KONKORDATO NEDİR?

konkordato nedir

Konkordato nedir ve hangi türleri vardır? Adi Konkordato (OC) nedir? Nasıl işlemektedir? Bu ve diğer soruların cevaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz.

Konkordato nedir?

Konkordato, alacaklı ile borçlu arasında yapılan ve mahkeme tarafından denetlenen bir anlaşmanın kısaltmasıdır. Anlaşmanın iki farklı içeriği olabilir. Öncelikle, taraflar borcu kapatmak için belirli bir yüzde ödemeyi kabul edebilirler. Borcu taksitler halinde ödeyerek borçluyu yükümlülüğünden kurtarmayı kabul edebilirsiniz. Konkordato, literatürde borç anlaşması ya da iflas anlaşması olarak da adlandırılır. Konkordatolar hem adi borçlular hem de iflasa tabi olanlar için geçerlidir.

Konkordato, hem alacaklının hem de borçlunun ihtiyaçlarını ve çıkarlarını dikkate alan yapılandırılmış bir çözüm yoludur. Her iki tarafın da bir anlaşmaya varmak için fedakarlık yapması gerekecektir. Bir kişi istese bile, borçlarını ödeyecek paraya sahip olmayabilir. Hayatın günlük stresleri buna neden olabilir. Borçlarını zamanında ve tam olarak ödeyen bir borçlunun ekonomik geleceği ciddi şekilde zarar görebilir. Bazı alacaklılara ödemeler tam olarak ya da hiç yapılmayabilir. Birden fazla alacaklı olduğunda, bazıları alacaklarını tahsil edebilirken diğerlerinin beklemesi gerekebilir. Konkordatolar, tarafları uzlaşmaya zorlayarak bu durumdan kaçınmak için tasarlanmıştır.

Konkordato kullanarak bir kararı icra etmek mümkün değildir. Bu, alacaklıların borçluları takip etmek için kullandıkları bir yöntem değildir. Bu prosedür borçluların iflastan ve olası icra prosedürlerinden kaçınmasını sağlar.

Bugün mevcut olan farklı Konkordato türleri nelerdir?

Konkordato türlerini iki gruba ayırabiliriz: icra yöntemleri ve icra süreleri. İcra zamanına göre konkordatolar, iflas dışı konkordatolar (iflas dışı), iflas konkordatolar (iflas) ve malvarlığının terki konkordatolar olarak sınıflandırılabilir. Konkordatolar, konkordatonun türüne göre sınıflandırılabilir. İndirimli konkordatolar, süreli konkordatolar ve karma konkordatolar olarak ayrılırlar.

A) İcra zamanına dayalı konkordatolar

1 – İflas Dışı Konkordato: Gündemde borçlunun teklifi var. İflas başvurusunda bulunmadan önce, iflasla karşı karşıya olan bir kişi bir konkordato sunabilir. İflasın önlenmesi için teklifin alacaklı ve hakim tarafından kabul edilmesi ve onaylanması gerekir.

2- İflasta Konkordato: İflas etmiş bir borçlunun yeniden yapılandırılıp yapılandırılamayacağı ile ilgili bir sorundur. Borçlu “müflis” sıfatından kurtulmaya ve borçlarını yeniden yapılandırmaya çalışır. Mahkemenin tüm iflas hükümlerini ve sonuçlarını ortadan kaldırmak için bir konkordatoyu onaylaması gerekir. Müflis bu çareyi sadece iflasın başlangıcı ile paranın dağıtılması arasındaki süre boyunca kullanabilir.

3 – Varlıkların Terki Yoluyla Konkordato Bu iflas türünde borçlu tüm mal varlığını alacaklıya devreder. Bu, borçlunun borcun altından kalkmasını ve iflastan kaçınmasını sağlar. Yasal prosedürlere göre, alacaklılar varlıkları tasfiye eder. Para, alacaklıların taleplerini ödemek için kullanılabilir.

Konkordatolar türlerine göre sınıflandırılır:

1 – Azaltma: Yasal prosedürlere göre, imtiyazlı olmayan alacaklılar taleplerinin bir kısmından feragat edebilirler. Bunun adı budur. Borçlu, feragat edilen faiz hariç tüm alacaklarını ödeyerek borcundan kurtulabilir.

Konkordato 2: Alacaklı, borçluya borcun miktarını azaltmadan geri ödemesi için kararlaştırılan bir süre tanır. İİK m. 305 uyarınca borçlu malvarlığına uygun davranmak zorundadır. Bu yöntem, borcun tamamı ödendiğinde konkordatonun sorgulanmamasını sağlayacaktır.

Ayrıca aşağıdakiler hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz: Bu durumda, borçlunun ağır bir ekonomik durumda olması gerekir. Bu durumda ödeme teklifinde hem yüzde hem de vade konkordatosu yer alır. Alacaklı, alacak miktarının belirli bir yüzdesinden vazgeçmeyi kabul eder ve borçluya geri kalanı için üzerinde anlaşılan bir vade tanır.

Adi konkordato nedir?

Konkordatolar, iflas kararı alınmadan önce iflasın belirlenmesi için kullanılır.

Konkordato, gerçek veya tüzel kişi olup olmadığına ve bir işletme işletip işletmediğine bakılmaksızın herkes için geçerlidir. Konkordato, iflasa uygun olmayanlar için geçerli değildir. Uygulamada iflas etmeyenler konkordato sürecine nadiren başvurmaktadır. Genellikle iflasla karşı karşıya olan kişiler iflastan kaçınmak için konkordatoya başvururlar. Bu yüzden iflas karşıtı konkordato olarak adlandırılır.

Olağan Konkordato Mahkemesi (OCC), davalara bakma yetkisine ve yeterliliğine sahip bir mahkemedir.

Bir borçlu iflasını beyan eder ve bu prosedüre devam etmek isterse, şirketin merkezi kısmında bulunan Asliye Ticaret Mahkemesi, yani ticari faaliyetlerin yürütüldüğü yerde bulunan yetkili ve görevli mahkemedir. Borçlunun iflası söz konusu değilse, borçlunun ikamet ettiği yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesi yetkili ve görevli mahkemedir. Yetkili yerde Asliye Ticaret Mahkemesi yoksa Asliye Hukuk Mahkemesi yetkili mahkemedir.

Konkordatoya kimler başvurabilir?

İcra ve İflas Kanunu’nun 285. maddesi kimlerin konkordato başvurusunda bulunabileceğini tanımlamaktadır. Konkordato başvurusu, borçlu olup olmadığına bakılmaksızın gerçek kişiler tarafından yapılabilir. İlgili hükme göre kişi ya gerçek kişi ya da tacirdir. Konkordato talebi alacaklı tarafından yapılıyorsa borçlunun iflas halinde olması gerekir. Müflis olmayan borçlular adına alacaklılar tarafından konkordato talep edilemez.

Konkordatoya başvurmanın şartları nelerdir?

Borçlu, borçlarını zamanında ödeyemediği veya ödeyememe riski altında olduğu durumlarda Konkordato talep edebilir. Konkordato kesin bir iflas hali gerektirmez. Ancak iflas, kalıcı bir yoksunluk halidir. Geçici bir mahrumiyet hali de başvuru için yeterli olabilir. Kalıcı iflas durumunda, bir ön proje veya ödeme planı mümkün değildir. Borçlunun geçici olarak para sıkıntısı çekmesi durumunda, ödeme için makul bir süre tanındığı sürece konkordato talep edebilir.

Rehinli alacaklar için özel istisnalar yapılır. Alacaklılardan rehinli bir alacağı kabul etmeleri de istenecektir.

Konkordato Süreci Nasıl İşliyor?

1850’den beri Türk mevzuatının bir parçası olan Konkordato, iflas erteleme sistemindeki sorunları gidermek için 2018 yılında değiştirildi. Bu değişiklikler ile erteleme kurumu kaldırılmıştır. Konkordatolar, kötü niyet olmaksızın dış veya iç koşullar nedeniyle borçlarını ödeyemeyenleri korur.

 1. Şirket ve müşteri arasında bir gizlilik anlaşması yapılır.
 2. Konkordato proje tasarımları her şirket için bir durum analizine dayanmaktadır.
 3. Proje, malvarlığı listesi ve alacaklar tablosu ile birlikte Asliye Ticaret Mahkemesine sunulmalıdır.
 4. Mahkeme üç aylık bir süre için geçici mühlet verir ve bir geçici konkordato komiseri atar.
 5. Geçici mühlet süresince komiser şirket hakkında bir rapor hazırlayacaktır.
 6. Mahkeme, bu rapora dayanarak bir yıla kadar nihai mühlet kararı verebilir.
 7. Geçici mühlet verme yetkisine sahip alacaklılardan bir kurul oluşturulur.

Mahkeme bu raporları kabul ederse konkordato ilan edilir. Mahkeme bu raporları onaylamazsa iflas gerçekleşir.

Konkordato başvuru dilekçesine hangi belgeler eklenmelidir?

Konkordato talepleri ile birlikte mahkemeye bir dilekçe sunulmalıdır. Dilekçe mali ve hukuki belgeleri içermelidir. İİK madde 286, ilgili belgeleri ve mali raporları belirtir. Mahkeme bu dilekçeyi, varsa ekleri ile birlikte değerlendirecek ve konkordato talebinde bulunacaktır.

Ön proje mahkemeye sunulacak ilk belge olacaktır. Konkordato mahkemeye sunulan ilk belgedir. Borçlunun mal varlığını kanıtlayan belgeler mahkemeye sunulmalıdır. Mahkeme ayrıca, borçlunun kayıt tutması gerekiyorsa, yasaların gerektirdiği herhangi bir belge veya defteri de almalıdır. Dilekçe ayrıca tüm alacaklıların bir listesini ve tablosunu içermelidir. Ayrıca, alacaklı için herhangi bir tercihin durumunu da içermelidir.

Bu tablo dilekçeye eklenmelidir. Bu tablo, bir borçlunun iflasını ilan etmesi halinde alacaklıların ne elde edebilecekleri ile konkordatoya dayalı olarak ne bekleyebileceklerini karşılaştırır. Ön Proje. Borçlu, hem denetim raporunu hem de başlangıç projesindeki teklifin gerçekleşeceğine dair güvence veren herhangi bir dayanağı eklemelidir. Kanunlarımız, bu denetim raporunu düzenleyen kurumun karşılaması gereken şartları belirlemektedir. Bu denetim raporu küçük işletmeler için isteğe bağlı olabilir.

Haczedilecek belgeleri sadece İcra ve İflas Kanunu değil, aynı zamanda Adalet Bakanlığı kuralları da belirler. Borçlunun da Adalet Bakanlığı’nın kurallarına uyması ve yönetmeliklerde belirtilen tüm belgeleri mahkemeye sunması gerekmektedir. Borçlu, dilekçesine eklediği ve mahkemece talep edilen belgelere ek olarak, konkordato yargılaması sırasında mahkeme veya konkordato komitesi tarafından talep edilen diğer belgeleri de sunmak zorundadır.

Belgeler yalnızca 45 takvim gününden eski olmayan mali raporları içermelidir. Burada dikkat edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde mali raporlarınız değerlendirmeye alınmayacaktır.

Mühürleme Başvurularının Değerlendirilmesi ve Geçici Tespit

Yasanın gerektirdiği tüm kayıtlar veya belgeler başvuruda yer alıyorsa, mahkeme derhal geçici mühlet verir. Mahkeme sadece başvurunun şeklini inceler ve belgelerin eksik olup olmadığıyla ilgilenir.

Bu süre üç aya kadar uzatılabilir. Süre sona ermeden önce talep edilmesi halinde süre iki ay uzatılabilir. Bu talebi borçlu veya geçici komiser yapabilir. Alacaklı tarafından talep edilmesi halinde geçici komiserin görüşü dikkate alınır. Geçici mühlet süresi 5 ayı geçemez.

Konkordato Nasıl İlan Edilir

Bu ilanlar Ticaret Sicil Gazetesi’nde ve Basın İlan Kurumu’nun resmi sitesinde yapılacaktır. Bu ilanlar alacaklıları başvuru hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Alacaklılar, geçici mühlet talebinin kabulü veya uzatılmasına ilişkin kararlara karşı yasal başvuru hakkına sahip değildir. İtirazları, kararı veren mahkeme tarafından değerlendirilir. 7 günlük itiraz süresi, kararın açıklandığı tarihten itibaren başlar. Alacaklıların itirazları, geçici mühlet kararının borçlunun mali durumunu iyileştirmeyeceği, konkordatonun uygulanmasının imkansız olacağı veya kanunen gerekli belgelerin sunulmadığı yönünde olabilir.

Konkordato başvurunuz kabul edilirse ne olur?

Başvurunun kabul edilmesi halinde geçici mühlet verilir. Geçici mühlet, borçluya karşı tüm icra işlemlerinin askıya alınması ve borçluya karşı yeni bir takip başlatılamaması gibi önemli bir sonuca sahiptir. Size karşı yanlışlıkla bir yasal takip başlatıldığını düşünüyorsanız, itiraz etmeniz mümkündür. Takip durdurulabilir veya iptal edilebilir. İcra yasağı mutlak değildir. İcra yasağı mutlak değildir. Üç istisna vardır: haciz prosedürü, iş ve nafaka ödemeleri. Rehinli mal haciz işlemlerinde muhafaza altına alınamaz veya satılamaz.

Mahkeme, borçlunun malvarlığını korumak için gerekli her türlü tedbiri alabilir. Mahkeme ayrıca alacaklının kendisine zarar verecek eylemlerde bulunmasını da engelleyebilir. HMK bunu ihtiyati tedbir olarak kabul etmemektedir. Bu, icra kanunları kapsamında geçici bir korumadır. İhtiyati hacizdir.

Konkordato komiserliği nedir?

Mahkeme daha sonra nihai bir mühlet kararı verir ve dosyayı bir yöneticiye teslim eder. Söz konusu kişiye konkordato komiseri denir. Komiserin mahkeme onayı için gerekli prosedürleri tamamlaması için belirli bir zaman sınırı vardır. Mahkeme, komiserin dosyayı ve raporu iade etmesinin ardından dava hakkında karar verecektir. Bir komiserin eylemlerine ilişkin şikayetler Asliye Ticaret Mahkemesi’ne bildirilir. Şikayetin nihai sonucuna mahkeme karar verecektir. Komiserin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

 • Konkordatonun tamamlanmasına katkıda bulunmak.
 • Bir borçlunun faaliyetlerini denetlemek.
 • Kanun kapsamında verilen görevleri yerine getirmek.
 • Sizden mahkeme tarafından belirlenen süreler içerisinde bir ara rapor sunmanız istenecektir.
 • Alacaklılar toplantısı ilerleme hakkında düzenli olarak bilgilendirilmelidir.
 • Talep üzerine, diğer alacaklılara konkordatonun durumu hakkında bilgi verin.
 • Diğer görevler ve prosedürler mahkeme tarafından emredilebilir.
Geçici Konkordato Komiseri nedir?

Böyle bir durumda, geçici mühlet kararıyla birlikte mahkeme geçici veya geçici komisyonlar atayacaktır. Geçici komisyonun temel rolü, konkordatonun başarı şansını ve ilk projenin uygulanabilirliğini değerlendirmektir.

Uygulama aşaması bile özel bilgi gerektirir.

Konkordato nedir ve hangi türleri vardır? Adi Konkordato (OC) nedir? Nasıl işlemektedir? Bu ve diğer soruların cevaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz. Konkordato nedir? Konkordato, alacaklı ile borçlu arasında yapılan ve mahkeme tarafından denetlenen bir anlaşmanın kısaltmasıdır. Anlaşmanın iki farklı içeriği olabilir. Öncelikle, taraflar borcu kapatmak için belirli bir yüzde ödemeyi kabul edebilirler. Borcu taksitler halinde ödeyerek…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *