ŞİKAYET NEDİR?

Şikayet, failin kovuşturulması için hem bir avantaj hem de bir engel olabilir. Failin soruşturulmasına veya kovuşturulmasına dahil olan bir mağdur, genellikle bunu yapmakta bir sakınca görmediğini söyleyecektir. Bu tür suçlarda ne savcı ne de mahkeme failleri soruşturmak ve cezalandırmak için tek başına hareket edebilir. Yargılamanın başlangıcında bir şikâyet olmaması, ancak daha sonra bir şikâyette bulunulması durumunda, süreç devam edemez. Ceza hukuku şikayetin süresine, kurumuna ve usulüne önem vermektedir.

Şikayet nedir?

Mağdur olan bir kişi şikayette bulunabilir ve suçun soruşturulmasını talep edebilir. Şikayet aynı zamanda bir soruşturma ya da kovuşturma için engel teşkil edebilir. Bu, şikayet olmaksızın, suç teşkil etse bile bir eylemin kovuşturulmasının imkansız olduğu anlamına gelir. Ceza hukuku, suçların kamuya karşı işlenmesi gerektiği fikri üzerine kurulmuştur. Birçok durumda, savcının soruşturma başlatabilmesi için suçtan haberdar olması yeterlidir. Bir şikayetçinin şikayette bulunması gerekmez. Bazı durumlarda kanun, haksızlığa uğrayan tarafın soruşturma veya kovuşturma başlatılmadan önce resmi bir şikayette bulunmasını veya ilk başlatıldıktan sonra devam etmesini gerektirebilir. Şikayet tüm süreç boyunca devam etmelidir.

Hangi suçlar bildirilebilir?

Şikayete tabi suçlar, kanunla belirlenen ve şikayette bulunulması halinde soruşturulabilecek ve kovuşturulabilecek suçları kapsamaktadır. Şikayete tabi olan en önemli suçları aşağıdaki gibi sıralayınız:

Bu liste hiçbir şekilde kapsamlı değildir. Suçu düzenleyen yasa cezayı belirleyecektir.

Belirli bir şirketle ilgili olarak nereye şikayette bulunabilirim?

Cumhuriyet Başsavcılığı ve kolluk kuvvetleri, yaralanmanız durumunda başvurmanız gereken uygun makamlardır. Şikâyet, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Valiliğe, kaymakamlığa veya mahkemeye iletilecektir. Yurt dışında işlenen suçlar için Türkiye’de Türk elçilik ve konsolosluklarına şikayette bulunabilirsiniz. Kamu görevinin yerine getirilmesi sırasında bir suç işlendiğinde, ilgili idareye yapılan şikayet aynı zamanda Cumhuriyet Başsavcılığına da gönderilir. Yasada yetkili makamlar belirtilmiş olsa da, yanlış bir makama başvurmanın hata olabileceği ve başvurunun kaybedilmeyeceği unutulmamalıdır.

Bir suçu polise nasıl bildirebilirim?

Bu durumu yetkililere sözlü veya yazılı olarak bildirebilirsiniz.

Şikayet formu nasıl tasarlanmalıdır?

Geçerliliği için yazılı bir şikayet gereklidir. Şikayetin el yazısı ile yazılmış olması şart değildir. Ancak, şikayet sahibinin imzasını içermelidir. Şikâyet tüzel kişilik veya şirket için yapılıyorsa yetkili bir kişi tarafından imzalanmalıdır. Kovuşturma sırasında suçun bilindiği durumlarda, şikayetin olmaması davayı durdurmayacaktır. Mağdur şikayeti açıkça reddedene veya inkar edene kadar yargılama devam edecektir.

Örnek şikayet dilekçesi neleri içermelidir?

Resmi veya açık bir gereklilik olmasa da, kovuşturma talep etmek önemlidir. Aşağıdaki gibi ifadeler ekleyin: “Şikayet ediyorum”, “cezalandırılmasını talep ediyorum” vb. Bir kamu görevlisi hakkında şikayette bulunurken genel veya soyut suçlamalardan kaçının. Bunun yerine, olayın niteliği, ciddiyeti ve ayrıntıları gibi ayrıntılara yer vermelisiniz.

Örnek bir şikayette neler hariç tutulur?

Şikayette bulunmanın şarta bağlı olmadığını kabul edin. “Kişi başka bir şehre taşınırsa şikayette bulunmayacağım, ama taşınmazsa şikayette bulunacağım” demek kabul edilemez Bu konu tartışmalıdır. Yargıtay şu ifadeyi kabul ediyor: Eğer kişi tazmin ederse şikâyetçi olmam. Ama yapmazsa o zaman yaparım. Bunu tatmin edici bir şikâyet olarak kabul etti. Suçun şüpheden uzak bir şekilde kanıtlandığı durumlarda failin belirtilmesi ve tespit edilmesi gerekli değildir. Bu durumda, şikayetçinin mağdurun adını veya adresini verememesi önemli değildir. Önemli olan bir suçun gerçekleşmiş ve kanıtlanmış olmasıdır.

Ne kadar çabuk şikayette bulunabilirim?

Bu suçun soruşturulması ve kovuşturulması, mahkeme tarafından şikâyette bulunmaya yetkili kılınan kişinin, tebliğ tarihinden itibaren altı ay içinde bunu yapmaması halinde mümkün olmayacaktır. Bu süre hak düşürücü süre olarak bilinir. Altı aylık süre, fiilin veya failin öğrenildiği andan itibaren işlemeye başlar. Kusurunuz olmaksızın altı aylık süreyi geçtiyseniz eski hale getirme talebinde bulunabilirsiniz.

Şikayette bulunmak için bir zaman aşımı süreniz var mı?

Altı aylık süre suç işlendiğinde değil, suç meydana geldiğinde başlar. Suçun ve failinin ortaya çıkarılmasıyla başlar. Çoğu durumda, zamanaşımı süresi suç işlendiğinde işlemeye başlar. Bu durumda, şikayetin süresi zamanaşımı süresini aşamaz. Bir şikayetin azami süresi zamanaşımı süresine göre belirlenir.

Dolandırıcılık, bildirilmesi gereken bir suçtur.

Herhangi bir şikayet yoksa dolandırıcılık suçu kovuşturulmaz veya soruşturulmaz. Bir dolandırıcılık suçunun kovuşturulması ve yargılanması, ancak yasanın gerektirdiği gibi bir alacağı tahsil etmek için işlenmişse başlayabilir. Alacaklı, borcunun ödenmesi ve adaletin yerini bulması için bunu yapması gerektiğini düşünebilir. Birçok kişi alacaklarını tahsil etmek için zaman ve çaba harcamaktadır. Hileli alacak tahsilatı bildirilmelidir.

Uyuşturucu kullananları ihbar ederseniz ne olur?

Uyuşturucu ve uyarıcı madde satın alırken veya kullanırken şikâyet gerekmez. Uyuşturucu kullanma suçu için şikayetin bir zaman sınırı yoktur. Bir suç, tüzük süresince herhangi bir zamanda soruşturulabilir ve kovuşturulabilir. Birini uyuşturucu kullandığı için ihbar ettiğinizde şikayette bulunmuş olmazsınız. Bu bir uyarıdır. Fikrinizi daha sonra değiştiremezsiniz. Soruşturma ve kovuşturma resen yapılır.

Yargıtay Davaları

Mağdurun polis ifadesinde, memur sanığın arkadaşı olduğunu iddia etmektedir. Olay günü saat 11:00’de pencereye gelmiştir. Sanığın, cep telefonunun kontörü olmadığını iddia ettiği, birçok talepten sonra cep telefonunu verdiği, telefonunu alıp gittiği ve sonra geri getirdiği söylenmiştir. Hırsızlık suçu, bina veya eklentisi içinde işlenmesi halinde Türk Ceza Kanunu’nun 142/1b maddesinde tanımlanmıştır. Türk Ceza Kanunu 147191/3 maddelerine aykırı olarak şikayet yokluğundan işçinin işten çıkarılması mümkün değildir…Sanık dinlenmeden ve savunması alınmadan yazılı şekilde şikayet yokluğuna dayanılarak işten çıkar ma kararı verilmesi; Bozulması gerekmiştir…” yargıtay 6. Ceza Dairesi – 2021/4414E 2021/20100K.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 73/5. maddesinde, kovuşturulması şikâyete bağlı suçlarda bir sanığın şikâyetten vazgeçmesinin mağdurla birlikte diğer sanıkları da etkileyeceği belirtilmiştir. Kasten yaralama suçu hakkında daha fazla bilgiye aynı Kanunun 86/2 maddesinin 2. fıkrasındanulaşabilirsiniz.5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 150/1’e buradanulaşabilirsiniz.5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda mağdurunmüşteki olarak yer almadığı belirtilmiştir . SayılıCeza Muhakemesi Kanunu gereğince,Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından kanun değişikliği talebinde bulunulup bulunulmayacağınıntespiti için dosyanın Adalet Bakanlığına gönderilmesine 22/12/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verilmiştir. Yargıtay Altıncı Ceza Dairesi 2021/20208 K.

Şikayet, failin kovuşturulması için hem bir avantaj hem de bir engel olabilir. Failin soruşturulmasına veya kovuşturulmasına dahil olan bir mağdur, genellikle bunu yapmakta bir sakınca görmediğini söyleyecektir. Bu tür suçlarda ne savcı ne de mahkeme failleri soruşturmak ve cezalandırmak için tek başına hareket edebilir. Yargılamanın başlangıcında bir şikâyet olmaması, ancak daha sonra bir şikâyette bulunulması…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *