İSTİHKAK DAVASI NEDİR?

İstihkak

İstihkak davası nedir sorusuna cevap verebilmek için istihkakın tam olarak ne anlama geldiğini bilmekte fayda var. İstihkak Arapça kökenli bir kelime olup hak, hak edilen anlamına gelmektedir. Bu makale hacizde istihkak konusuna odaklanacaktır. Haciz işlemlerinin artmasıyla birlikte istihkak nedir sorusu daha sık sorulmaya başlandı. Haciz, icra hukuku kapsamına giren yasal bir konudur. Bireyler haklarını korumak için icra hukuku konusunda deneyimli bir avukata danışmalıdır. Web sitemiz haciz ve benzeri durumlarla ilgili sorularınızı bize iletmenize olanak sağlamaktadır. Avukata Sor bölümünden ulaşabilirsiniz.

Haciz İşlemi Nedir?

Haciz işlemi, söz konusu malın (taşınır veya taşınmaz) mülkiyetinin tespiti için açılan davaya denir. Niteliği gereği haciz davasının aciliyeti vardır. Süreç basittir. Süreç, haciz işlemini yapan kişinin haciz işlemini gerçekleştiren büroya talepte bulunması ile başlar.

Haciz işleminin başlatılabilmesi için belirli adımların atılması gerekmektedir. İcra memurları, alacaklının ödeme emrini tamamlamasının ardından borçluların mallarına ve alacaklarına el koyar. Süreç sırasında icra memurları yanlışlıkla mülkün üçüncü bir tarafa ait olduğunu düşünebilir. Bu senaryoda, borçlu haciz talep edebilir veya üçüncü bir taraf bunu yapabilir.

Haciz Talebi (SDR) nedir?

İcra memuru, haciz sırasında bir kişi tarafından yapılan herhangi bir talebi kaydedecektir. Haciz yapıldığı sırada durum bilinmiyorsa, 7 iş günü içinde bir talepte bulunulmalıdır. Böyle bir talep yapıldığında, bir icra memuru alacaklıyı bilgilendirecektir. Alacaklı üç iş günü içinde itiraz etmezse haciz kaldırılır. Bu süre bir hak düşürücü süredir, bu nedenle dikkate alınması önemlidir.

İcra dairesi, alacaklı veya borçlunun üçüncü kişinin talebine üç iş günü içinde itiraz etmesi halinde dosyayı derhal icra mahkemesine gönderir. Mahkeme dosyayı değerlendirir ve inceler. Bu değerlendirme, yapılan talebin inandırıcı, gerçek ve samimi olup olmadığını belirler. Mahkeme ayrıca talebin sadece fiili bir haczi önlemek için yapılıp yapılmadığını da belirleyecektir. Dava açma süresi, mahkemenin kararını haciz talebinde bulunan üçüncü kişiye bildirmesiyle başlar.

İhtiyati haciz ve haciz nedir?

Hacizsiz icra, borçlunun veya başka bir tarafın haciz talebinde bulunması, ancak haczin yine de gerçekleşmesi durumunda ortaya çıkar. Mallar muhafaza altına alınmaz. Mallar bir yediemin deposuna konulamaz. Haczedilen mallar talepte bulunan kişiye iade edilir. İcra mahkemesi dava hakkında bir karar verene kadar tutulamazlar.

Haciz işlemlerinin tarafları kimlerdir?

Üçüncü şahıslar, mülke el konulduğu sırada mülke sahiplerse dava açma hakkına sahiptirler. Bu durumda, dava açabilecek üçüncü taraf, mülk üzerinde hak iddia eden kişidir. Üçüncü tarafın mülk sahibi olması gerekmez. Dava, üçüncü tarafın mülkün teminatını elinde bulundurması durumunda da açılabilir. Alacaklı bir el koyma davasının hedefi olabilir. Alacaklı, ihtilaf konusu taşınır veya taşınmaz mal üzerine takyidat koymuş olan kişidir.

Bazı durumlarda, birden fazla alacaklı borçluya karşı icra başlatabilir. Birden fazla kişi icra başlatırsa ve zorunlu bir birliktelik varsa, haczedilecek mülk için ortak bir talepte bulunulmalıdır.

Mahkemenin haczedebileceği malların alacaklıya ait olması şart değildir. Borçlunun malları ve üçüncü şahısların elinde bulunan alacaklar da haczedilebilir. Üçüncü bir kişinin zilyetliğinde veya kontrolünde olan mallar için süreç farklıdır. Bu durumda haciz talep eden üçüncü kişi, alacaklıya beyanını bildirir. Alacaklının haciz işlemine başlama süresi, üçüncü kişinin talebini kendisine bildirmesiyle başlar. Bu durumda alacaklı, üçüncü kişinin haciz talebine itiraz etmiştir.

Hangi haklar hacze tabidir?

Yaygın inanışın aksine, haciz davalarının bir mal talebi ile birlikte açılması gerekmez. İcra ve İflas Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre rehin hakkına dayanılarak da haciz davası açılabilir. Yargıtay, tüm haklar için haciz davası açılabileceğini kabul etmektedir.

Bir parçayı ana parçadan ayırmak onun kalitesini düşürecektir. Genel olarak, bir şey haczedildiğinde bütünleyici parçanın da dahil olduğu kabul edilir. Bütünleyici parçalar için ayrı bir el koyma davası açılmasına gerek yoktur. Aynı şekilde Yargıtay kararları da bütünleyici parçaların ayrı ayrı haczedilemeyeceğini göstermiştir. Eklenti, asıl şey tarafından kullanılması veya yararlanılması amaçlanan hareketli bir nesnedir. Eklentiler asıl eşyaya ayrı ayrı takılabilir. Borçlu olmayan haciz sahibi de haczin kaldırılmasını isteyebilir.

Bazı durumlarda, bir el koyma davası açarak haklarınızı geri alabilirsiniz. Bazı kişisel hakların tapu siciline şerh edilmesi bu hakları güçlendirebilir. Güçlendirilmiş kişisel hakların bir parçasını oluşturan önalım hakları ile satın alma hakları ve geri alım hakları temlik yoluyla ileri sürülebilir. Yargıtay temlik davasını henüz tam olarak kabul etmediği için bu davanın istikrar kazandığını söylememiz mümkün değil.

Alacak hakkını korumak için haciz talebi veya haciz davası da açılabilir. Hırsızlık veya kayıp mallar hacze yol açabilir. Mal sahibi, malların kendi iradesi dışında alınmış olması halinde el koyma davası açabilir. Malları elinde bulunduran kişinin kötü niyetle hareket ettiği düşünülmelidir.

El koyma davalarında hangi mahkeme yetkilidir?

Dava üzerinde yetkili mahkeme icra mahkemesidir. Yetkili mahkeme, icra takibinin yapıldığı veya haczedilen malların bulunduğu yer mahkemesidir. Bu bir dava değildir. HMK yetki kuralları bir istisnaya izin vermektedir. İhtilaf konusu mal taşınır ise, haciz davası malın bulunduğu yer mahkemesinde açılmalıdır.

Miras nedeniyle istihkak davası açılabilir mi?

Mirasçı, miras haklarına veya başkasının zilyetliğinde bulunan mallara el konulması için dava açabilir. Miras haklarına veya mallara el koyma davası, mirasçının mirasın başkasının zilyetliğinde olduğunu öğrendiği tarihten itibaren bir yıl içinde açılmalıdır.

Mahkemede el koyma davası açmak için yasal süre sınırı nedir?

Haciz davası, ihtilaflı malın haczedilmesinden itibaren 7 gün içinde açılmalıdır. Bu yedi günlük süre haciz süresidir. Yani mahkeme tarafından resen dikkate alınır. Süre geçtikten sonra dava açılması mümkün olmayacaktır. Süreye uyulmadığı takdirde dava açılması imkânsız hale gelecektir. Sürenin aşılması halinde, ihtilaf konusu mülkün satışı etkilenmeyecektir.

Haczi sonradan öğrenen tarafların haklarını korumak için yasa koyucu farklı bir süre sınırı belirlemiştir. Haciz süreci, haczin öğrenildiği tarihten itibaren başlayacaktır.

Haciz Davalarına İlişkin Yargıtay Kararları

“Somut Olay da, Başka Biriyle Görüşmek İyi Bir Fikirdir . Buraya tıklayarak hakkımızda daha fazla bilgi edinebilirsiniz. “Siz” kelimesinin “siz” anlamına geldiğine dikkat etmek önemlidir. 4.6.2015 tarihinde gerçekleşen el koyma işlemi üçüncü bir tarafın yararına gerçekleşmiştir. Çalışan ve kişi İki dilli tercüman kullanılması tavsiye edilir Ben Oraya nasıl gideceğim belli değil. Talepte bulunma yetkisine sahipsiniz. Ek Üçüncü taraf Faiz Oranları . “Siz” ifadesinin kişiye atıfta bulunduğunu unutmamak önemlidir. Üçüncü Taraf Davalı Bu bir talep değildir. Fon tahsisi İİK Madde 96/3’e göre, talepler yedi gün içinde sunulmalıdır.
Başka birini işe almak için aşağıdaki nedenleri göz önünde bulundurun. Alacaklı olarak davacı Dava açmak için yasal bir zorunluluk yoktur İİKMadde 99- TalepTahsis edilen miktar 114/h (ve 115/2) maddeleri uyarınca , Talep HMK’ya sunulmalıdır Talep usulden reddedildi çünkü talep yoktu . Davacı Alacaklının Antalya 11 . İcra Müdürlüğü 11/06/10 Davanın şart yokluğu nedeniyle usulden reddine karar verilmiştir. HMK m. 114/h ve 115/2: . Tarih 2015 Davacı alacaklı 11.6.2015 İddiayı destekleyecek delil bulunmamaktadır . Geçerli Talep İstihkak Dava konusu malların haczi Şikayet Yargılama giderlerinden sorumluluk değerlendirilirken alacaklı davacının yaptığı işlem dikkate alınmalıdır . Davanın bu haliyle kabulü hatalı olup, yerel mahkeme kararının bozulması gerekmiştir. .”

yargıtay8. HukukDairesi 2016/10373 E...

Geçerli bir haciz, herhangi bir davanın temel koşuludur. Bu, nihai karara kadar tüm aşamalarda takip edilmelidir. “Siz” kelimesinin “siz” anlamına geldiğine dikkat etmek önemlidir. Bir davanın haciz aşamasına geçebilmesi ve geçerli olabilmesi için icranın kesinleşmesi gerekmektedir.
Buraya tıklayarak öğrenebilirsiniz Nasıl Yapılır:Şimdi Bilet Satın Alın Tek yapmanız gereken yasal bir feragatname imzalamakTüm alacakların yanı sıra borçlar, yükümlülükler ve haklar tasfiye edilmelidir Sipariş vermenizgerekiyorCümleyi sonlandırYasal Uyarı Ayrıca buraya tıklayarak şirket hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.. Tüzel kişiliğin iptali için ticaret sicili kayıtlarından çıkarılacak olan alacaklıya karşı dava açılmadan takibe devam edilemez. .”

yargıtay 8. HukukDairesi 2019/3661 E. 2019/6892 K.

İstihkak davası nedir sorusuna cevap verebilmek için istihkakın tam olarak ne anlama geldiğini bilmekte fayda var. İstihkak Arapça kökenli bir kelime olup hak, hak edilen anlamına gelmektedir. Bu makale hacizde istihkak konusuna odaklanacaktır. Haciz işlemlerinin artmasıyla birlikte istihkak nedir sorusu daha sık sorulmaya başlandı. Haciz, icra hukuku kapsamına giren yasal bir konudur. Bireyler haklarını korumak…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *