İDET SÜRESİ NEDİR?

İddet Süresi Hesaplama Nasıl Yapılır

İddet süresi ya da bekleme süresi hukukta böyle adlandırılır. Bir kadının fesihten sonra yeni bir evliliğe girmeden önce beklemesi gereken süredir. İddet süresine uyulmadığı takdirde evlilik yasaktır. Belirli istisnalar dışında, bir kadının yeniden evlenebilmesi için bu sürenin dolmuş olması gerekir. Bu bekleme süresinin amacı, kadının önceki kocasından hamile olup olmadığını tespit etmek ve evlilikleri önlemektir. Bu makalede iddet süresi ve ilgili konular ele alınacaktır. Makalede yer almayan konular hakkında soru sormak için aşağıdaki forumu doldurun.

İddet Nedir

Bir dönemi “iddet” olarak adlandırmak yanlıştır. “İddet” kelimesi bir zaman dilimini de ifade edebilir. İddet ve iddah kullanılacak en iyi terimler değildir. Bu yanlış kullanım halk arasında daha yaygındır ve bir klişe haline gelmiştir. Bu nedenle yanlış kullanımı kullanmaya devam edeceğiz.

İddet Süresi Nedir?

Türk hukukuna göre kadınlar için bekleme süreleri Türk Medeni Kanunu’nun 132. maddesinde tanımlanmıştır. Bu düzenlemeye göre kadın, evliliğin sona ermesinden itibaren 300 gün süreyle yeniden evlenemez. Bekleme süresi bir çocuk doğduğunda sona erer. Bu bir düşük veya ölü doğumdur. İddet, mahkeme kadının hamileliğini tespit ettiğinde veya boşanan çift yeniden evlenmek istediğinde kaldırılır.

İddet Süresi Nasıl Hesaplanır?

Yeni bir başvuru için bekleme süresi 300 gündür. Bekleme süresi neden 300 gün? Bu sınır, hamile bir kadın için harcanabilecek maksimum süreye göre belirlenir. Bir dönem ne zaman başlar? Bu soru koşullara bağlıdır. Eğer basit bir cevap arıyorsanız, fesih tarihi terimini kullanabiliriz.

Bu gibi durumlarda boşanma, evliliğin iptali veya ölüm söz konusu olabilir. Türk Medeni Kanunu’nda gaip ilan edilen eşe ne olacağı belirtilmemiştir. Evlilik birliği ölümle ya da mahkeme kararıyla sona erebilir. Hesaplamalar da değişiklik gösterebilir. Bunları iki gruba ayırabilirsiniz.

1) Eşi vefat etmiş bir kadının iddet süresini nasıl hesaplarsınız?

Ölüm kesin bir olaydır. Sona ermesi için herhangi bir tarih tayin edilmemiştir. Tıbben bir tarih ve bir saat belirlendiği anda iddet başlar. Karine ölüm demektir. Eğer kadının kocası ölmüş ve karine sonucu nüfus kütüğüne kaydedilmişse, bekleme süresi karinenin gerçekleştiği tarihten itibaren başlar.

Gaiplik kararı. Durum biraz farklıdır. Bu durumda, ölüm veya ölüm karinesinin aksine, evlilik hemen sona ermez. Kadın evliliğin feshini talep etmelidir ve hakim karar verecektir. Fesih kararı sürenin başladığı tarihtir. Gaiplik kararı verilmesi uzun zaman aldığı için zamanaşımı süresinin ne kadar olduğunu bilmek faydalı değildir.

Boşanmış kadınlar için iddet süresi nasıl hesaplanır?

İddet süresi olan 300 günün başlayabilmesi için mahkemenin boşanmaya ilişkin nihai kararını vermiş olması gerekir. Üç olası sonuç vardır: boşanma, butlan veya fesih. Mahkemenin nihai kararı ne olacak? Burada iki olası sonuç vardır. Taraflar yerel mahkemelerin kararına itiraz etme hakkından feragat etmiş veya belirtilen süre içinde başvurmamış olabilirler. Mahkemenin kararı, sürenin sonunda veya feragat edildiğinde kesinleşir.

Taraflar için ikinci bir seçenek daha mevcuttur: yerel mahkemenin kararına itiraz edebilirler. Bu durumda, kesinleşme tarihi bir üst mahkemenin vereceği kararla belirlenecektir. Bu durumda 300 günlük süre kesinleşme tarihi esas alınarak işlemeye başlayacaktır.

Kadının iddeti ne kadar sürer?

Bu süre 300 gün ile sınırlandırılmıştır. Eski Medeni Kanun’da bu süre hakimin takdirine bağlıydı. Mevcut kanuna göre hâkimin bu süreyi uzatma veya kısaltma konusunda bir takdir yetkisi bulunmamaktadır. Kadının 300 günlük iddeti kısaltılamaz veya uzatılamaz.

Erkeklerin iddet diye bir süresi var.

Hayır, yok. Türk Medeni Kanunu sadece erkekler için bekleme süresini belirtiyor. Bu bekleme süresi erkekler için belirlenmiş olsaydı bu maddenin ruhuna aykırı olurdu. Yasa maddesi, bir çocuğun soyunu doğumda belirlemek üzere tasarlanmıştır. Doğurganlık kadının tek özelliğidir. Erkeklerin belirli bir iddet süresine sahip olmaması gayet makuldür.

İddet Süresinin hukukumuza girişi İslam Hukukuna dayanmaktadır. İslam hukukuna göre kadın eşinden ayrılırsa veya eşi vefat ederse ancak dört ay on gün sonra yeniden evlenebilir. İslam Hukuku bu süreyi sadece kadınlar için öngörmüştür. Ancak mevcut yasadan farklı olarak, kadının boşandıktan hemen sonra veya kocası öldüğünde yeniden evlenmesini engellemeyi amaçlamaktadır. Bu, Türk kültür ve geleneğinde eşit kabul edilen ve kutsal sayılan kadınlar için aşağılayıcı ve ayrımcı bir eylemdir.

Teknolojik gelişmeler nedeniyle bu yasa artık geçerli değildir. Hamileliğin başlangıcında bir çocuğun ebeveynini belirlemek mümkündür. Türk kadını bunu rahatlıkla tespit edebilir. Ama onu 10 ay bekletmek ya da süreyi kaldırmak için mahkemeye gitmek zorunda bırakmak gereksiz bir strestir. Dolayısıyla kadının evlilik haklarının kısıtlandığını ve yetkilerini tam olarak kullanamadığını söyleyebiliriz.

Bu süre eşitlik ve toplumsal cinsiyet eşitliği ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. İddet süresinin hukukumuzdan çıkarılması gerektiğini düşündüğümüz tüm nedenleri sıraladık.

İddet süresi dolmadan nişanlanmak mümkün mü?

Türk Hukuku’na göre iddet süresi bitmeden veya mahkeme bu süreyi kaldırmadan bir kadın yeniden evlenemez. Bekleme süresinin olmaması halinde evlilik geçersiz sayılmaz. Bununla birlikte, sözleşme açısından butlan teşkil etmez. İddet süresi talak için geçerli bir dayanak oluşturmaz. Evlilik durdurulmaz, sadece bir süreliğine ertelenir. Bu süreye riayet edilmemesi durumunda evlilikler süresiz olarak engellenmiş olur. Bekleme süresi içinde evlenen kadının evliliği geçerlidir. Bekleme süresinden sonra da evlilik geçerliliğini korur.

İddet süresi, 15. maddenin (c) bendinde sayıldığı gibi, aynı zamanda evlenmeye engel bir durumdur. Evlendirme memuru evlenmek isteyen çiftin evlenme dosyasında evlenmeye engel bir durum tespit ederse reddetmek zorundadır. Taraflar, engelin bulunmadığı kanıtlanıncaya kadar evlenemezler. Evlendirme memuru tarafların evlenme talebini reddetmese ve töreni gerçekleştirmemiş olsa bile evlilik geçerli olacaktır. Bir kadın bekleme süresinin geçmesini beklemeden tekrar evlenirse, son evliliği yine geçerli olacaktır.

İddet müddetinin kaldırılmasına karşı argümanlar nelerdir?

Ya adetiniz biter ya da bebeğiniz olur. Her zaman değil. Boşanmış bir eşle yeniden evlenme niyeti bir istisnadır. Kadının hamileliğinin doktor tarafından teyit edilmesi de bir başka istisnadır. Bu istisnalar iddet süresini otomatik olarak ortadan kaldırmaz. Bekleme süresini kaldırmak için kadının bir dava açması gerekecektir. Bu durum Türk Medeni Kanunu’nun 132. Maddesinin 3. Fıkrasında belirtilmiştir.

Boşanmış bir çiftin tekrar bir araya gelmek istemesi halinde mahkeme bekleme süresini kaldıramaz. Bir kadın bekleme süreleri dolmadan önce yeniden evlenmek isterse, bunun kaldırılması için dava açabilir. Sağlık raporu iddiayı desteklemelidir. Bu durumda hakimin herhangi bir takdir yetkisi yoktur. Deshalb, hakim yeniden evlenmek istemeyen ve hamile olmayan eşlerden bekleme süresini kaldırmalıdır.

Bölgede Aile Mahkemesi yoksa, Asliye Hukuk Mahkemesi olacaktır. Bölgede bir Aile Mahkemesi yoksa, Asliye Hukuk Mahkemesi olacaktır.

Kadının ikamet ettiği ülkenin kanunu bekleme süresini açıkça düzenlememişse bu hüküm uygulanmayacaktır. Kadının ikamet ettiği ülkenin kanununda bekleme süresine ilişkin özel bir hüküm varsa bu hüküm uygulanır.

İddet müddetinin kaldırılmasının maliyeti nedir?

İki farklı ücret türü mevcuttur. Başvuru ücreti, masraf avansı vb. kalemleri tartışarak başlayabiliriz. Aşağıdaki kalemler mahkemeye geri ödenecektir, yani masraflar. Sabit bir fiyat vermenin bir yolu yoktur. Ücretlendirilen miktar bir dizi faktöre bağlı olarak değişebilir. Masraflar 500 TL civarında olacaktır.

Avukatlık ücretleri de dikkate alınması gereken önemli bir husustur. Bu gibi durumlarda sizi bir avukatın temsil etmesine gerek yoktur. Resmi işlemlerin yapılmamasının ciddi hak kayıplarına yol açabileceğini hatırlatmak isteriz. Doğru bir şekilde temsil edilebilmeniz için, dava mahkemeye taşınsın ya da taşınmasın, deneyimli bir avukatınızın olması önemlidir. Bekleme süresinin kaldırılmasını içeren davalar için avukatlık ücretleri belirli bir miktarla ifade edilemez. Bu, avukat ile avukat arasındaki ücret sözleşmesi ile belirlenecektir. Asgari avukatlık ücreti, avukat ile avukat arasındaki asgari ücret çizelgesinde belirtilir. Barolar bu bilgileri yıllık olarak yayınlamaktadır. İstanbul Barosu 2021 yılı için asgari 8.000,00 Türk Lirası öngörmektedir.

Denetimli serbestlik süresinin kaldırılması için örnek dilekçe

Bazı durumlarda mahkeme iddeti kaldırabilir. Bunun için kadının bekleme süresi içinde yetkili ve görevli bir mahkemede dava açması gerekecektir. Haklarınızı korumak için lütfen bir avukata danışmayı unutmayın. Bu örnek dilekçe rehber olması amacıyla hazırlanmıştır. Örnek dilekçeyi Word ya da Pdf formatlarından birine tıklayarak indirebilirsiniz. İşte sizler için hazırladığımız örnek dilekçe.

İSTANBUL ANADOLU (…) AİLE MAHKEMESİ

SANIK K…… A…..

ATTORNEY Av. C…… B…..

SAVUNAN (Karşı Çıkmayan)

KONU Kadınlar için bekleme sürelerinin kaldırılması için dilekçemizi gönderin.

AÇIKLAMALAR

1 – Müvekkilim K…… A…… ve eski karısı M…… Y…… Bakırköy 7. Aile Mahkemesinin 2021/19*5 Esas ve 2021/15*6 Karar sayılı dosyası ile 05/10/2021 tarihinde boşanmışlardır. Aile Mahkemesinden 12/10/2021 tarihinde kesinleşen ve nüfusa tescil edilen Boşanma Kararı.

2 – Müvekkilim K …. ve bir ….. yeniden evlenmek istiyor. Müvekkilimin herhangi bir beklentisi yoktur ve bunu mahkemeniz tarafından karar verilen sağlık birimi tarafından kanıtlayabilir. Müvekkilim yeniden evlenmiştir ve bu nedenle 300 günlük bekleme süresinin kaldırılması gerekmektedir. Bu nedenle bu davayı açtık.

Yasal Gerekçe: Türk Medeni Kanunu ve ilgili diğer mevzuat

YASAL DELİLLER Nüfus Kayıtları (boşanma kararı, doktor raporu, vb.) DELİLLER Nüfus Kayıtları (boşanma kararı, doktor raporu, vb.)

SONUÇ VE TALEP Yukarıdaki nedenler ışığında Sayın Mahkemenizden Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca zorunlu olan 300 günlük bekleme süresinin kadınlar için kaldırılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 15/12/2021

Davacının Avukatı C……. B……..

İddet süresi ya da bekleme süresi hukukta böyle adlandırılır. Bir kadının fesihten sonra yeni bir evliliğe girmeden önce beklemesi gereken süredir. İddet süresine uyulmadığı takdirde evlilik yasaktır. Belirli istisnalar dışında, bir kadının yeniden evlenebilmesi için bu sürenin dolmuş olması gerekir. Bu bekleme süresinin amacı, kadının önceki kocasından hamile olup olmadığını tespit etmek ve evlilikleri önlemektir.…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *