SOYBAĞININ REDDİ DAVASI NASIL AÇILIR?

Dava, babalık karinesini çürütmek içindir. Ebeveynler arasındaki ilişki babalık anlamına gelir. Bir çocuğun babalığı, babanın belirlenmesi ile tespit edilemez. Sadece çocuğun ebeveynin oğlu veya kızı olduğu varsayılarak belirlenebilir. Bir kocanın babalığı kanıtlanabilir. Bu dava bu karineyi çürütmek için açılmıştır. Babalığın reddi ile kocanın miras ve babalık hakları korunur. Kocanın reşit olmayan bir çocuğa bakmak zorunda olduğu durumlarda, doğal baba olmasa bile, koşullar mirasın kime kalacağını belirleyecektir. Çocuk, kocanın nüfus kayıtlarında yer aldığı için babalık reddedilmez. Bu durumda dava, hangi koşulların yanlış nüfus kaydına yol açtığını belirlemek için açılır.

Babalık karinesine göre, evlilikten sonraki 180 ila 300 gün içinde doğan çocuklar evlilik içinde doğmuş sayılır. Çocuk evlilikten önce, evlilik sırasında veya ayrıldıktan sonra doğmuş olabilir.

Çocuk evlilik sırasında gebe kalmışsa, koca, eşinin hamile kalma olasılığı varken onunla cinsel ilişkiye girmediğini kanıtlayarak çocuğun kendisinden olmadığını ispatlayabilir. (2) Karı ya da kocanın halihazırda hamile olması ya da iktidarsızlık yaşaması durumunda bu karine çürütülebilir. DNA ve kan testleri bilimsel yöntemlerdir. Bu yöntemlerin kullanılabilmesi için hakimin çocuğun kendisinden olmadığını kanıtlayabilmesi gerekir.

Çocuk evlenmeden önce doğarsa veya çift ayrılırsa karine zayıflar. Evlilik tarihinden itibaren 180 yıl içinde bir çocuk doğarsa veya anne ayrıldıktan sonra hamile kalırsa karine çürütülemez. Babanın bu süre zarfında cinsel ilişkiye girdiği kesin olarak kanıtlanabilirse, babalığın kurulduğuna dair bir karine olacaktır. Kocanın bu süre zarfında karısıyla cinsel ilişkiye girmesi durumunda bu karine tersine dönecektir.

Babalık reddedilirse kimler dava açabilir?

Bazı istisnalar vardır. Belirli koşullar yerine getirilmişse, çocuk, alt soydan gelen koca ve bebeğin babası olduğunu iddia eden adamla birlikte dava açabilir.

(1) Koca. Kocanın babasına karşı inkar davası açma hakkı onların şahsına dayanır. Bu nedenle, baba ehliyetsiz olsa bile yasal temsilcisinin rızası olmadan bunu yapabilir. Yeni ülkenin medeni kanununa göre, davayı başlatmak çocuğun hakkıdır. Dava reşit olmayan bir kişi tarafından açılmalıdır. Bu dava çocuk tarafından 18. doğum gününü takip eden bir yıl içinde açılabilir. (3) Bir kocanın veya babası olduğunu iddia eden kişinin altsoyu. Dava açabilmek için kocanın ölmesi, gaip ilan edilmesi ya da ayırt etme gücünü kaybetmesi gerekir. Kocanın dava açmasına izin verilmemelidir. Kocanın dava açamaması ve dava açma süresinin geçmemiş olması gerekir. Tüm bu koşulların yerine getirilmesi halinde diğer ilgili taraflar da dava açabilir. Tüm koşullar yerine getirilirse ve koca çocuğun kendisinden olduğunu kabul ederse, diğer ilgililer dava açamaz.

İnkar talebinde bulunmak için babalık gereklidir. Bir vasiyetname veya sözleşme babalığı inkar edemez. Bu davada davacılar ya koca ya da çocuk olabilir, ancak belirli koşullar mevcutsa, kocanın alt ve üst soyunu da içerebilirler. Bir çocuğun babası olduğunu iddia eden erkek davacı olabilir.

  • Eğer koca dava açarsa, hem anne hem de oğul davalı olarak gösterilecektir. Çocuğun ölümü halinde, anne ile birlikte çocuğun mirasçıları da davalı olacaktır. Anne öldüğünde sadece çocuk dava edilebilir.
  • Çocuk davacı ise anne ve baba davalı olacaktır.
  • Davacı kocanın altsoyu ise, davalılar anne ve çocuk olacaktır.
  • Çocuğun babası olduğunu iddia eden bir erkek tarafından açılan davada davalılar anne ve babadır.

Babalık reddedilirse hangi mahkemede dava açabilirsiniz?

Bu davada yetkili mahkeme, davayı açan tarafın veya davanın açıldığı tarihte doğmuş olan kişinin mahkemesi olacaktır. Bu durumda yetkili mahkeme 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un 41. maddesi ile belirlenmiştir. Bu davada görevli olan mahkeme aile mahkemeleridir. Aile mahkemesinin bulunmadığı hallerde Asliye Hukuk Mahkemesi görev yapar.

Babalık reddi süreleri

Hâkim resen zamanaşımı sürelerini de dikkate almalıdır. Hâkim, öngörülen süreler sona erdiği için zamanaşımı sürelerini dikkate alacaktır. Bu, hiç kimse bu sürelerin aşıldığını iddia etmese bile geçerlidir. Koca, baba olmadığını öğrendikten sonraki bir yıl içinde babalığı kanıtlamak için dava açabilir. Bir yıllık süre, eşin zamanaşımı süresi dolana kadar davayı açmayı geciktirmesiyle başlar. Çocuğun doğumundan beş yıl sonra, vasi babalığın reddi için dava açabilir. Süre, kararın açıklanmasıyla başlar. Çocuk yetişkin olmuş ancak daha önce herhangi bir işlem yapılmamışsa, çocuk yetişkin olduktan bir yıl sonra mahkemeden babalığın reddini isteyebilir.

Babalığın Reddi Dilekçesi Örneği

…….. AİLELER MERKEZİ

Sanık

TEMSİLCİLER

Sanık Anne ve Çocuk

KONU: Lütfen babalığı reddetme talebimizi kabul edin.

AÇIKLAMALAR:

1- 2019 yazında birlikte bir tatil geçirdikten sonra aralarında sorunlar gelişmeye başladı. Ekim 2019’dan beri ayrı yaşıyorlar.

2- Terk edilmeden yaklaşık bir yıl sonra davalının bir bebeği oldu. Müvekkilim 2019 yılının Kasım ayında başka bir ülkeye seyahat etti. Eve döndüğünde kocasını kucağında bir bebekle buldu.

3- Daha sonra, nüfus kayıtlarında çocuğun babası olarak kayıtlı olduğunu keşfetmiştir. Müvekkilim baba olduğunu reddetmektedir. Müvekkilim çocuğun babası olduğunu reddetmektedir.

4- Çocuğun yüksek menfaatlerinin korunması amacıyla bir kayyum atanması için Sayın Mahkemenizde dava açmamız gerekmektedir.

YASAL Türk Medeni Kanunu ve ilgili mevzuat

Kanıt Uzman Tanıklığı: Pasaport Kayıtları

SONUÇ VE T ALEP Sayın Yargıcınızdan çocuğun soybağının reddine, vasi atanmasına ve avukatlık ücreti yargılama giderlerinin davalının annesine ödenmesine karar verilmesini talep ve rica ederiz.

Davacının Avukatı

Babalığın Reddedilmesinin Sonuçları

Babalığın reddi kararı kesinleştikten sonra, çocuğun babası ile çocuk arasında babalık ilişkisi ortadan kalkacaktır. Önceki kanuna göre, kararın kesinleşmesinden sonra çocuğun babası için soybağı hükümsüz sayılıyor, çocuğun annesi için ise soybağı gayrimeşru ilan ediliyordu. Yeni kanun bu sorunu ortadan kaldırmıştır. Çocuğun anne ve babası arasında soybağı değişmemektedir. Çocuk için soybağının kurulması talebinin reddedilmesinden sonra, çocuğun menfaati açısından geçerli olan karine artık geçerli değildir. Bu karar geriye dönük olarak çocuk için soybağını sona erdirir. Babalığın reddi herkesi etkiler. Çocuk babasının soyadını miras alamaz veya buna hak kazanamaz. Koca, babalık yükümlülüklerinden kaynaklanan nafaka veya eğitim masraflarını sebepsiz zenginleşme gerekçesiyle talep edebilir. Babalık uyuşmazlığında hem anneye hem de babaya dava açılabilir. TBK 63/1, çocuğun sebepsiz zenginleşmeye dayanarak talepte bulunmasını yasaklamıştır. Koca, sebepsiz zenginleşmeye dayanarak çocuğuna borçlu olduğunu iddia edemez.

Dava, babalık karinesini çürütmek içindir. Ebeveynler arasındaki ilişki babalık anlamına gelir. Bir çocuğun babalığı, babanın belirlenmesi ile tespit edilemez. Sadece çocuğun ebeveynin oğlu veya kızı olduğu varsayılarak belirlenebilir. Bir kocanın babalığı kanıtlanabilir. Bu dava bu karineyi çürütmek için açılmıştır. Babalığın reddi ile kocanın miras ve babalık hakları korunur. Kocanın reşit olmayan bir çocuğa bakmak zorunda…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *