TENFİZ NE DEMEK?

tanıma ve tenfiz

Kelimenin tam anlamıyla bir cezayı infaz etmektir. Bu, yargı kararlarının uygulanması anlamına gelen hukuki bir ifadedir. Yabancı mahkeme kararlarının Türk hukuk sisteminde icra edilebilir olmasını sağlamak için resmi bir karar alınması gerekir. Türk hukuk sistemi, icrai, açıklayıcı veya kesin nitelikte olsun, yabancı mahkeme kararlarının doğrudan tenfizine izin vermemektedir. Bu durumda, yabancı bir mahkemenin icrai nitelikteki kararı, tenfiz kararı verildikten sonra icra edilebilir hale gelmektedir.

Türk hukukunda tenfizi gereken yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi yapılacaktır. Kural budur. Ancak Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 60. maddesine göre kesinleşen ve tarafları bağlayan yabancı hakem kararları da tenfiz edilebilir. Hem tanıma hem de tenfiz yabancı mahkeme kararlarının kesinleşmesine bağlıdır. Bir kararın kesinleşip kesinleşmediğini yabancı ülke hukuku belirler. Aşağıdaki alt başlıklarda bu iki kavram daha derinlemesine incelenmektedir.

Tanıma Nedir?

Türk hukuk sistemi, yabancı bir mahkemenin kararının tanınabilmesi için bu kararı kesin veya nihai delil olarak kabul etmelidir. Bu dava, boşanma veya miras sözleşmelerinin iptali gibi yabancı mahkeme kararlarının tanınması ile ilgilidir. Türk hukukunda soybağının reddi veya soybağının tespiti.

Sanat’a göre Maddeye göre. Aşağıda, tenfiz koşullarını daha ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Mütekabiliyetin tanıma için bir koşul teşkil etmediğini unutmamak önemlidir. Türkiye ile kararın verildiği yabancı ülke arasında bir anlaşma olmasa veya yabancı hukuk kararı tanımasa bile bir kararın tanınması mümkündür.

Tenfiz nedir?

Yabancı bir ülkenin kanun ve düzenlemelerine göre Türkiye’de kesinleşen yabancı mahkeme kararlarının tenfiz edilip edilemeyeceğine Türk mahkemesi karar verir. Karar verme hakkına sahip yabancı mahkemenin önemi yoktur. Sadece kararın bir özel hukuk uyuşmazlığına dayanıyor olması önemlidir. Ceza kararları genellikle bu kapsamın dışındadır, ancak yine de Sanat tarafından tenfiz edilebilir.

Tenfiz koşulları nelerdir?

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 54. maddesi tenfiz koşullarını düzenlemektedir. Bu koşullar şu açılardan da incelenebilir:

  • Türk mahkemelerinin yabancı mahkeme kararlarını tenfiz edebilmesi için karşılıklılık ilkesinin uygulanması gerekmektedir.
  • Yabancı bir mahkeme kararının Türk hukukunda tenfiz edilebilmesi için, kararı veren ülke ile Türkiye arasında bir anlaşmaya varılması veya Türk hukukunun tenfize izin vermesi gerekir.
  • Yabancı mahkeme kararı, münhasıran Türk mahkemelerinin yetkisinde olan bir konuda verilmiş olamaz. Ya da davalı, yargı yetkisi olmayan yabancı bir hakime itiraz etmemiştir.
  • Bir karar Türk hukukunu açıkça ihlal edemez.
 • Kamu düzeni her devlette farklı tanımlanmaktadır. Yabancı bir mahkemeden alınan bir karar kamu düzenini ihlal etmese bile, yine de Türk hukukunu ihlal edebilir. Bu durumda, herhangi bir karar uygulanamaz.
 • Mahkeme kararını uygulamak için yerel hukuka uyulmalıdır.
 • Son koşul: duruşma hakkı ihlal edilen ve kararı gıyabında verilen kişi (yani Türk mahkemeleri, mahkeme tarafından usulüne uygun olarak çağrılmayan herhangi bir kişiden herhangi bir itiraz almamıştır.

Kanunların tanınması ve tenfizi arasındaki fark nedir?

Tanıma ve tenfiz davası arasındaki tek fark, yabancı bir mahkemenin kararının icra edilebilmesidir. Tanıma davalarında, devlet organlarının kararı icra etmek için aktif icra işlemlerinde bulunmaları gerekmez. Türk parası ile ödenmesi gereken yabancı bir ilamın icrası için icra dairesinin icra davası açması gerekmektedir. Bu tür ilamlar için tenfiz davası açılması gerekmektedir. Boşanma davalarında tenfiz davası açılması gerekli değildir.

Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi için hangi mahkemeye başvurmalıyım?

İlk olarak, tanıma ve tenfiz ile ilgili tüm davalardan hukuk mahkemeleri sorumludur. Aile mahkemeleri aile hukuku kapsamına giren davalara bakar. Buna boşanma, velayet ve nafaka da dahildir. Davadan sorumlu mahkeme, Türkiye’de tenfize karşı çıkan kişinin mahkemesidir. Bu mümkün değilse, Ankara ve İstanbul’daki mahkeme yetkili mahkeme olacaktır. Harç, söz konusu malın değerine göre hesaplanır. Bir emrin icrasında hukuki menfaati olan herkes icra davası açabilir. Dava dilekçesi gerekli tüm unsurları içermelidir. Dilekçe, yabancı mahkemenin kararının kesinleştiğini teyit eden noter onaylı yazı ve onaylı tercümesi ile onaylı suretinin aslını ve tercümesini içermelidir.

Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi için Nüfus Müdürlüğü kullanılabilir mi?

Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda yapılan son değişiklikler artık boşanmaların, butlan kararlarının ve iptal kararlarının yanı sıra halihazırda var olan evlilikler için iptal kararlarının tanınmasına izin vermektedir. Bu, bir mahkeme kararı olmadan da yapılabilir. Yabancı mahkeme kararı, kamu düzenine aykırı değilse veya zaten kesinleşmişse, nüfus sicilinde değiştirilebilir.

Yabancı bir mahkemeden alınan boşanma kararının tanınması için dava açabilir misiniz?

Nüfus müdürlüğünden yabancı mahkemelerden alınmış boşanma kararlarının tanınmasını isteyebilirsiniz. Nüfus müdürlüğünden gelen cevap sizi tatmin etmediyse veya boşanma kararınız mahkeme tarafından onaylanmadıysa tanıma talebinde bulunabilirsiniz.

Tanıma Davalarında Yargıtay Kararları

Mahkeme, sanık avukatının temyiz talebinin kabulüne ve ilk derece mahkemesinin kararının kaldırılarak yeni bir karar oluşturulmasına karar verdi. Yargıtay No. 11 HD 2020/4516 – E.

Kesinleşen karar mahkeme tarafından 27/09/2019 tarihinde Gebze 5. Aile Mahkemesine gönderilmiştir .Aile Mahkemesi davayı kabul etmiştir. Aile Mahkemesi davayı kabul etmiştir. Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. maddeleri uyarınca görevli ve yetkili mahkemedir. Yargıtay …” (5. HD 2021/9487K. 2021/14016E. Yargıtay).

Kira değerlendirme davası hakkındaki yazımızı okuyabilirsiniz.

Kelimenin tam anlamıyla bir cezayı infaz etmektir. Bu, yargı kararlarının uygulanması anlamına gelen hukuki bir ifadedir. Yabancı mahkeme kararlarının Türk hukuk sisteminde icra edilebilir olmasını sağlamak için resmi bir karar alınması gerekir. Türk hukuk sistemi, icrai, açıklayıcı veya kesin nitelikte olsun, yabancı mahkeme kararlarının doğrudan tenfizine izin vermemektedir. Bu durumda, yabancı bir mahkemenin icrai nitelikteki…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *