İPOTEK NEDİR?

İpotek, mevcut veya gelecekteki bir alacağı güvence altına almak için taşınır bir varlığın rehin verilmesidir. Roma hukuku rehni taşınmaz mallar için bir güvence olarak tesis etmiştir. Rehin hakkı, bir alacak hesabının ve mal sahibinin mülkiyetinin varlığına dayanır. Ayrıca her iki tarafın da rızasını gerektirir. Geçmişte bu, mülkiyete benzer haklar veren bir mülkiyet hakkıydı. Taşınmaz varlıkların rehni, günümüzde alacaklıların alacaklarını paraya çevirme yoluyla tahsil etmelerini sağlayan yasal bir hakka dönüşmüştür.

Sık sorulan bazı mortgage sorularının yanıtlarını bulun.

İpotek nedir?

İpotek, bir borcun ödenmesinin garantisi olarak borç veren lehine, borç ödenene kadar bir belgenin tapu siciline tescil edilmesidir. Yoğun ticari ve borç ilişkileri bağlamında ve büyük meblağların söz konusu olduğu durumlarda, alacaklının alacağını güvence altına alma hakkı önem kazanmaktadır. İpotek, alacaklıya alacaklarını güvence altına alma hakkı veren bir tür gayrimenkul rehnidir.

İpotek nedir?

İpotekler, senetler ve ipotekli borç senetleri taşınmaz mallar üzerinde kurulabilecek üç ana rehin türüdür. Sadece sınırlı sayıda vardır. Bu makalede sadece ipotekler ele alınacaktır. Taşınmaz rehninden bahsettiğimizde ipotek hakkında bilgi vereceğiz. Alacaklı, borçlunun ödeme yapmaması durumunda ipotek kullanarak alacağını tahsil edebilecektir. İpotek, para ile ölçülebilen her türlü alacak için kullanılabilir. İpotek, belirli bir edimi yerine getirmeme yükümlülüğünü de içerebilir. Alacak cari bir alacak olabileceği gibi yakın zamanda gerçekleşecek bir alacak da olabilir. Teminat tutarı, alacağın mevcut veya gerçekleşmesi muhtemel olmasına bakılmaksızın Türk Lirası cinsinden gösterilir. Kıymetli evraktan doğan borçlar için taşınır rehni de verilebilir. Taşınmaz rehninin sahibinin borçlu olması gerekmez. Başkasının borcunu ödemek için gayrimenkul rehni verebilirsiniz.

İpoteklerin bazı özellikleri nelerdir?

 • Kişiye ait olan bir alacak için koruma hakkıdır. Bu bağlamda asıl alacağın fer’i niteliğindedir. İpotek ve alacağı birbirine bağlayan tek bir işlem vardır. İpotek ve alacak tek bir işlemle birbirine bağlanır. İpotek feshedilse bile asıl alacak varlığını sürdürmeye devam edecektir. Asıl borcun sona ermesi halinde ipotek tapu sicilinden otomatik olarak terkin edilmez. Alacaklılar ya iptal davası açabilir ya da mahkeme kararı alabilirler. Alacak aslı tescil edilmemişse ipotek tescili hukuka aykırıdır. Hem ipotek hem de alacaklar bağımsız olarak devredilemez.
 • Asıl borçtan şahsen sorumlu olan bir kişinin taşınmaz mallarından herhangi birini rehin vermesi gerekmez. Bir kişinin bir alacaklıya karşı şahsi sorumluluğunun, aynı alacaklıya karşı malvarlığına dayalı sorumluluğundan farklı olma ihtimali vardır. Borçlu ödeme yapmazsa, alacaklı ipoteğin paraya çevrilmesi yoluna başvurabilir. Borçlu, kişisel sorumluluğunu iflas başvurusunda bulunmak veya başka herhangi bir durumda ipoteği haczettirmek için kullanamaz. Mülkün sahibi, şahsen sorumlu olmasa bile, borçlu ödeme yapmazsa haczi durdurabilir. Bu durumda, mülk sahibi alacaklının halefi haline gelir. İpotekler iptal edilmez, ancak askıya alınır. Asıl borçlu borcunu ödedikten sonra kendisine düşen alacak üzerinde hak sahibi olan malik, taşınmazın mülkiyetini üçüncü bir kişiye devretse dahi ipotek devam edecektir.
 • Taşınmaz üzerinde ipotek bulunan yeni malik, taşınmazın mülkiyetini ve taşınmaz üzerindeki hakkını muhafaza eder. Bir taşınmaz satılmış olsa bile, ilk kredi veren hala bundan sorumludur. İpotekli taşınmaz devredildiğinde, kişisel ve taşınmaz sorumluluk birbirinden ayrılır.

İpotek lehtarı nedir?

Lehtar terimi, hukuki anlamda, çek veya sigorta poliçesi gibi kıymetli evrakta yer alan bir belgeyi veya hukuki ilişkiyi alma hakkına sahip kişiyi ifade etmek için kullanılır. Tapu senedi üzerindeki bir ipoteğin lehtarı, rehinli taşınmaz maldan yararlanan kişidir.

Bir ipoteğin lehtarı kimdir?

Bu bağlamda, ipoteğin lehtarı, alacağı almak için kurulan taşınmaz teminat sözleşmesi kapsamında aynı zamanda alacaklı gibi hareket etmektedir. Bu durumda lehtar alacaklı konumundadır. Alacaklarını güvence altına almak için rehni kullanabilir.

Nasıl ipotek tesis edersiniz?

Kayıtlı ve kayıtsız ipotekler iki ana türdür. İki ana ipotek türü şunlardır:

 • Mal sahibi, asıl alacaklı ile bir sözleşme imzalayabilir. Sadece basit bir sözleşme değil, resmi olarak hazırlanmış bir sözleşme kullanmak gerekir. İpoteğin özelliklerini değiştirebilecek veya kötüleştirebilecek tüm işlemler için aynı resmi gereklilikler geçerlidir. Bu sözleşme Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilecektir.
 • Tarafların rızası olmadan kanun tarafından kurulabilir. Taşınmaz malların ipoteği, tarafların anlaşması olmaksızın tapu siciline kaydedilir. İpotekten yararlanacak kişi, bu hakkın tapuya tescil edilmesini talep edebilir. Kanunun özel hükümleri, malikler veya üst hakkı sahipleri, yapı maliki, paylı mülkiyette paydaşlar, mirasçıların alacaklıları, kat malikleri ve diğer kişiler tarafından tek taraflı ipotek kurulmasına izin vermektedir.
 • Mal sahibi ipoteğe rıza göstermeyi reddetse veya taraflar bir anlaşmaya varmamış olsa bile, mülke haciz koyma hakkına sahip olan alacaklı mahkemeden bunu yapmak için izin isteyebilir. Mahkeme, durumun gerektirmesi halinde ipoteği de kaldırabilir.

İpotek sözleşmesi nasıl yapılır?

Teminat altına alınan alacak tutarı, bir taşınmaz mal üzerinde ipotek olması durumunda talep edilebilir. Teminat altına alınan alacak tutarı biliniyorsa, ipoteğe anapara ipoteği denir. Miktar bilinmiyorsa ipotek azami ipotek olarak adlandırılır. Taraflar rehin ilişkisini tanımlamak için bir sözleşme yaparlar. Bu sözleşmenin geçerli olabilmesi için Tapu Sicil Müdürlüğü önünde imzalanması gerekmektedir.

Örnek bir kredi sözleşmesinde neler var?

Genel olarak, bir tapu sicil müdürlüğünün başvuruyu almasının ardından düzenlenen sözleşme, alacaklı, borçlu ve teminat altına alınacak mülk hakkında bilgiler içerir. Sözleşme gayrimenkul hakkında bilgi içerir ve imzalanır.

Tapu Sorgulama Nasıl Yapılır

Tapu siciline başvurarak veya çevrimiçi hizmetleri kullanarak, bir tapu üzerinde ipotek alabilirsiniz.

Bir ev kredisini nasıl kaldırırsınız?

İpoteğinizi çeşitli şekillerde iptal edebilirsiniz.

 • Asıl talep herhangi bir nedenle sona erdirilebilir.
 • Alacaklının Alacağından Feragat Etmesi
 • Mobil mülkün tahrip edilmesi
 • Mahkeme kararı
 • Kamulaştırma
 • Belirli bir felaket olayının sona ermesi ve meydana gelmesi
 • Borçlu ipotek yükümlülüklerini yerine getirmezse, ipotek de iptal edilebilir.

Bir alacaklı, ancak talep etmesi halinde bir krediyi tek taraflı olarak kaldırabilir. Bir ipotek, gayrimenkul sahibinin rızası olmadan kaldırılabilir. İpotekler, zaman aşımı, taşınmazın tahrip edilmesi ve kamulaştırma gibi çeşitli nedenlerle de iptal edilebilir. Alacaklı reddederse mahkeme borcun iptaline karar verebilir.

İpotek, mevcut veya gelecekteki bir alacağı güvence altına almak için taşınır bir varlığın rehin verilmesidir. Roma hukuku rehni taşınmaz mallar için bir güvence olarak tesis etmiştir. Rehin hakkı, bir alacak hesabının ve mal sahibinin mülkiyetinin varlığına dayanır. Ayrıca her iki tarafın da rızasını gerektirir. Geçmişte bu, mülkiyete benzer haklar veren bir mülkiyet hakkıydı. Taşınmaz varlıkların…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *