İSTİRDAT DAVASI NEDİR?

İstirdat nedir sorusunu yanıtlamaya başlamak için, ıslah ifadesine bir göz atalım. İstirdat Arapça’dan gelir ve size verilen şeyi iade etmek anlamına gelir.

İcra mevzuatımızın sistemi, hızlı bir sonuca ulaşmayı hedefleyen bir mekanizmadan oluşmaktadır. Bu nedenle, icra takiplerinde maddi düzenlemeye ilişkin herhangi bir inceleme yapılmamaktadır. Bu şekilci bakış açısı ve icra işlemlerinin kısıtlı incelenmesi nedeniyle, maddi gerçekliği yansıtmayan bazı sonuçlara da ulaşılabilmektedir. İade talebi, bu olumsuzlukların giderilmesi ve düzenlemenin istikrarının garanti altına alınmasında hayati bir rol oynamaktadır.

Tazminat davası nedir?

Tazminat davası, bir kişi tarafından idam edilme korkusu altında ödemek zorunda bırakıldığı paranın iadesi için açılan bir davadır.

El koyma davasının amacı, maddi düzenleme kapsamında borçlu olmadığını söyleyen borçlunun, genel hükümler kapsamında borçlu olmadığını göstermesine izin vermektir. Bu, borçlunun ödemek zorunda kaldığı ancak gerçekten borçlu olmadığı parayı almasını sağlar.

Bir Restorasyon Hareketi için koşullar nelerdir?

Bu yetkili bir harekettir. Maddi düzenleme borçluyu korur. Restorasyon eylemleri için koşullar çoğunlukla icra yönetmeliğine dayanmaktadır. Farklı bir ifadeyle, çoğunlukla icra mevzuatından kaynaklanan etkinliğe dayalı bir davadır. Eski hale getirme davalarının koşulları aşağıdaki gibidir:

  • Öncelikle durumun karşılanması gerekir. Borç iktidar tarafından ödenir. Borçlu ödemezse mallarına el konulur. Davalı farklı muamelelere başvurmaz ve borcu öderse, dava reddedilir. Ödeme emri alan borçlu iade davası açamaz, ancak emre itiraz ederse takibi durdurabilir.
  • Dava, ücret tarihinden itibaren bir 12 ay içinde açılmalıdır. Dava açmak için bir yıllık bir zaman sınırlaması geçerlidir. Bu bir yıllık zaman aşımı süresi, paranın icra dairesine tam olarak ödendiği günden itibaren başlar. Bu süre kısıtlamasını aşan bir kutlama, belirli koşulların yerine getirilmesi halinde yine de sebepsiz zenginleşme beyanında bulunmalıdır.
  • Borçlu olunmayanbir m eblağın bedeli; maddi düzenleme borçlunun herhangi bir borcu olmadığını belirtmelidir. Borçlu, hiçbir şekilde var olmayan bir borcu veya daha önceki bir borcu geri ödemiş olabilir.

Borçlu yukarıdaki koşullardan birine sahipse, bir beyanı olabilir.

Eski hale getirme davasına hangi mahkeme bakacak?

İcra ve İflas Yönetmeliği’nde restorasyon davasının hangi mahkemede görüleceğine dair özel bir hüküm bulunmamaktadır. Restorasyon davaları hem genel maddi hem de usul hükümlerine tabidir.

Para iadesi davasında İlk Derece Hukuk Mahkemesi yetkilidir. İadeden sorumlu mahkeme, uyuşmazlığın konusu üzerinde yargı yetkisine sahip olan özel mahkeme olacaktır. Örneğin, kira sözleşmesinin bir sonucu olarak olaylara ödenecek parayla ilgili bir anlaşmazlıkta, iade davası için muhtemelen sulh hukuk mahkemesi sorumlu olacaktır.

Bir iade davasında benzersiz yargı yetkisini düzenleyen iki kural vardır. Davayı açan mahkeme benzersiz yargı yetkisine sahiptir. İkincisi ise sanığın ikamet ettiği yerdeki mahkemedir. Alacaklı. Olaylar (perakendeciler, kamu yetkili kuruluşları veya farklı olaylar) başka bir mahkemenin yargı yetkisi konusunda anlaşabilirler. Tek yargı yetkisi üzerinde anlaşan taraflar, düzeltme talebini yalnızca anlaştıkları mahkemede sunacaklardır.

Dava ne kadar sürecek?

Davanın nihai sonucuna göre, mahkemelerin iş yükü, kanıtların temini ve adli tatillerin zamanlaması gibi unsurlar davanın ne kadar süreceği üzerinde etkili olabilir. Bir davanın kesin süresini önceden söylemek mümkün değildir. Bununla birlikte, uzmanlığımıza dayanarak, iade talepleri normalde ortalama 1 12 ay içinde çözülmektedir.

Bir iade davası için zaman kısıtlaması var mıdır?

İcra tehdidi altındaki bir borçlu, bir 12 ay içinde paranın iadesi için dava açabilir. Bu bir sınırlama aralığıdır.

İcra takibi için Borçlar Kanunu’nda (BK) düzenlenen zamanaşımı süresine kıyasla 1 12 aylık daha kısa bir süre belirlenmesinin amacı, alacaklının haksız davalarla takibin başından sonra bir kez daha üzülmesini engellemektir.

Bir yıllık süre geçtiyse ne yapmalıyım?

Bu bir yıllık süreyi kaçıran borçlu, Türk Borçlar Kanunu kapsamında sebepsiz zenginleşme davası açabilir. Bu durumda sebepsiz zenginleşme hükmünün uygulanabilmesi için gerekli şartların yerine getirilmesi çok önemlidir. Örneğin, borçlunun ücretin yanlışlıkla yapıldığını ortaya koyması gerekir.

Zamanaşımı süresi dolmuş bir alacağın tahsili için dava açılabilir mi?

Borçlu zamanaşımı süresi dolmuş bir borcu ödemeyi reddedebilir. Borçlu, kendisine karşı açılmış ve devam eden bir davada zamanaşımına uğramış bir borcu ödemişse, ücretin iadesi için dava açamaz.

Tazminat Davalarında Arabuluculuk Zorunlu mudur?

Tazminat davasını, icra tehdidi altında paranın iadesi için açılan bir dava olarak tanımlamıştık. Bir uyuşmazlıkta taraflardan birine ödenecek paranın konu olduğu ve arabuluculuğun gerekli olduğu durumlarda, arabuluculuk şartı tazminat davası açmaktır.

Tazminat Davalarına İlişkin Yargıtay Kararları

İpotek olmayan bir değerin beyan edilmesi için ödenmesi gerektiğini daha önce tanımlamıştık. Bir Yargıtay kararında aşağıdaki şekilde kabul edilmiştir: Davanın çoğunlukla yetkili nitelendirmesine dayanarak davanın kabulüne karar vermek yanlıştır. Davacının yargılama boyunca herhangi bir ücret ödememesi nedeniyle davaya devam edilememiştir ( 4. Hukuk Dairesi Aşağıdakiler hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz: Yargıtay 2019/1501 E. 202984 Tamam. (ve 23/09/2020 tarihli karar).

Kamu düzeni, iade durumlarında yargı yetkisi üzerinde bir etkiye sahip değildir. Nitekim, Yargıtay tarafından belirlenen bir davada: İcra ve İflas Yönetmeliği’nin 72/son maddesi , menfi tespit ve istirdat davalarının icra dairesinin bulunduğu yer mahkemesinde veya davalının ikametgâhı mahkemesinde de açılabileceğini öngörmektedir. Madde hükmü, menfi tespit ve istirdat davalarına ilişkin yetki düzenlemesinin kamu düzeni ile ilgili olmadığını öngörmektedir. Davacı, Kahraman Kazakistan aleyhine olumsuz değerlendirme beyanıyla dava açmış ve böylece … mahkemenin yargı yetkisini kabul etmiştir. ” ( Yargıtay Beşinci Hukuk Dairesi‘nin 02/11/2020 tarihli kararları (2020/7553 E. ve 2020/9007 Okay.)

Her bir geri alma talebinin ve olumsuz beyan talebinin amacı aynıdır. Genel mahkemelerin alacaklının bir borcu olmadığına karar vermesine izin vermek için tasarlanmıştır. İki dava arasında bazı farklılıklar vardır. Gözlemlendiğinde, olaylar genellikle bu eylemlerin karakterini, sırasını ve içeriğini karıştırır. Yanlış yerleştirilmiş bir düğme gibi, özensiz, eksik ve sağlıksız bir dava, işlemlerin yanlış kullanılmasına neden olacaktır. Bir anlaşmazlığınız olması durumunda, bu tür anlaşmazlıklarla başa çıkma konusunda uzman bir avukattan tavsiye almak en iyisidir.

İstirdat nedir sorusunu yanıtlamaya başlamak için, ıslah ifadesine bir göz atalım. İstirdat Arapça’dan gelir ve size verilen şeyi iade etmek anlamına gelir. İcra mevzuatımızın sistemi, hızlı bir sonuca ulaşmayı hedefleyen bir mekanizmadan oluşmaktadır. Bu nedenle, icra takiplerinde maddi düzenlemeye ilişkin herhangi bir inceleme yapılmamaktadır. Bu şekilci bakış açısı ve icra işlemlerinin kısıtlı incelenmesi nedeniyle, maddi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *