama emri bile çıkarılabilir.

Uzaklaştırma kararının boşanma davası üzerindeki etkisi nedir?

Eşinize karşı bir yasaklama emri almış olmanız gerekir. Ayrıca eşinizden boşanmayı da düşünüyor olabilirsiniz. Peki bu durumda nasıl hareket etmeniz gerekiyor, kısa sürede hareket etmeniz ve seçimden hemen sonra boşanma davası açmanız tavsiye edilir mi? Bu kararı almış olmanız, boşanma davası açma zorunluluğu yaratmaz. Bununla birlikte, böyle bir şiddet durumunun varlığının, eşin boşanma davası açması için yeterli bir neden olduğu kabul edilmelidir. Bununla birlikte, burada bir sonraki adıma özellikle dikkat edilmelidir; uzaklaştırılan eşin bu kararın süresi boyunca affedilmiş olması, boşanma davasında bu karara güvenilemeyeceği anlamına gelir. Nitekim Yargıtay Hukuk Genel Kurulu da 23.01.2021 tarihli bir kararında bunu açıkça belirtmiştir.

Boşanma davasının yöneltildiği eşe karşı daha önce alınmış bir uzaklaştırma kararının varlığı, ev içi şiddetin varlığını kanıtlar. Bu şiddet, boşanma davasında evlilik birliğinin temelden sarsılması veya aşırı geçimsizlik gibi gerekçelere konu olabilir. Bununla birlikte, mahkemeye sunulan iddiaların doğrulanması gerekir. Uzaklaştırma kararının varlığı ev içi şiddetin önemli bir kanıtı olsa da, bu davaya çeşitli kanıt türleriyle yardımcı olmak yararlı olabilir. Nitekim, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 04.03.2021 tarihli bir kararında, söz konusu kişinin boşanma davasında kusurlu olduğu tespit edilmiş; buna gerekçe olarak da hakkındaki uzaklaştırma kararı ve geçirdiği ağır ceza soruşturması gösterilmiştir. Bu şekilde bir dava açmayı düşünüyorsanız, bilgili bir boşanma avukatından yardım almak büyük olasılıkla sizin lehinize olabilir.

Savcının Yükümlülükten Uzaklaştırma Talebine İlişkin Örnek Dilekçe

Kısıtlama emri talebinizi Konut Mahkemesine ya da kolluk kuvvetlerine veya Cumhuriyet Savcılığına iletebileceğinizi daha önce belirtmiştik. Talebinizi kolluk kuvvetlerine veya Cumhuriyet Savcılığına iletmeniz halinde, onlar sizin adınıza ilgili Konut Mahkemesine başvuracaktır. Talebinizin Konut Mahkemesine iletilmesi, karar alma sürecini hızlandıracaktır. Size bir fikir vermek amacıyla, bu talep için bir dilekçe örneği hazırladık. Sağlıklı bir şekilde yürütüldüğünden emin olmak için yalnızca bir avukatın yardımını aramanızı savunuyoruz. İşte şimdi sizin için hazırladığımız örnek dilekçe:

İSTANBUL NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ

DAVACI : M………. Okay……….. (T.C. Kimlik No:********) (Önleme:…………..)

SANIK : C………. B………….

SANIK A………. Okay………… (T.C. Kimlik No:********) (Önleme:…………..)

KONU :6284 Sayılı Hanenin Güvenliği ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Kapsamında UzaklaştırmaKonusunda Önleyici TedbirKararı Talebimiz.
AÇIKLAMALAR :

1- 2016 yılından beri evli olduğum davalı ortak konutumuzda zaman zaman bana şiddet uygulamaktadır. Davalının alkolizm sorunu var. Normalde alkol alır, kendinden geçer ve müşterime şiddet uygular. Müşterim yıllardır bu şekilde şiddete maruz kalmaktadır. Davalı ayrıca sürekli olarak müşterimi ölümle tehdit ediyor. Müşterimin hiçbir can güvenliği yoktur. Bu sorunla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Sanık hakkında kasten yaralama iddiası ile suç duyurusunda bulunulmuştur. Soruşturma 2020/**** Sor sayılı dosya kapsamında yürütülmektedir. Müşterimin bu olaylarla ilgili olarak almış olduğu darp raporu bu soruşturma dosyasına eklenmiştir.

2 – Anılan açıklamalar doğrultusunda; 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında sanık hakkında 6 aydan az olmamak üzere uzaklaştırma kararı verilmesi talebiyle Sayın Mahkemenize başvurulması ihtiyacı hasıl olmuştur.

YASAL DAYANAKLAR : 6284 sayılı Kanun, Ceza Muhakemesi Kanunu ve diğer yasal düzenlemeler.
YASAL DELİLLER: Tanık, Savcılık Dosyası ve farklı onaylı kanıtlar.
SONUÇ VE TALEP : Yukarıda sunulan ve tanımlanan açıklamalar için;

  1. Davalının müşterime yönelik şiddet, tehdit, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması için gerekli tedbirlerin alınmasına
  2. Davalının ortak konuttan, alıcının işyerinden ve binadan hızla uzaklaştırılması,
  3. Davalının iletişim araçları ve başka yollarla müşterimi taciz etmesini önlemek için gerekli önlemleri almak,
  4. İlgili yasal kurallar uyarınca gerekli tüm tedbirlerin alınması amacıyla altı ay süreyle ihtiyati tedbir kararı verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

DAVACININ AVUKATI

C…………. B……….

Dilekçe örneğini Phrase formatında almak için buraya tıklayın: Savcının Görevden Uzaklaştırma Dilekçesi – İfade

Dilekçe örneğini Pdf formatında almak için buraya tıklayınız: Kovuşturmanın Ertelenmesi Dilekçesi – Pdf

Askıya Alma Olasılığını Geri Çekmek İçin Örnek Dilekçe

İtirazın ayrıntıları hakkında konuştuk. Peki böyle bir itiraz önemliyse nasıl bir dilekçe yazılması gerekiyor? Bu konuda görüş bildirebilmeniz için şimdi bir dilekçe şablonu hazırladık. Bu dilekçe kalıbını Phrase ve Pdf formatında modellerinize gönderebilirsiniz. Böyle bir durumda, sağlıklı bir sonuç almak için bir avukattan yardım almanız gerektiğini belirtmek isteriz. İşte şimdi sizin için hazırladığımız dilekçe örneğimiz:

MERSİN 3. AİLE MAHKEMESİ

-Gönderilmek üzere

MERSİN 2. AİLE MAHKEMESİ

DOSYA VE KARAR NO: 2016/*** D. İş Esas ve 2016/***Seçim

KARARAITIRAZ : A…………. P……… (T.C. Kimlik No: *******) (Diğer Ad: ………….)

ACENTA : Av. C……… B……….

KARŞI TARAF : T…………. Y……. (T.C. Kimlik No:*******) (Gözlem:………….)

KONU : Müşterim hakkında çıkarılan kısıtlama kararına ve güvenlik emrinin taşınması talebine itirazlarımız.

AÇIKLAMALAR :

1 – Sayın Mahkeme, uyarı talebinde bulunan T. Y.’nin uygulamasında müşterime ve birkaç farklı sakine karşı 3 aylık bir kısıtlama emri çıkardı.

2 – Bu karar yalnızca ihtiyati tedbir talep eden kişinin beyanlarına dayanmaktadır. T. Y. tarafından beyan ve iddialarını destekleyecek herhangi bir kanıt sunulmamıştır. Sayın Mahkeme Heyeti bu konuda herhangi bir değerlendirme yapmamıştır. Sadece ihtiyati tedbir talep eden kişinin beyanlarına dayanarak karar vermek hukuka aykırıdır.

3 – Ayrıca, T. Y. tarafından ihtiyati tedbir dilekçesinde iddia edilen hususlar genellikle doğru değildir. Müşterim, ihtiyati tedbir talep eden dilekçede iddia edilen hususların hiçbirini ne sözlü olarak ne de kesin eylemlerle gerçekleştirmemiştir. Dilekçe tutarsız ve dayanaksız iddialardan oluşmaktadır. Herhangi bir suç belgesi olmayan ve elinde açık bir belge bulunan müşterimin bu uydurma iddialar nedeniyle açığa alınmış olması kendisini derinden üzmüş ve yaralamıştır. Özellikle de tedbir kararını talep edenin müşterimin komşusu olduğu gerçeği onu yıkmıştır. Seçimin site sakinleri tarafından yapıldığı gerçeği müşterimin duygusal acısını çok daha fazla artırdı.

4 – Müşterime yönelik iddialar ayrıca hakaret ve iftira kapsamına girmektedir. Müşterim, yalnızca komşuluk ilişkisi nedeniyle T. Y.’ye karşı bu noktaya kadar herhangi bir sert eleştiride bulunmamıştır. Müşterim, hakaret ve iftira nedeniyle suç duyurusunda bulunma ve maddi ve manevi tazminat talep etme hakkını saklı tutar.

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda açıklanan nedenlerle itirazımız kabul edilmiş ve

1) Mersin 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2016/*** Değişik İş Esas ve 2016/*** Karar sayılı durdurma kararının yerine getirilmesine

2) Adli faturaların ve avukatlık ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.

Temyiz Edenin Avukatı

C………… B………..

Dilekçe örneğini Phrase formatında almak için buraya tıklayın: Askıya Alma Kararına Karşı Geri Çekme Dilekçesi – İddia

Dilekçe örneğini Pdf formatında almak için buraya tıklayınız: Görevden Uzaklaştırma Talebinin Geri Çekilmesi Dilekçesi – Pdf

Askıya Alma Kararının Uzatılması için Örnek Dilekçe

Home Courtroom tarafından verilen bir askıya alma emri belirli bir süre için verilir. Bu emre süresiz olarak itiraz etmek mümkün değildir. Sonuç olarak, bu tedbir kararının süresi dolsa bile, karşı tarafın bir araya gelmesi şiddete karşı savunmasız olmalıdır. Bu durumda, yasaklama emrini veren mahkemeye başvurmak ve sürenin uzatılmasını talep etmek gerekir. Tam burada, uzatma için gerekçelerinizin olması gerekecektir. Bu gerekçeler, mahkeme salonuna vereceğiniz yasaklama emrinin uzatılması dilekçesinde belirtilmelidir. Şimdi sizin için bir görüş oluşturma aracı olarak bir dilekçe şablonu hazırladık. Bu dilekçe şablonunu bilgisayarınıza çeşitli kodeklerde alabilirsiniz. Her dava özel olduğundan, böyle bir durumla karşılaştığınızda bu dilekçeyi uzman bir avukata hazırlatmanızı öneririz. İşte şimdi sizin için hazırladığımız dilekçe şablonu:

ADIYAMAN 2. AİLE MAHKEMESİ

DOSYA NO: Tadil Edilmiş İşletme Dosya No. 2020/***

TARAFINDAN TALEP EDILDI : A……… V……..

AVUKAT : Av. C……… B……..

KARŞI: B…….. Y……….

KONU : 6284 sayılı Kanun kapsamında daha önce verilmiş olan yürütmenin durdurulması kararının uzatılması talebimizdir.

AÇIKLAMALAR :

1 – Sayın Mahkemenizin 2020/*** D. İş sayılı dosyası ve 2020/*** Esas sayılı Seçimi ile 05.10.2020 tarihinde farklı bir araya gelme hakkında durdurma kararı verilmiştir.

2 – Hakkında uzaklaştırma kararı verilen B. Y. çok agresif bir yapıya sahiptir. Bu nedenle, müşterim evlilik süresince birçok kez sözlü ve psikolojik şiddete maruz kalmıştır. Bununla birlikte, müşterim pek çok olayda eşi B. Y. tarafından ezilmiştir. Bu davaya ilişkin kanıtlar halihazırda Sayın Mahkemenizin bu dosyasına sunulmuştur. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığına, yukarıda belirtilen durumlarla ilgili darp olayları ile birlikte karşı taraf hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Bunun üzerine başlatılan 2020/**** sayılı soruşturma devam etmektedir.

3 – Müşterim babasının evinde karşı taraftan ayrı yaşıyor. Yakın gelecekte bu kişiye karşı boşanma davası açmayı planlıyor. Müşterimin açmayı planladığı boşanma davası ve devam eden soruşturma süreci ile birlikte, karşı tarafın da müşterime karşı çok öfkeli ve kırgın olabileceği ve ona zarar vermeye son derece yatkın olduğu açıktır. Başkaları aracılığıyla müşterime aktardığı bilgilerle müşterime zarar verme niyetini defalarca ifade etmiştir. Mahkemeniz tarafından talep edilirse, sunacağımız tanıklar bunu ifade edecektir. Karşı tarafın müşterime yönelik potansiyel şiddetini ortadan kaldırmak amacıyla mahkemeniz tarafından verilen kısıtlama emrinin uzatılmasını talep etmek elzem hale gelmiştir.

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda sunulan ve tanımlanan açıklamalar için;

Hakkında suç duyurusunda bulunduğumuz karşı tarafın müşterime zarar verme, rahatsız etme ve şiddet uygulama ihtimalini ortadan kaldırmak amacıyla, mahkemenizce daha önce verilmiş olan uzaklaştırma ve güvenlik kararının 6 ay süreyle uzatılmasını ve bu hususta gerekli tedbirlerin alınmasını Sayın Mahkemenizden vekaleten arz ve talep ederim. (27.03.2021)

Davacının Avukatı

Av. C…… B….

Şimdi size yasaklama emirleri ve ilgili hususlar hakkında ayrıntılar sunmaya çalıştık. Birisi tarafından şiddete maruz kalıyorsanız veya kalmaya meyilliyseniz, lütfen bir yasaklama emri talep etmekten çekinmeyin. Bu kurum, mağduru birçok faktörde savunmak ve gelecekteki olası ilişkili mahkeme salonu işlemlerinde size fayda sağlamak için çok önemlidir.

Uzaklaştırma emri, artık çok ihtiyaç duyulan önleyici bir güvenlik önlemidir. Gün geçmiyor ki kız çocuklarına yönelik şiddet, cinsel saldırı suçları, cinsel istismar suçları ile ilgili bir bilgi gelmesin. Bu tür durumların önüne geçmek için 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’da düzenlenen önleyici güvenlik tedbirine olağanüstü ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yazıda bu…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *