KEFALET SÖZLEŞMESİ NEDİR?

Kefalet Sözleşmesi

Kefalet sözleşmesi, alacaklıya borca karşı teminat olarak kişisel varlıkları kullanma hakkı verir. Kefil, kefalet sözleşmesini imzalayan kişi olarak, borcun ifa edilmemesiyle ilgili tüm riski üstlenir. Bu, alacaklı, borçlu ve her ikisi arasında var olan yasal ilişkiden kaynaklanmaktadır. Kefil, borçlunun ifasından sorumlu değildir. Bunun yerine, borçlunun kredide temerrüde düşmesi halinde ortaya çıkacak sonuçlardan kefil sorumlu tutulacaktır. Kefalet sözleşmeleri, geçmişte meydana gelmiş veya gelecekte meydana gelebilecek borçları üstlenmenin bir yolu olarak kullanılabilir. Asıl borç ilişkisinden doğan borçlar için sözleşmenin tarafları Kefil ve Alacaklı’dır. Bu sözleşme asıl alacaklıyı KAPSAMAMAKTADIR.

Kefalet Sözleşmesinin özellikleri ve faydaları nelerdir?

Bir tarafa (Kefil) borç yükleyen bir borç sözleşmesi türüdür. Kefalet sözleşmesi, borcun kefile ait olduğunu öngörür. Bu durumda, her iki taraf da borcun hızlandırılması konusunda anlaşabilir.

Kefalet Borcunun Özellikleri

İkincillik: Kefalet sözleşmesi ikincil niteliğin kaynağıdır. Çünkü asıl borçtan söz edilmeden kefaletten söz edilemez. Kefalet borcu asıl alacaklının borcuna dayanır. Kefil, asıl borcun sözleşme süresi içinde ortadan kalkması halinde ondan sorumlu olacaktır. Halefiyeti ortadan kaldıran taraflar arasındaki anlaşmalar geçersizdir. Halefiyet aynı zamanda sözleşme kapsamındaki alacakların devredilmesi halinde hakların otomatik olarak yeni bir alacaklıya geçmesidir. Kefalet sözleşmesinde kefilin sorumluluğunun borçlunun sorumluluğunu aşamayacağı da belirtilir.

Tâbiiyet: Kefalet sözleşmesi ikincil niteliktedir. Alacaklının temel kaygısı, asıl borçludan kararlaştırılan edimi elde etmektir. Kefilin ediminin, borçlunun edimini yerine getirmemesi halinde, borçlunun edim menfaati üzerinde sadece küçük bir etkisi vardır. Adi kefalette, sözleşmenin ikincil niteliği de sorgulanmaktadır. Alacaklı ancak asıl borçludan alacağını tahsil edemediği takdirde kefilden yardım talep edebilir.

Farklılıklar Kefalet sözleşmesi kapsamında kefilin üstlendiği borç, asıl borçlunun borcundan farklıdır. Kefil, borcun ifa edilmemesi halinde alacaklının uğrayabileceği zararları nakit olarak ödemekle yükümlüdür. Kefaletin geçerliliği, asıl borç ile kefil arasındaki ilişkiden ayrı olarak belirlenmelidir. Kefil, asıl alacaklıdan daha uzun bir vadeyi kabul edebilir ve borç, asıl alacaklıdan farklı bir yasaya tabi olabilir.

Kefalet Sözleşmelerinin geçerlilik koşulları nelerdir?

Bir kefalet sözleşmesinin var olabilmesi için kanun belirli koşulların karşılanmasını gerektirir. (1) Öncelikle asıl borç geçerli olmalı ve parasal bir değere sahip olmalıdır. Sadece belirli bir borç, gelecekteki borçların ödenmesini garanti etmek için kullanılabilir. (2) Kefilin reşit ve ayırt etme gücüne sahip olması gerekir. Sınırlı ehliyete sahip kişiler, belirli bir mesleği veya beceriyi icra etme hakkına sahip olmaları ve bunun gerekli olması halinde kefalet sözleşmesi yapabilirler. Hukuk danışmanları bu kişilerin kefalet sözleşmesi imzalamasına rıza gösterebilir. Kayyum, kayyum olarak atanan kişileri de kefil yapabilir. Yasa, belirli koşulların yerine getirilmesi gerektiğini öngörmektedir. Buna onaylı bir yazılı formun gerekliliği de dahildir. Eşler yasal bir evliliğe sahipse ve evlilik birliği içinde birlikte yaşıyorlarsa, diğer eşin rızası gerekir.

Bir kefalet sözleşmesi için resmi gereklilikler nelerdir?

Anlaşmanın geçerli olabilmesi için yazılı olması gerekir. Yazılı kefalet sözleşmeleri geçerlidir. Bu başlangıçta geçerli değildi, ancak her zaman ileri sürülebilir. Hakim bu davaya müdahil olur. Sözleşmede azami sorumluluk miktarı, tarih ve gerekiyorsa müteselsil kefalet belirtilmelidir. El yazısı ile Teminatın hem miktarı hem de tarihi yazılmazsa sözleşme geçersiz olur. Kefalet türünün el yazısıyla yazılmaması sözleşmeyi geçersiz kılmaz. Bazı şeylerin elle yazılmasına gerek yoktur. Kefilin sorumluluğu sözleşmede belirtilen miktarla sınırlıdır. Kefalet ile güvence altına alınan asıl da kolayca tanımlanabilir olmalıdır. Kefalet sözleşmeleri daha sonra değiştirilirse ve değişiklik sorumluluğu artırırsa, değişiklik resmi gerekliliklere tabi olacaktır. Değişiklik kefilin sorumluluğunu azalttığında şekil şartları uygulanmaz.

Kefalet Sözleşmesi için eşin rızası gerekli midir?

Kefalet Sözleşmesinin geçerliliği eşin rızasına bağlıdır. Rızanın açık metin olarak yazılması gerekir. Mahkeme eşlerin ayrılmasına karar vermişse veya ayrı yaşama hakkına sahiplerse, diğer eşin rızası gerekli değildir. Sözleşme yapılmadan önce veya en azından sözleşme yapıldıktan sonra, diğer eşin rızası gereklidir. Daha sonra yapılacak değişiklikler için de eşinizin rızasını almanız gerekmektedir. Bir kefil lehine yapılan değişiklikler için rıza gerekli değildir.

Kefalet Sözleşmesi Örnekleri

KEFALET SÖZLEŞMESI

Sözleşme Tarihi

/ /

(El Yazısı)

…./…./20…. ile ……………….. ve ………………… arasındaki borç ilişkisinden kaynaklanan ………………… tarihli ……………… (el yazısı) azami miktarla sınırlı olmak kaydıyla yukarıda belirtilen borcu mahkeme kararına gerek kalmaksızın kefil sıfatıyla ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Adı Soyadı/İmza

……………..

Kefalet Sözleşmesinin Feshi veya İptali

Kefaleti tetikleyen sözleşmede belirtilen asli yükümlülükler yerine getirildiğinde, kefalet sona erer.

Kefalet Sözleşmesi 10 yıl sonra sona erecektir. Daha uzun bir süre öngören bir sözleşme kararı geçersiz kılmaz. Sözleşme de on yıl içinde sona erecektir. Başlangıçta on yıllık bir süre için akdedilmişse, ilk sözleşme on yıllık bir süre daha uzatılabilir.

Kefil, gelecekte bir borç için kefil olmayı kabul ederse ve borçlunun mali durumu kötüleşirse veya mali durumu sözleşmenin imzalanması sırasında kefil tarafından düşünülenden daha kötü olursa, kefaletini iptal etme hakkına sahiptir. Kefil, alacaklıyı yazılı olarak bilgilendirmelidir.

Kefalet sözleşmesi belirli bir süre için yapılmışsa kefil tüm yükümlülüklerinden kurtulmalıdır.

Kefaletin belirsiz süreli olması halinde kefil, alacaklıya başvurarak alacağını dava yoluyla veya varsa rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip etmesini ve bu takibin asıl alacak muaccel olduktan sonra da devam etmesini talep edebilir. Alacaklının bu talebi yerine getirmemesi halinde kefil kefaletten kurtulacaktır.

Kefil sözleşmeyi istediği zaman iptal edebilir, ancak garanti süresiz ise kefil her yıl veya her üç yılda bir sözleşmeyi feshedebilir.

Kefalet Sözleşmesinde Ölümün Etkileri

Asıl alacaklının veya kefilin ölümü veya ehliyetsizliği kefaleti sona erdirmez.

Kefalet Sözleşmesi ile teminat altına alınan borcun anapara tutarı

Kefil, kendisine ait olmayan borçlardan sorumludur. Kefaletin geçerliliği, sözleşme ile teminat altına alınan borcun belirli olup olmamasına bağlıdır.

Asıl borcu teyit etmek veya belirlemek mümkün değilse, kefalet sözleşmesi geçersizdir. Kefalet sözleşmesi, tek bir borç ilişkisinden doğan birden fazla borcu güvence altına almak için kullanılabilir.

Farklı kefalet sözleşmesi türleri vardır

Bir kefalet sözleşmesini müzakere ederken, kefalet türlerini göz önünde bulundurmak önemlidir. Her iki taraf da borçlu ödemeyi reddettiğinde veya kefalet sözleşmesi kapsamında borçludan borçlarını tahsil etmenin bir yolu olmadığında alacaklının kefile başvurabileceği konusunda anlaşırsa buna adi kefalet denir. Müteselsil kefalet, asıl borçlunun borcunu ödememesi halinde alacaklının doğrudan kefile başvurmasıdır. Birden fazla kefil olduğunda, müteselsil kefalet mümkündür. Kefalet, asıl borçtan sorumlu olan kefilin, asıl alacaklının ödeme yapmaması halinde sorumlu hale gelmesiyle gerçekleşir. Rücu kefaletinde kefil, ancak asıl alacaklının rücu hakkı varsa borcun bir kısmını talep edebilir.

Kefalet sözleşmesi, alacaklıya borca karşı teminat olarak kişisel varlıkları kullanma hakkı verir. Kefil, kefalet sözleşmesini imzalayan kişi olarak, borcun ifa edilmemesiyle ilgili tüm riski üstlenir. Bu, alacaklı, borçlu ve her ikisi arasında var olan yasal ilişkiden kaynaklanmaktadır. Kefil, borçlunun ifasından sorumlu değildir. Bunun yerine, borçlunun kredide temerrüde düşmesi halinde ortaya çıkacak sonuçlardan kefil sorumlu tutulacaktır.…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *