PAYLI MÜLKİYET NEDİR?

Paylı Mülkiyette Ortaklığın Giderilmesi

Paylı mülkiyet, bir nesnenin tamamının birden fazla kişi tarafından eş zamanlı ve orantılı olarak sahiplenilmesi anlamına gelir. İki veya daha fazla kişi aynı mülke sahip olabilir. Önemli olan mülkün bölünmemiş olmasıdır. Paylı mülkiyet, parçalara bölünmüş tek bir mülkün ortak mülkiyetini ifade eder. “Paylı mülkiyet” terimi bölünmüş ve bağımsız mülkiyet altında olan mülklere uygulanmaz. Paylı mülkiyet, pay oranlarının belirlenmesini gerektirir. Her malik, payı oranında hak ve yükümlülüklere sahiptir. Birden fazla sahibi olan bir mülke paylı mülkiyet uygulanamaz. Mülk için tek bir malik gereklidir. Mülkiyeti tartışmadan önce mülkiyete sahip olmak esastır. Mülkiyet mevcut değilse ortak mülkiyet tartışılamaz.

Paylı mülkiyet bölünemez, ancak bazı haklar ve yükümlülükler bölünebilir. Haklar ve yükümlülükler, bir hissedarın sahip olduğu hisse sayısıyla orantılı olarak bölünür. Hissedar hakları ve sorumlulukları bölünemez.

Bir mahkeme kararı, bir yasal düzenleme veya bir tüzük ortak mülkiyete yol açabilir. Birden fazla kişi yasal bir anlaşma imzalayarak taşınır veya taşınmaz bir varlığın mülkiyetini paylaşabilir. Ölüme dayalı bir yasal işlem de bir işlem yoluyla mülkiyetin paylaşılmasıyla sonuçlanabilir. Ortak mülkiyet, bir kişinin vasiyetnamesinde birden fazla kişiye mülk bırakmasıyla oluşturulabilir. Birden fazla kişi mahkemeye dava açarsa, ortak mülkiyet tesis edilebilir. Mülkiyetin oybirliğinden paylı mülkiyete dönüştürülmesi talep edilirse mahkeme paylı mülkiyeti tesis edecektir. Paylı mülkiyet birçok farklı yasal nedenden dolayı ortaya çıkabilir.

Ortak mülkiyet satılabilir mi?

Mülkiyetin bölünmesi ile ilgili olarak, hissedarların hakları ve yükümlülükleri sorgulanabilir. Bu durumda her hissedar, diğer hissedarların hak ve yükümlülüklerini etkilemeksizin kendi hissesi üzerinde tasarrufta bulunabilir. Bu şekilde her hissedar, diğer tüm hissedarlardan bağımsız olarak kendi payını devretme hakkına sahiptir. Bununla birlikte, her hissedarın hisseleri üzerinde bağımsız olarak tasarrufta bulunma hakkı olsa da, bazı sınırlamalar vardır. Bu sınırlamalar kanundan veya hissedarlar arasındaki bir anlaşmadan kaynaklanıyor olabilir. Kanun, diğer hissedarların önalım hakkına bir sınırlama getirmektedir. Kanun, bir hissedarın hisselerini satması durumunda diğer hissedarlara önalım hakkı tanımaktadır. Kanun kapsamındaki ön alım hakları yalnızca müştereken sahip olunan taşınmazlar için geçerlidir. Bu, taşınır mallar için geçerli değildir.

Yasal önalım hakkı, sözleşmede tanınan önalım haklarına göre önceliklidir. Yasal önalım hakkı, bir hissedarın diğer hissedarlara hisselerini satma niyetinde olduğunu bildirmesinden 2 yıl sonra ve hissedarın bu niyetini onlara bildirmesinden 3 ay sonra sona erer. Ön alım hakkı sadece alıcıya karşı mahkemede kullanılabilir. Evlilik hukuku Bunun da bir sınırı vardır. Evliliğin edinilmiş mallara katılma ve mal ayrılığı gibi rejimlere tabi olduğu durumlarda, sadece bir eşe ait olduğu kanıtlanamayan mallar ortak mal olarak kabul edilecektir. Eşlerden her birinin rızası olmadan bu malların payı üzerinde tasarrufta bulunulması mümkün değildir. Bu paylar ancak her iki eşin rızası ile satılabilir. Hissedarlar anlaşarak hisselerin satışını da sınırlayabilirler. Hissedarlar, hisselerini belirli bir tarihten önce satmamayı kabul edebilirler. Bu anlaşmanın Tapu Siciline tescil edilmesi gerekmektedir. Anlaşma, tapu siciline şerh edilmemişse uygulanmayacaktır.

İcra Yoluyla Ortak Mülkiyet Satışı

Borçlunun ödeme yapmaması halinde icra takibine başvurulabilir. Alacaklı, borçlu elinde bulunduruyorsa paylı mülkiyete tabi bir hisseyi haczedebilir. Daha sonra hisseyi iflas masasının bir parçası olarak kaydedebilir ve satışını talep edebilir.

Ortak mülkiyet: Eliminasyon Ortaklığı

Bu aşamada iki seçeneğiniz vardır: ya hissedarlar anlaşma yoluyla iş ortaklıklarını feshetmeye karar verirler ya da bir dava açarlar. Fesih, her bir hissedar tarafından talep edilebilir. Fesih ile ortak mülkiyet sona erer. Mülk bölünemiyorsa ve ortaklık feshedilebiliyorsa, nakde dönüştürmek için satılır. Ortaklık bölünme yoluyla feshedilebiliyorsa, her bir hisseye ayrı ayrı sahip olunur. Mülk bölünebilir olmadığında, para dönüştürülebilir ve her bir hissedara orantılı olarak dağıtılabilir. Rızaya Dayalı Bölünme, hissedarlar mülkiyetlerini sözleşme ile böldüklerinde gerçekleşir. Kazara bölünme, yatırımcının talebi üzerine bir mahkeme bölünmeyi emrettiğinde gerçekleşir. Bölünme, mahkeme kararıyla veya mülkün bölünmesi veya paraya çevrilmesi yoluyla yapılabilir.

Fesih sınırlı değilse bir hissedar bölünme talep edebilir. Bölünme talebinde bulunabilecek tek kişi hissedarlardır. Sadece kişisel veya ayni mülkiyet hakkına sahip olanlar tarafından bölünme talep edilemez. Bir hissedarlık sözleşmesi, hissedarın bölünme talep etme kabiliyetini on (10) yıla kadar bir süre için sınırlayabilir. Bu sözleşme tapunun taşınmazlar bölümünde de belirtilebilir. Taşınmazlar üzerinde herhangi bir şerh bulunmamaktadır. Yeni hissedar bölünme hakkını sınırlayamaz.

Paylaşılan miras

Miras yoluyla paylı mülkiyet tesis etmek için her mirasçının yazılı olarak işbirliğini sona erdirme talebinde bulunması gerekir. Ayrıca, bir mahkeme kararı gereklidir.

Müşterek mülkiyet nedir?

Bir mülkün ortak mülkiyeti yasal sözleşmelerden veya topluluklardan kaynaklanabilir. Bu, bir topluluk ilişkisine dayalı olarak iki veya daha fazla kişinin mal veya mülke sahip olmasıdır. Topluluk ilişkisi kanun tarafından düzenlenmelidir. Sözleşmeler, belirli koşullar dışında topluluk mülkiyeti oluşturamaz. Topluluk ilişkileri aile ortaklıklarını, mülk ortaklıklarını, miras ortaklığını ve adi ortakları içerebilir.

Paylaşılan Mülkiyet – Üniter Mülkiyetten geçiş

Herhangi bir ortak, müşterek mülkiyetin paylı mülkiyete dönüştürülmesini talep edebilir. Bu talep, talep edilen mülkün ortak mülkiyetinin atanması için kullanılır. Sulh Hakimi, müşterek mülkiyetin paylı mülkiyete dönüştürülmesi için başvuruyu alan kişidir.

Paylı ve Müşterek mülkiyet nedir?

  • Paylı mülkiyet, hissedarlar arasındaki ilişkiden doğan bir ortaklıktır. Müşterek mülkiyette, ortaklar arasındaki mülkiyet ilişkileri, müşterek mülkiyet anlaşması yapılmadan önce mevcut olan kişisel ilişkilere dayanır.
  • Paylı mülkiyet, tüm ortakların aynı hakları paylaştığı bir mülkiyet biçimidir.
  • Paylı mülkiyet, ortakların işleri hem bireysel olarak hem de birlikte yapmalarına olanak tanır. Müşterek mülkiyette mülk yönetimi sadece ortaklar anlaştığı takdirde yapılır.
  • Bir yasa, yasal eylemler veya hatta yasadan kaynaklanan bir olay mülkiyetin oybirliği ile sonuçlanabilir. Yasa bunu bu durumlarla sınırlar. Paylı mülkiyetin sınırlandırılabilmesinin tek yolu bu değildir.

Paylı mülkiyet, bir nesnenin tamamının birden fazla kişi tarafından eş zamanlı ve orantılı olarak sahiplenilmesi anlamına gelir. İki veya daha fazla kişi aynı mülke sahip olabilir. Önemli olan mülkün bölünmemiş olmasıdır. Paylı mülkiyet, parçalara bölünmüş tek bir mülkün ortak mülkiyetini ifade eder. “Paylı mülkiyet” terimi bölünmüş ve bağımsız mülkiyet altında olan mülklere uygulanmaz. Paylı mülkiyet,…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *