TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ

satış vaadi sözleşmesi

Vaat sözleşmesi, sözleşme koşullarının yerine getirilmesi halinde tarafların taşınmaz mal için yazılı bir sözleşme talep etmelerine olanak tanıyan bir anlaşmadır. Bu sözleşmede taraflardan biri taşınmazı devredecek, diğeri de devralacaktır.

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmeleri

Bu, bir satış sözleşmesinin kapanışı için bir ön sözleşmedir. Her iki taraf da sözleşmeye bağlıdır. Tüm koşullar yerine getirilirse, bir taraf diğerine mülkü devretme niyetini bildirecek ve kararlaştırılan fiyatı ödeyecektir. Diğer taraf kararlaştırılan fiyatı aldıktan sonra, taşınmaz mülkü devretmekle yükümlüdür. Taraflardan biri yükümlülüğünü yerine getirmezse diğer taraf ifa talep edebilir. Gayrimenkul vaadi sözleşmesi sadece kişisel haklar verir, ayni haklar vermez. Sadece sözleşmenin tarafları veya mirasçıları sözleşme hükümlerine dayanarak hak iddia edebilir. Dava açmak için tapuya şerh koyabilirsiniz. Şerh sadece beş yıl süreyle geçerlidir. Beş yıl içinde satış gerçekleşmezse şerhin geçerliliği kendiliğinden sona erer.

Gayrimenkul Satış Sözleşmesinde Geçerlilik Koşulları

Sadece resmileştirilmiş bir sözleşme geçerlidir. Her iki taraf da sözleşmeyi noter huzurunda imzalamalıdır.

Tapu senedinde sözleşmeye konu olan gayrimenkulün yer alması gerekir. Tapu belgesinde kayıtlı olmayan gayrimenkuller sözleşmeye dayanak olarak kullanılamaz.

Gayrimenkulün tüm malikler tarafından ortaklaşa sahiplenilmesi gerekir. Sadece bir veya iki ortakla bir sözleşme imzalanırsa, taşınmaz mülk yalnızca imzalayan ortak tarafından satılamaz. Mülk bir grubun parçasıysa, sözleşme her hissedar için geçerli olacaktır.

Gayrimenkul satış sözleşmesinde alıcı tarafından ödenecek tutarın yanı sıra ödeme yöntemi de belirtilmelidir.

Mülk sahibinin rızası olmadan bir sözleşme imzalanabilir, ancak mülk daha sonra satılırsa, sözleşmeyi imzalayan kişinin gerçek mal sahibi olması gerekecektir.

Sözleşmelerin Feshi, Zamanaşımı

Sözleşmeler tamamlandığında veya feshedildiğinde ve performans süresinin sona ermesiyle feshedilir. Bu süre, performansın mümkün olduğu tarihten itibaren 10 yıldır.

Mülkiyeti devredecek bir satış sözleşmesi hazırlamanın ilk adımı, sözleşmenin şartlarını dikkatlice gözden geçirmektir. Herhangi bir hak kaybına uğramamak için, sözleşme sürecinde ve daha sonra bir anlaşmazlık durumunda sizi deneyimli bir avukatın temsil etmesi önemlidir.

Taşınmaz mal satış vaadi sözleşmelerine ilişkin Yargıtay kararları

Borçlar Kanunu’nun 22. maddesi “taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri “nin kaynağıdır. Her iki taraf da yükümlülükleri ile bağlıdır ve kişisel haklara sahiptir. Bu sözleşmeler Borçlar Kanunu’nun 213. maddesi ve Türk Medeni Kanunu’nun 706. maddesi uyarınca noter huzurunda re’sen düzenlenir. Resmi bir form doldurulması gerekmektedir. Satıcının yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde vaat alacaklıları sözleşmenin iptali, tescili ve tenfizi için dava açabilirler.
Taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin tescil edilebilmesi için kararlaştırılan bedelin ödenmiş olması gerekir. “Kararlaştırılan bedelin ödenmeyen kısmı varsa, Borçlar Kanunu’nun 97. maddesi uyarınca depo edilmesi gerekir.” (Yargıtay 14. Hukuk Dairesi; Esas No: 2016/11330; Karar No:2018/1029)

Vaat sözleşmesi, sözleşme koşullarının yerine getirilmesi halinde tarafların taşınmaz mal için yazılı bir sözleşme talep etmelerine olanak tanıyan bir anlaşmadır. Bu sözleşmede taraflardan biri taşınmazı devredecek, diğeri de devralacaktır. Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmeleri Bu, bir satış sözleşmesinin kapanışı için bir ön sözleşmedir. Her iki taraf da sözleşmeye bağlıdır. Tüm koşullar yerine getirilirse, bir taraf diğerine…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *