İDARİ PARA CEZASI NEDİR?

İDARİ PARA CEZASI NEDİR?

İdari para cezası, diğer kanunlar ve Kabahatler Kanunu kapsamına giren kabahatlerde kamu görevlileri tarafından uygulanan bir yaptırımdır. 2005’te yürürlüğe giren Türk Ceza Kanunu, suçlar ile kabahatleri birbirinden ayırmaktadır. Suçların cezası hem hapis hem de para cezasıdır. Kabahatler, adli ceza ve idari yaptırım veya tedbirlerle cezalandırılabilen haksızlık eylemleridir. İdari makamlar, kurullar veya kanun tarafından açıkça yetkilendirilmiş kamu görevlileri, kamu kurumlarının yetki alanına giren konularda idari yaptırımlar uygulayabilir. Savcılar, mahkemeler ve diğer kamu görevlileri de belirli durumlarda idari cezalar uygulayabilirler.

İdari para cezaları sabit veya orantılı olabilir. Kanun alt ve üst sınırlar içerecek şekilde değiştirilebilir. İdari para cezası, işlenen suça ve suçlunun mali durumuna bağlı olarak cezayı veren makam tarafından belirlenir.

İdari para cezaları hakkında daha fazla bilgiyi nereden bulabilirim?

Ceza raporunda paranın kime gönderilmesi gerektiği belirtilmelidir. Bazı kurumlar ödemeyi gerçekleştirecektir. Bazen raporda ödemenin nereye yapılacağı belirtilmez. Raporda ödemenin nereye yapılacağı belirtilmediğinde, ödeme il vergi dairesine ve ilçe mal müdürlüklerine yapılmalıdır.

İdari para cezası tutanakları

İdari para cezalarına ilişkin tutanaklarda kişilerin isim ve adresleri, suç ve ilgili deliller ile kararı veren görevlilerin tarih, kimlik ve konumları açıkça belirtilmelidir. Tebligat Kanunu’na göre, karar tutanağı ilgili kişiye de gönderilmelidir. Bu tutanaklarda karara itiraz için başvurulabilecek yasal yollar ve süreler de yer almalıdır.

İdari para cezalarının uygulanabilir hale gelmesi için ne kadar süre ödenmesi gerekir?

Burada dikkate alınması gereken iki husus vardır: soruşturma ve yerine getirme için zamanaşımı süreleri.

Elli bin Türk Lirasının altındaki para cezaları için zamanaşımı süresi üçtür. Elli bin Türk Lirası ile yüz bin Türk Lirası arasındaki para cezaları dört yıllık zaman aşımına tabidir. Yüz bin Türk Lirasının üzerindeki para cezaları beş yıllık zamanaşımına tabidir. Nispi idari para cezaları için zamanaşımı süresi sekiz yıldır. Kabahatin aynı zamanda bir suç olması halinde de zamanaşımı uygulanacaktır. Zamanaşımı süresi kabahatin işlenmesiyle başlar. Zamanaşımı süresi dolmuştur. Bu sürelerin geçmesi halinde kişiye idari para cezası uygulanamaz.

On bin Türk Lirasının altındaki para cezaları için zamanaşımı süresi üç yıldır. On bin Türk Lirası ile yirmi bin Türk Lirası arasındaki para cezaları dört yıllık zamanaşımı süresine tabidir. İdari para cezalarında zamanaşımı süresi kararın verildiği tarihten itibaren bir yıl sonra başlar.

Kanunla belirlenen limitler her yıl yeniden değerleme oranına göre revize edilmektedir.

İdari para cezasının taksitlendirilmesi

Kişinin mali durumunun bir yıl içinde dört eşit taksit ödemesine imkan vermemesi halinde ilk taksitin peşin ödenmesine karar verilmesi mümkün olabilir. Taksitlerin eksik veya geç ödenmesi durumunda kalan tutar tahsil edilir.

Azaltılmış idari para cezaları

İdari para cezalarının ödemesi sizin adınıza indirimli olarak yapılabilir. İdari para cezasının itiraz süresi içinde ödenmesi, cezada %25 indirim yapılmasını sağlayacaktır. 25’lik indirim yalnızca temyiz süresi içinde, dava açmadan ödeme yapmanız halinde geçerlidir. Ödeme, cezanın kesinleştiği anlamına gelmez. Ödeme yapmanız, itirazınızın kabul edilmemesi durumunda hem indirimi hem de idari para cezanızın faizini alma şansı verecektir. İtirazınızın başarılı olması durumunda paranız faiziyle birlikte size iade edilecektir.

İdari Cezaların Yapısı

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından periyodik olarak çıkarılan kanunlar ile idari para cezaları ve diğer kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması mümkündür. Çıkarılan yasalar, adınıza kesilen idari para cezalarını yeniden yapılandırmanıza olanak tanıyor.

Polis suçlulara idari para cezası uygulayabilir mi?

İdari para cezalarının yalnızca kanunda belirtilen makamlar adına uygulanabileceğini unutmayın. Polisin para cezası verme yetkisi yoktur. Polis kabahati kaydedecek ve ardından idari para cezası vermeye yetkili yere iletecektir.

İdari Para Cezası Sorgulaması Nasıl Yapılır

İdari yaptırım uygulandıktan sonra para cezalarını alacaksınız. Cezaları çevrimiçi olarak da görebilirsiniz. Ayrıca İnternet Vergi Dairesi üzerinden aldığınız idari para cezaları hakkında bilgi isteyebilirsiniz Aşağıdaki örnekler E-Devlet‘i nasıl kullanacağınızı anlamanıza yardımcı olacaktır.

Bir idari cezaya itiraz edebilir misiniz?

Sulh Ceza Hakimi, kararın kendisine tebliğ edildiği veya öğrendiği tarihten itibaren 15 gün içinde itiraz edebilir. İtiraz olmaması halinde karar kesindir. Mücbir sebepler veya itiraz edenin kontrolü dışındaki diğer koşullar nedeniyle karara itiraz edilemiyorsa, kararın geçerliliğini yitirdiği tarihten itibaren 7 gün içinde itiraz edilebilir.

Bazı durumlarda, temyiz süresi ve idari para cezası uygulama yetkisi farklı olabilir.

  • 3194 sayılı İmar Kanunu’nun tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 60 gündür. Yaptırım mercii İdare Mahkemesidir.
  • SGK tarafından verilen idari para cezalarının uygulanması için tebliğ tarihini takip eden 15 iş günü içinde İdari Para Cezası Komisyonuna talepte bulunulması gerekmektedir. Komisyonun itirazınızı reddetmesi halinde, tebligatı takip eden 30 gün içinde İdare Mahkemesinde dava açabilirsiniz.
  • Çevre Kanunu uyarınca verilen para cezaları için İdare Mahkemesinde dava açmak için, tebligattan sonraki 30 takvim günü içinde dava açılmalıdır.

Bir araç trafikten men edilir ve para cezası uygulanırsa, karara tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde itiraz edilebilir.

İdari Para Cezasına İtiraz Dilekçesi

……. Sulh Ceza Mahkemesi

İTİRAZ EDEN: Hasan ……..

(Adres)

Avukat

Atalar Mah. Üsküdar Cad. No:164/4 Kartal/İstanbul

KONU İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün idari para cezasının iptali ……… tarih

AÇIKLAMALAR:

1- İlçe Emniyet Müdürlüğü ekibi, müvekkilimin …… plakalı aracına …… & ………. arasında ……….. üzerinden geçen …………. güzergahında seyir halindeyken idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir. Bunun nedeni ………… İlçe Emniyet Müdürlüğü…… müvekkilimin…… plakalı aracına……….. ile………. arasında………. üzerinde………… nedeniyle idari para cezası uygulamıştır. İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından hukuka aykırı bir idari para cezası uygulanmıştır.

2- Müvekkilim bu tarihlerde aracıyla aynı şehirde bulunmadığı gibi, adrese dahi uğramamıştır. Bu nedenle idari para cezasına dayanak olarak kullanılan kolluk raporu hukuka aykırı olarak düzenlenmiştir.

YASAL YEREL HUKUK VE DIĞER MEVZUAT

Kanıtlar

1- …….. İdari para cezası karar tarihi

2- Kamera kayıtları

3- Yasal ve alternatif kanıtlar dahil her türlü kanıt

Sonuç ve Talep Hukuka ve hakkaniyete aykırı olarak kesilen idari para cezalarının iptalini talep ediyoruz.

İtiraz Eden Temsilcisi

Hangi mahkeme bir para cezasına karşı yapılan temyiz başvurusuna bakmaya yetkilidir?

Bir para cezasına itiraz ederken iki mahkeme arasında ayrım yapmak çok önemlidir. Sulh Ceza Mahkemesi idari para cezalarını inceleme yetkisine sahiptir. Bazı durumlarda İdare Mahkemesi de yetkili olabilir. Sulh Ceza Mahkemesi’nin yetkili olduğu durumlarda, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun okunması önemlidir. Bir suçu işleyen mahkeme dava üzerinde yargı yetkisine sahiptir. Kabahatler mahkemesi davaya bakmak için genel yetkiye sahiptir. Kanunda aksi belirtilmemişse, genel yetkili mahkeme kullanılacaktır. İdare Mahkemesinin görev alanına giren idari para cezalarının iptali davasında görevli yargı yeri İYUK’a göre belirlenmelidir. Aksine bir kanun hükmü bulunmadıkça idari para cezasına karar veren idari kurumun mahkemesi yetkilidir.

İdari para cezası, diğer kanunlar ve Kabahatler Kanunu kapsamına giren kabahatlerde kamu görevlileri tarafından uygulanan bir yaptırımdır. 2005’te yürürlüğe giren Türk Ceza Kanunu, suçlar ile kabahatleri birbirinden ayırmaktadır. Suçların cezası hem hapis hem de para cezasıdır. Kabahatler, adli ceza ve idari yaptırım veya tedbirlerle cezalandırılabilen haksızlık eylemleridir. İdari makamlar, kurullar veya kanun tarafından açıkça yetkilendirilmiş…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *