İŞ KAZASI BİLDİRMEME CEZASI

İŞ KAZASI BİLDİRMEME

İşverenler, sigortalı bir çalışanın karıştığı herhangi bir kazayı bildirmekle yükümlüdür. İşveren, Sosyal Güvenlik Kurumlarına (veya başka bir yetkili yere) zamanında bildirimde bulunmazsa yaptırımlarla karşılaşacaktır. İşveren, iş kazasını zamanında bildirmediği için ceza alacaktır. Yazımızda iş kazası bildirim süreleri hakkında detaylı bilgiler yer almaktadır.

İş kazasının bildirilmemesi para cezasına neden olabilir

İş kazalarını kanunda belirtilen sürede Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmeyen işverenler ve sağlık hizmeti sunucuları, belirli kriterlere göre idari cezalara maruz kalabilir.

İdari cezayı belirlemek için, sahadaki işçi sayısı ve tehlikelerin sınıfı dikkate alınır. Tablo her yıl güncellenir ve bildirimde bulunmayanlar cezalandırılır. İdari para cezaları. Sosyal Güvenlik Kurumu, işverenlere ve sağlık hizmeti sunucularına para cezası uygulayabilir.

Kanuna göre ceza miktarı, tehlike seviyesine ve işyerindeki çalışan sayısına bağlı olarak artmaktadır.

Ondan az çalışanı olan işyerleri için ceza 3.825 TL’dir. 10-49 çalışanı olan işyerleri için ceza 3000 825TL’dir. Eğer 50’den fazla işçi varsa, ceza 5737 TL’dir.

Tehlikeli işyerleri için para cezaları 4.781 TL, 5.737 TL ve 7.650 TL arasında değişecektir.

Ceza miktarlarının hesaplanmasında her bir işyerindeki işçi sayısı esas alınmaktadır.

İşveren ayrıca kaza sonucunda çalışanın maruz kaldığı tüm masrafları da karşılamak zorundadır. İşverenler, idari cezaya ek olarak çalışanın maruz kaldığı her türlü tedavi masrafından da sorumludur.

Kurum Tarafından Ödenen Masrafların Geri Alınması

Bir iş kazasından sonra, bir işçi SGK geçici iş göremezlik ödeneği almaya hak kazanabilir. İş kazasının belirtilen süre içinde bildirilip bildirilmediği önemli değildir. Kurum, kaza raporunu zamanında almazsa işvereni cezalandıracaktır. Böyle bir durumda kurum SGK geçici iş göremezlik ödeneğini çalışandan tahsil edecektir. İş kazasını mümkün olan en kısa sürede bildirmeniz bu durumun önüne geçmenize yardımcı olacaktır. Bildirim zamanında alınmadıysa kazayı mümkün olan en kısa sürede bildirin. İşverenler bunu yaparlarsa daha az ceza ödeyeceklerdir.

Bildirim belirtilen süreden sonra gerçekleşirse, işveren, bildirim tarihi ile kaza tarihi arasındaki dönemde meydana gelen herhangi bir kaza için kurum tarafından işçiye ödenen tutarı faiziyle birlikte kuruma geri ödemekle yükümlüdür.

Kendi hesabına çalışanlar bir kaza meydana geldikten sonra kuruma bildirimde bulunurlarsa, kurumun yardımları kazanın meydana geldiği tarihe göre değil, bildirimin yapıldığı tarihe göre belirlenecektir.

Sigortasız çalışanlar da SGK’ya bildirimde bulunmadan önce bir iş kazası geçirebilirler. İşverenin kusuru olmaksızın tüm yardımları talep etmek hala mümkündür. İşveren iş kazası bildirimini yasal süreden sonra yapmışsa, işverenin kazayı süresi içinde bildirdiğini doğrulamak önemlidir. İşveren yasal süre içinde bildirim yapmakla yükümlü değildir. İş kazası ve işe giriş bildirimi aynı gün gerçekleşirse, farklı bir süreç uygulanır. İşveren, işe giriş bildiriminin kazadan önce bir kuruma gönderildiğini kanıtlamalıdır.

İş Kazası Bildiriminde Bulunmamanın Cezası Yargıtay Kararları

Karar 1

Kurum, sigortalının çalıştığına karar verdiği tarihten önce hastalık, kaza veya analık hallerinde sigortalı tarafından yapılan her türlü masrafı ödemek zorundadır. Eğer bir gelir bağlanırsa, 26. Maddeye başvurulmaksızın doğrudan işverene ödenecektir. Mahkeme, sigortalının davalı tarafından çalıştırıldığını davacı Kuruma zamanında bildirip bildirmediğini belirlemek için bu hukuki ve fiili olguları değerlendirmiştir. Bu amaçla çalışanın tahsis ve sigorta dosyası sunulmuş, ancak 9. ve 10. maddelerde belirtilen koşullar incelendikten sonra herhangi bir karara varılmamıştır. Mahkeme, bu hukuki ve maddi olgulara dayanarak, sigortalının davalı yanında çalıştığına dair davacı Kuruma zamanında bildirimde bulunup bulunmadığının incelenmesine karar vermiştir. Bunun için sigorta ve tahsis özlük dosyası getirtilmiştir.

Bu karar, yazıldığı şekliyle, kısmi bir değerlendirmeye değil, durumun tam olarak değerlendirilmesine dayanmalıdır. Bu husus kanuna ve usule aykırıdır.

Yargıtay 10. Hukuk D. 2017/5068 E. , 2019/7673 K.

Karar 2

Mahkemece bozma ilamına uyularak yargılama yapılmıştır. İddia, savunma ve dosya kapsamına göre davacının işyerinde çalışan …’ın 03 …..2009 tarihinde geçirdiği iş kazasının SGK tarafından zamanında bildirilmediği tespit edilmiştir. ….142.73 TL hastane masrafı talep edilmiş, dava kabul edilmiş ve SGK’ya bildirim yapılmıştır.
Davalı vekili kararı temyiz etmiştir.

Dava dosyasındaki belgeler, delillerin tutarsız bir şekilde değerlendirilmediğini göstermektedir ve mahkeme bu doğrultuda bir karar vermiştir. Bu nedenle savunma avukatının temyizde ileri sürdüğü tüm itirazlar yerinde görülmemiştir.
Mahkeme, sanık vekilinin itirazlarını reddederek bu kararın ONANMASINA oybirliğiyle karar vermiştir. Bu husus yasa ve usule uygun olarak yapılmıştır. Yargıtay 11 . Hukuk Dairesi 2016/14254 E. , 2018/5438 K.

Sürekli iş göremezlik ile ilgili yazımızı okuyabilirsiniz.

İşverenler, sigortalı bir çalışanın karıştığı herhangi bir kazayı bildirmekle yükümlüdür. İşveren, Sosyal Güvenlik Kurumlarına (veya başka bir yetkili yere) zamanında bildirimde bulunmazsa yaptırımlarla karşılaşacaktır. İşveren, iş kazasını zamanında bildirmediği için ceza alacaktır. Yazımızda iş kazası bildirim süreleri hakkında detaylı bilgiler yer almaktadır. İş kazasının bildirilmemesi para cezasına neden olabilir İş kazalarını kanunda belirtilen sürede Sosyal…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *