TAPU İPTAL DAVASI

tapu iptal ve tescil davası

Tapu iptali, bir taşınmazın yanlış kaydedilmesi durumunda tapu kayıtlarının düzeltilmesi için açılan bir davadır. Miras veya sözleşme yoluyla mülkiyetin devri, tapu senetlerinin yetkili makamlara tescil edilmesini gerektirir. Devredilen tapu belgesinin tescili, belge devralanın mülk üzerinde yasal olarak hak sahibi olduğunu gösterse bile kabul edilmeyebilir.

Tapularımın iptali için nasıl dava açabilirim?

  • Murisin gizli anlaşması miras kaçakçılığı için suç olabilir
  • Yasal nedenlerden dolayı iş göremezlik
  • Dolandırıcılık, hata ve korkutma irade bozukluklarıdır
  • Vasiyetnamenin Geçersizliği
  • Bir inanç sözleşmesine dayanır
  • Mülkün zilyetliği ve iktisap tüzüğü
  • Hatalı kadastro tespiti nedeniyle
  • Vekaletnamenin kötüye kullanılması vb. Tapu iptaline yol açabilir.

Muris muvazaası kardeş katli olarak da adlandırılabilir. Bu, ailelerin mirası sadece oğullara veya bir çocuğa bırakmasının bir yoludur. Gerçekte, mirasçı mülkü bağışlar ancak tapuda satar. Bu durumlarda devir geçersizdir çünkü muvazaalı bir anlaşma olmadığı için sözleşme geçersizdir. Muvazaalı işlemde zarar gören mirasçılar tazminat davası açabilecekleri gibi tapu iptal davası da açabilirler. Muris muvazaasına ilişkin Yargıtay Kararlarında bu durumlarda tapuların iptal edileceği belirtilmektedir.

“Davalının alım gücünün olmadığı ve mirasçının malları satması gerektiği açıktır. Ayrıca şu konuda da bilgi edinebilirsiniz: Davalı da alım gücünden yoksundur.”(Yargıtay 1. Hukuk Dairesi 2016/17162 K. 20/1514 E. 04/03/2020

Tapu iptali için ne kadar süre içinde dava açılabilir?

Tapu iptal davaları zaman aşımına tabi değildir. Bu, yıllar sonra açılabileceği anlamına gelir.

Tapu iptal ve tescil işlemlerine bakmaya yetkili ve görevli mahkemeler hangileridir?

Tüm davalarda, davanın büyüklüğüne veya niteliğine, maddi değerine veya başka herhangi bir faktöre bakılmaksızın Asliye Hukuk Mahkemesi münhasır yetkiye sahiptir. Bu tür davalarda, yalnızca taşınmaz mal üzerinde yargı yetkisine sahip olan mahkeme münhasır yargı yetkisine sahiptir. Bu davalarda, sadece taşınmaz mal üzerinde yargı yetkisine sahip mahkeme davaya bakmaya yetkilidir.

Tapu iptali ne kadar sürer?

Tapu iptal davalarının ne kadar süreceğine Adalet Bakanlığı karar vermektedir. Muris muvazaası, miras mahkemeleri tarafından muris muvazaasını tanımlamak için kullanılan terimdir. Bu mahkemeler için hedef süre 730 gündür. Bu süre, belirli bir mahkemenin iş yükü, uyuşmazlığın niteliği ve gerekli kanıt miktarı gibi faktörlere bağlı olarak artabilir veya azalabilir. Bu nedenle, bir tapu işleminin ne kadar süreceğini kesin olarak bilmek mümkün değildir. Tapu iptallerinin çoğu iki ila üç yıl içinde tamamlanmaktadır. Yerel mahkeme yapısı aşağıdaki gibidir. İstinaf mahkemesi süreci hakkındaki makalemizde daha fazlasını okuyabilirsiniz.

Tapu İptali İçin Zamanaşımı Süresi Nedir?

Tapu iptalleri için herhangi bir zamanaşımı süresi uygulanmaz. İptal sebebine göre zamanaşımı süresi değişmektedir. Yargıtay kararları da bu yöndedir.

“Bazı davalıların zamanaşımı itirazları sonucunda mahkeme bu davanın reddine karar vermiştir. Gerekçe, davanın 46 yıl geç açılmış olması, yani dava konusu taşınmaz malın satışına ilişkin sözleşmenin yapıldığı 07.06.1961 tarihinden 46 yıl geçmiş olması ve TMK’nın 2. maddesine uygun olmamasıdır. Mahkemenin davanın dürüstlük kuralına aykırı olarak açıldığını beyan etme hakkı bulunmamaktadır. Bazı davalıların zamanaşımı itirazları kötü niyete dayanmaktadır. (Yargıtay 14. Hukuk Dairesi 2020/848 E. 203141 K. 12.03.2020T.)

Hileli tapu senedinin iptali için son tarih nedir?

Tapu, hile hata gabin ikrah gibi malikin iradesine zarar veren bir veya birden fazla sebeple tescil edilmişse, sebebin öğrenilmesinden itibaren bir yıl içinde tapu iptal davası açılmalıdır.

Tapu iptali veya tescil davasını kimler açabilir?

Gayrimenkulle ilgili tüm davalar kayıtlı maliklere karşı açılacaktır. Mal sahibi vefat etmişse, dava mirasçılara karşı tüm belgeleri dosyalayın.

Bir mülkü nasıl satın alabilirim?

Gayrimenkul genellikle tescil yoluyla edinilir. Kayıt yasal bir nedene dayanmalıdır. Geçerli bir yasal dayanak, bir satış sözleşmesidir. Taşınır malların satın alınması için, bunların kaydedilmesi olağandır. Ancak, istisnalar vardır. Medeni Kanun No. 8049. 8049 sayılı Medeni Kanun. Kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanıyorsa tapu iptal edilebilir.

Tapumu iptal ettirebilir miyim?

Tapunun yolsuz olması durumunda tescil geçerli olamaz. Davanın belirli bir süre içerisinde açılması gerekmektedir. Dava ile sahte tescil iptal edilebilir.

Tapu itiraz süresi ne kadardır?

10 yıl içinde kadastro belgelerine itiraz etmek için dava açılabilir.

Yolsuz kayıt nedir

Geçersiz veya yanlış bir nedenle tescil yapıldığında, buna yolsuz tescil denir. Yolsuz tescil durumlarında, kayıtlı malik ile gerçek malik arasındaki tapu uyuşmazlıklarının düzeltilmesi için dava açılması gerekir. Ayrıca, tescilin sahtecilik yoluyla bozulduğundan şüpheleniyorsanız ceza davası da açabilirsiniz.

Hangi durumlarda tapu iptali davası açılamaz?

Devlet mülkün sahibiyse ve mülk sahibi mülkü 20 yıldan fazla bir süredir kullanıyorsa, alıcı mülkü cüzi bir ücret karşılığında satın alabilir. Bu gibi durumlarda tescile karşı dava açılamaz. Bir taşınmazın en az 20 yıldır özel mülkiyette olup olmadığını belirlemek için mülkün mülkiyeti belirlenmelidir. Özel bir şahsa ait olan bir mülkü işgal etmek yasa dışıdır. Özel bir şahsın mülkü ise süresiz olarak dava açmak mümkündür.

Tapu iptali, bir taşınmazın yanlış kaydedilmesi durumunda tapu kayıtlarının düzeltilmesi için açılan bir davadır. Miras veya sözleşme yoluyla mülkiyetin devri, tapu senetlerinin yetkili makamlara tescil edilmesini gerektirir. Devredilen tapu belgesinin tescili, belge devralanın mülk üzerinde yasal olarak hak sahibi olduğunu gösterse bile kabul edilmeyebilir. Tapularımın iptali için nasıl dava açabilirim? Murisin gizli anlaşması miras kaçakçılığı…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *