REDDEDİLEN MİRAS

Reddi Miras Süresi

Reddi miras, mirasın reddi olarak da adlandırılabilir. Mirasçılar mirası kabul etmek istemediklerine dair iradelerini beyan ederler. Miras intikal ettikten sonra mirası reddedebilirsiniz. Mirasçılardan birinin ölümü üzerine miras otomatik olarak mirasçılara intikal eder. Bir mirasçının ölümünden sonra, yasal veya atanmış mirasçılar ölen mirasçının tüm borçlarını ve haklarını reddetmek isterlerse, o zaman ret kurumu getirilir. Yasal veya atanmış mirasçılar mirası reddetme hakkına sahiptir.

Türk Medeni Kanunu’nun (TMK) 599. maddesi uyarınca, mirasçılar ölüm anında mirasın tamamını alma hakkına sahiptir. Genel olarak, ölen bir kişinin mirasçılarının vasiyetname yapmaları kanunen zorunlu değildir. Evrensel miras ilkesi uyarınca, hem yasal mirasçılar hem de atanmış mirasçılar ölüm üzerine mirası otomatik olarak alırlar. Evrensel miras ilkesi, tüm mirasçıların mirası almasını sağlar. Mirasçılar hem miras bırakanın borçlarından hem de kendi malvarlıklarından sorumlu olacaklardır.

Bir mirasçı bugün geride borçlar bırakabilir. Bu durumda mirasçılar, miraslarından ve kişisel varlıklarından sorumlu olmaları gerektiği için bir ikilemle karşı karşıya kalırlar. Kanun koyucu, mirasçıları borçludan kalan mirastan sorumlu tutulmaya karşı korumak için “Mirasın Reddi” veya “Mirasın İadesi” müessesesini ihdas etmiştir. Mirasın reddi, Türk Medeni Kanunu’nun 605-618. maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenleme, yasal veya atanmış mirasçılara iki yolla “mirasın reddi” talebinde bulunma imkânı tanımaktadır.

  1. Fiili davranışla mirasın reddi
  2. Kayıp Miras

Mirasın Reddi (Ri) Nedir?

TMK m. 609 uyarınca mirası reddetme, ayırt etme gücüne sahip ergin kişilerin mirası reddettiklerini sulh hukuk mahkemesine sözlü veya yazılı olarak bildirmeleridir. Mirasçıların bu hakkı asıl mirasçının ölümünden ve mirasın intikalinden sonra kullanabilmeleri gerekir. Ret beyanı herhangi bir formalite gerektirmez. Mirasın reddedilmesi halinde, mahkeme sözlü veya yazılı bildirimi kabul edecektir.

Mirası reddettiklerinde borçlarından kurtulurlar. Red beyanı aynı zamanda mirasçılığı da ortadan kaldıracaktır. Mirasın reddedilebilmesi için mirasçının fiil ehliyetine sahip olması gerekir. Mirası reddetmek için tek başına hareket edebilenlerin bir beyanname imzalaması gerekir. Diğer kişiler (18 yaşından küçükler, kısıtlılar, küçükler ve kısıtlılar gibi) bu haklarını yasal temsilcileri aracılığıyla kullanabilirler. Vesayet altındaki çocukların ebeveynleri reddetme haklarını kullanabilirler. Hukuk mahkemesinden izin alındıktan sonra vasiler, vesayet işlemleri adına bu hakkı kullanabilir. Yasal temsilciler, ayırt etme gücüne sahip olmayanlar için reddetme hakkını kullanabilir.

Ret beyanının da koşulsuz olması gerekir. Tescil veya şartlı ret beyanı geçersizdir. Bu nedenle mirasçının mirası reddetmediği varsayılır. Bu durumda mirasçı genel mirasçı olarak kabul edilir. Kısmi ret beyanı da külli halefiyet ilkesini ihlal ettiği için geçersiz olacaktır. Bir kişinin mirasın yarısını reddettiğine dair beyanı geçersizdir.

Bir mirası ne kadar süreyle reddedebilirim?

Türk Medeni Kanunu’nun 606. maddesi mirasçıların mirası reddetmesini düzenlemektedir. Türk Medeni Kanunu’nun 606. maddesine göre, mirasçılara mirası reddedebilmeleri için üç aylık bir süre tanınmıştır. Kanun, mirasın üç aylık süre içinde reddedilmemesi halinde mirasın kesinleşeceğini belirtmektedir. Reddetme hakkını saklı tutmak için, mirasçıların üç aylık süre içinde mirası kabul etmek istemediklerini belirtmeleri gerekir. Bu beyanın niteliği göz önüne alındığında, üç aylık süre açıkça bir hak düşürücü süredir. Bu süre içinde ret beyanında bulunulursa, hakim bunu mahkeme tutanağına geçirecektir. Yasal mirasçıların yanı sıra mirası devralmak üzere belirlenen kişilerin de ret hakkı vardır. Her dönemin başlangıcını ayırmakta fayda vardır.

Daha fazla bilgi için: Yasal mirasçılar Mirası reddetme süresi Üç aylık süre, yasal mirasçıların ölümden haberdar edilmesiyle başlar. Mirasçı olduklarını öğrenen yasal mirasçılar üç aylık süreyi bilginin kendilerine ulaştığı tarihten itibaren başlatırlar. Mirası reddedenler için üç aylık süre, miras önceki mirasçılar tarafından reddedilmiş ve mirasçı olmayana geçmişse başlar.

Ayrıca Başvuru Sahibi Mirasçıları da kontrol edebilirsiniz. Mirasçılar, atandıklarının kendilerine bildirilmesinden itibaren üç (3) ay içinde mirası reddetmelidir. Bu süre, yasal mirasçılarla aynı şekilde, miras sözleşmesi ile atanan mirasçılar için de geçerlidir.

Yasal ve atanmış mirasçılar için mirası reddetmek için farklı son tarihler vardır. Mirası reddetme hakkınızı kaybetmemek için süreci ne zaman başlatacağınızı bilmeniz gerekir. Ancak yasa koyucu mirası reddetmek için bir son tarih vermiştir. İflas, mirası reddetme. Mirasın “reddi” konusu daha sonra ele alınacaktır.

Mirası ret beyanı nasıl yapılır?

Mirası ret beyanı, mirasbırakanın son yerleşim yerindeki Sulh Hukuk Mahkemesi hâkimine sözlü veya yazılı olarak yapılmalıdır. Beyan kayıtsız şartsız olmalıdır. Bu kurala uyulmadığı takdirde beyan geçersizdir. Mirasçının mirası kabul ettiği varsayılır. Belirli bir süre içinde yapılan ret beyanı mahkeme özel siciline kaydedilir. Reddeden mirasçı, reddi yazılı olarak bildiren bir belge almayı tercih edebilir. Mirasçılar, miras borçlarını ödeme yükümlülüğünden kurtulurlar ve mirasçılık sıfatlarını kaybederler.

Mirası reddetme hakkı ne zaman sona erer?

Bazı durumlarda ret hakkının kullanılması mümkün değildir. Mirası reddetme hakkı her zaman geçerli değildir.

  • Reddetme süresi için son tarih

Mirasçı üç ay içinde mirası reddetmezse, mirasın tamamını alacaktır. Üç aylık yasal süreden sonra mirasçının mirası reddetmesine izin verilmez. Bu durumda mirasçı terekenin borçlarını ödemekle de yükümlüdür.

  • Mirasçıların ve hak sahiplerinin miras işlerine katılımı

Türk Medeni Kanunu’nun 610. maddesine göre, tereke işlerine, tereke için olağan olmayan ve onun yönetimi için gerekli bulunmayan bir biçimde karışan mirasçı, mirası kabul etmiş sayılır. Mirasçının mirası reddetmesini önlemek amacıyla mirasçının terekeye müdahalesi düzenlenmiştir. Bir mirasçı normal yönetimin dışına çıkarsa mirası kabul etmiş sayılır. Bu maddenin üçüncü bölümünde, bir mirasçının zamanaşımı ve hak düşürücü sürenin uzatılması için başkasına karşı dava açması veya icra takibi başlatması halinde ret hakkının ortadan kalkmayacağı belirtilmiştir. Eğer zamanaşımı süresi dolmak üzereyse, mirasçı alacağını korumak için dava açabilir.

Yargıtay, “Mirasçılık belgesi almanın, SGK’dan dul ve yetim aylığı almanın veya tazminat talebinde bulunmanın” mirasın kabulü anlamına gelmeyeceğine hükmetti. Nitekim Yargıtay 23. Hukuk Dairesi’nin 2018/1018E. 2019/2436K; Bir mirasçının tereke işlerine aşırı derecede karışması zımni kabul olarak değerlendirilecek ve tıpkı açık kabulün yapıldığı durumda olduğu gibi ret hakkının kaybedilmesi sonucunu doğuracaktır. Mirasçı mirastan feragat edemez. Tasarrufta bulunduktan sonra araç Noterde devredilirBunun nedenleri açıklanmıştır…”

    • Mirasçı, terekeye ait bir malı zimmetine geçirebilir veya gizleyebilir.

Türk Medeni Kanunu’nun 610. Maddesi, mirasçının malı gizlemesi veya zapt etmesi halinde mirası reddedemeyeceğini belirtmektedir. Türk Medeni Kanunu’nun 610. maddesine göre, terekeden mal kaçıran veya gizleyen mirasçı mirası reddedemez.

Mirası zorla reddetme nedir? Tam olarak nasıl işliyor?

Madde 605 (Türk Medeni Kanunu). Madde 605 (Türk Medeni Kanunu), mirasçının ödeme gücünün bulunmadığının anlaşılması veya bu durumun ölüm anında verilmiş resmi bir kararla tespit edilmiş olması halinde mirasın reddedilmiş sayılacağını belirtmektedir. Burada kanun koyucu bir karinenin mevcut olduğunu kabul etmiştir. Bu karine, mirasçıların mirası reddettiklerini açıkça beyan etmelerine gerek olmadığı anlamına gelmektedir. Mirasçılar ret süresi boyunca sessiz kalırlarsa mirası reddetmiş sayılırlar. İleride çıkabilecek anlaşmazlıkları önlemek için, mirasçılar mahkemeye bir ret beyanı sunabilirler. Mirasın kaybedilmesi, fiili reddin bir istisnasıdır. Bir irade beyanı mirası reddedebilir. Tüm koşullar yerine getirilirse miras otomatik olarak reddedilecektir.

İlk olarak, mirası ödemeyi reddetme bir ret şeklidir. Mirasçıların aczi resmi tespit ile belirlenir. Örneğin, bir alacaklının mirasçıdan aciz belgesi alması veya mirasçının iflasını ilan etmesi feragati tetikleyebilir.

İkinci koşul yerine getirildiğinde, reddetme hakkı ortadan kalkar. Mirasçının ödeme yapamayacağı aşikar olduğunda. Mirasçının borçlarını ödeyememesi bunu açıklayabilir. Bu durum mirasçının çevresi ile açıklanabilir. Mülkün akrabaları ve mirasçıları neler olup bittiğinin farkındaysa, kaybetme koşulları yerine getirilir.

Mirası reddetme koşulları yerine getirilmişse, mirasçılar mirası reddetmiş sayılırlar. Sulh Hukuk Mahkemesinde mirası reddettiklerine dair resmi bir beyanda bulunmaları gerekmez. Ancak, bir anlaşmazlık durumunda mirastan yoksunluk koşullarının belirlenmesi için “Mirastan Yoksunluk Tespit Tutanağı “nın kullanılmasını talep edebilirler. Bir dava veya icra takibinde buna itiraz edebilirsiniz. Bu seçeneklerde süre sınırlaması yoktur. Dava alacaklı tarafından açılır. Davanın açıldığı anda alacaklının ikametgâhı mahkemesi yetkili mahkeme olacaktır. Hangi mahkemenin yetkili olduğunu HMK belirler. Aksi belirtilmedikçe 6100 sayılı HMK’ya göre Asliye Hukuk Mahkemesi yetkilidir.

Mirası reddetmenin hukuki sonuçları nelerdir?

Türk Medeni Kanunu’nun 611. maddesine göre mirasçılardan birinin mirası reddetmesi halinde miras geçmişe etkili olarak ortadan kalkar. Ölüm anında bir mirasçının miras hakkı sona erer. Hem yasal hem de atanmış mirasçıların mirası reddetme hakkı önemlidir.

  • Yasal Mirasçıların Mirasa Direnmesinin Hukuki Sonuçları

Mirasın reddi geriye etkili olarak yasal mirasçılığı sona erdirir. Sonuç olarak miras, miras açıldığında yasal mirasçı yokmuş gibi paylaştırılacaktır. Mirasın reddinin ilan edilmesinin tek bir etkisi vardır, o da reddeden çocuk üzerindedir. Miras başka hak sahiplerine verileceği için reddedenin altsoyunun olması mümkündür. Tüm altsoyun reddetmesi halinde miras sağ kalan eşe geçecektir. Ölenin yasal mirasçıları mirası reddederse, mahkeme mirası iflas kanununa göre tasfiye edecektir. Tasfiye sonucunda ortaya çıkan fazlalık, miras reddedilmemiş gibi yasal mirasçılara dağıtılacaktır. Miras paylaşımı ile ilgili detaylı yazımız.

  • Varis Atamayı Reddetmenin Hukuki Sonuçları

Mirasçı bulunmaması halinde, aksi belirtilmedikçe reddedilen miras en yakın yasal mirasçılara geçecektir. Bu hüküm, bir mirasçı belirlenmemişse ve mirası kabul etmeyi reddederse, payın en yakın yasal mirasçılara gideceğini belirtir.

Makalemiz şu adreste de mevcuttur: Vesayet ilamı nedir?

Reddi miras, mirasın reddi olarak da adlandırılabilir. Mirasçılar mirası kabul etmek istemediklerine dair iradelerini beyan ederler. Miras intikal ettikten sonra mirası reddedebilirsiniz. Mirasçılardan birinin ölümü üzerine miras otomatik olarak mirasçılara intikal eder. Bir mirasçının ölümünden sonra, yasal veya atanmış mirasçılar ölen mirasçının tüm borçlarını ve haklarını reddetmek isterlerse, o zaman ret kurumu getirilir. Yasal veya…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *