MİRAS KAÇAKÇILIĞI

mal kaçırma davası

Muris muvazaası mirastan mal kaçırma davasına yol açıyor. Öncelikle mirasta muvazaanın ne anlama geldiğini tanımlayacağız. Tarafların muvazaası, görünüşte geçerli olan ancak iradelerine aykırı olduğu için geçerli olmayan bir sözleşme yapmak üzere anlaşmaları olarak tanımlanabilir. Muris (yani miras bırakan ile mirasçılardan mal kaçırmak isteyen herhangi bir kimse) muvazaa yapabilir. Muris muvazaası, mirasçılardan mal kaçırmayı amaçlayan muvazaalı işlemlerde kullanılan muvazaa türünü ifade eder. Muvazaalı işlemler geçersizdir. Miras Avukatı’nın bu makalesi miras hukuku ile ilgili detaylı bilgi vermektedir.

Miras Davasının Şartları

Muris gizli anlaşması nitelikli gizli anlaşmadır. Farklı işlem türleri vardır. Birincisi, diğer tarafları aldatmak için sadece yüzeyde var olan işlem vardır. Diğer işlem ise vasiyetçinin iradesi ile taraflar arasındadır. Örneğin bir vasiyetçinin üç çocuğu ve iki evi olabilir. A, bir evi, B’yi, B’nin çocuklarından birine vermiştir. Mirasçılar, C ve D’nin haklarını talep etmelerini önlemek için bir satış olmuş gibi davranmışlardır. Bu durumda muris muvazaası söz konusu olduğundan hırsızlık davası açılmalıdır.

Miras Dolandırıcılığının Unsuru

Miras hırsızlığının söz konusu olduğu bir davada karar verilebilmesi için muris muvazaasının var olup olmadığının incelenmesi gerekmektedir. Muris muvazaasının tespiti için belirli unsurların mevcut olması gerekir.

  • Görünürdeki işlem, mirastan kaçınmak için gerçek işlemi gizleyen bir işlemdir.
  • Muvazaa anlaşması, icra memurları ile diğer taraflar arasında, aralarındaki görünürdeki işlemin gerçek bir etkisi olmayacağına dair yazılı veya sözlü bir anlaşmadır. Anlaşma sözlü veya yazılı olabilir.
  • Muvazaanın bir amacı olmalıdır: muvazaalı anlaşmanın amacı mirasçılardan kaçınmaktır.
  • Gizli sözleşme, tarafların gerçek niyetlerini görünürdeki bir işlemin arkasına sakladıkları sözleşmedir. Örnek olarak, satılıyormuş gibi pazarlanan bir evin bağışlanması verilebilir.

Kimler mirasta sahtecilik davası açabilir?

Murisin alacağı miras payı muvazaalı işlemler nedeniyle azaltılmıştır. Kısaca mirasta hak sahibi olan herhangi bir mirasçı diğer mirasçılara karşı dava açabilir. Bu dava her mirasçı tarafından tek başına açılabilir. Dava açan mirasçı sadece kendi payının tescilini isteyebileceği gibi taşınmazların terekeye iadesini de isteyebilir. Bu durumda dava açmayan diğer yakınların da muvafakati gerekmektedir.

Mirastan mal kaçırma davasında mahkeme yetkili ve görevlidir.

Asliye hukuk mahkemeleri yetkilidir. Dava konusu taşınmaz ise taşınmazın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesi yetkili ve görevli mahkemedir.

Miras Dolandırıcılığı Davasının Süresi

Bu dava ölümden sonra herhangi bir zamanda açılabilir. Bu dava zaman aşımına tabi değildir. Mirastan mal kaçırma davalarında deneyimli bir avukatın muris muvazaasını ispat etmenize yardımcı olması yararınıza olacaktır.

Mirasın Kötüye Kullanılması Davasına İlişkin Yargıtay Kararları

“Bu tür anlaşmazlıkların etik, adil ve doğru bir şekilde çözülmesi, miras bırakanın gerçek niyet ve iradesinin hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde tespit edilmesine bağlıdır. Miras bırakanın gerçek iradesini ve amacını açıklığa kavuşturmak ve belirlemek, içsel bir mesele olduğu ve gizlendiği için zordur. Bu nedenle tüm delillerin toplanması ve doğru değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Bu bağlamda, ülkenin, bölgenin ve toplumun gelenek ve görenekleri, sosyal eğilimler ve olayların olağan seyri gibi olguları dikkate almak gerekir. Ayrıca miras bırakanın sözleşmeyi yapmakta haklı olup olmadığına bakmak da önemlidir. yargıtay 1. Hukuk Dairesi Esas no: 2014/12665 Karar no: 14/14001

……….’un taşınmazı edindiği tarihte sadece 19 yaşında olduğu ve satın alma gücüne sahip olmadığı tespit edilmiştir. Mirasçı tarafından yapılan temlik, muvazaa ve kaçınma niyeti taşımaktadır. Nitekim mahkeme de bu hususu kabul etmiştir.
Tapunun tescil ile birleştirildiği durumda taraflar artık paydaş haline gelmiştir. Bu durumda tapunun iptali ile ……… mirasçılığının tesciline karar verilmesi uygun olacaktır. Yargıtay 1. Hukuk Dairesi, Esas No: 2016/131 – Karar No: 2016.5444

Muris muvazaası mirastan mal kaçırma davasına yol açıyor. Öncelikle mirasta muvazaanın ne anlama geldiğini tanımlayacağız. Tarafların muvazaası, görünüşte geçerli olan ancak iradelerine aykırı olduğu için geçerli olmayan bir sözleşme yapmak üzere anlaşmaları olarak tanımlanabilir. Muris (yani miras bırakan ile mirasçılardan mal kaçırmak isteyen herhangi bir kimse) muvazaa yapabilir. Muris muvazaası, mirasçılardan mal kaçırmayı amaçlayan muvazaalı…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *