EVLİLİK SÖZLEŞMESİ NEDİR?

Evlilik sözleşmesi, iki eşin karşılıklı rızasına dayanan bir anlaşmadır. Ailenin nasıl işleyeceğini ve birbirleriyle nasıl ilişki kuracaklarını belirler. Evlilik sözleşmesi öncelikle boşanmadan sonra malların nasıl paylaşılacağına karar vermek için kullanılır. Evlilik sözleşmesi, boşanmadan sonra malların bölünmesini sağlamak için hayati bir belgedir.

Evlilik sözleşmeleri hakkında en sık sorulan bazı soruların yanıtlarını burada bulabilirsiniz.

Evlilik sözleşmesi nedir?

Evlilik sözleşmeleri, evlilik öncesinde veya evlilik sırasında her iki eşin de imzalaması gereken anlaşmalardır. Evlenme, boşanma ve boşanma sonrası prosedürleri düzenleyen hükümler içerir. Evlilik sözleşmeleri boşanma sonrası mal paylaşımını düzenler. Evlilik sırasında edinilen mallara uygulanacak rejimi belirler. Sözleşme özgürlüğü tüm sözleşmeler için geçerlidir, ancak eşler mallarına hangi rejimin uygulanacağını belirleyemezler. Bu nedenle makalemiz, evlilik sözleşmelerinde mal rejiminin türünün belirlenmesine odaklanacaktır.

Evlilik sözleşmesi imzalamanın koşulları nelerdir?

Medeni Kanun sözleşme ehliyetini düzenlemektedir. Başka bir deyişle, ayırt etme gücüne sahip olan herkes evlilik sözleşmesi yapma hakkına sahiptir. Evlenme hakkı, tam ehliyetli ve ayırt etme gücüne sahip erginler tarafından kullanılabilir. Ayırt etme gücüne sahip, ancak çocuk veya sınırlı ehliyetli bir kişinin yasal temsilcisi bu sözleşmenin yapılmasına onay verebilir veya rıza gösterebilir. Bu sözleşmeyi akdetme hakkı, tam ehliyet ve ayırt etme gücünden yoksun olanlar için geçerli değildir.

Evlilik sözleşmesi örneği nedir?

Evlilik birliğinde eşler, sözleşmenin geçerlilik koşullarına uyulduğu sürece, mal rejimleri dışında herhangi bir konunun düzenlenmesini isteyebilirler. Taraflar, konunun imkânsız olmaması veya irade sakatlığı bulunmaması gibi belirli koşullar sağlandığı sürece her konuyu düzenleyebilirler. Bu bağlamda, eşler arasında saygı ve çocuklara eşit bakım gibi konuların sözleşmeye dahil edilmesi hukuka aykırı değildir. Ayrıca aileye saygı yükümlülüğü veya eşlerin sadakati de yasaldır. Mal rejiminin belirlenmesi söz konusu olduğunda, ileride göreceğimiz gibi, eşler yalnızca kanunda öngörülen rejimi kullanabilirler.

Noter Evlilik Sözleşmesi Örneği Nedir?

Sözleşmede öncelikle her iki tarafın ad ve soyadları belirtilir. Daha sonra sözleşme hükümlerine yer verilir. Sözleşmede aile konutunun yeri, çocukların doğumu ve masrafları, reşit oluncaya kadar müşterek çocuklarla ilgili tüm kararlar, eşler için mal rejimi veya sadakat yükümlülüğünün ihlali halinde boşanma davası gibi konular yer alabilir. Sözleşme her iki tarafça imzalanabilir ve noter tarafından onaylanabilir.

Bir evlilik sözleşmesi nasıl oluşturulur?

Mal rejimine ilişkin anlaşma için form gereklidir. Mal rejimi sözleşmesi, eşler tarafından evlendikten sonra noterde imzalanarak veya yetkili bir memura yazılı olarak beyan edilerek yapılabilir. Sözleşmeyi her iki eşin ve gerekirse yasal temsilcilerinin imzalaması gerekir. Bu sözleşmenin resmi şekil şartlarını karşıladığını görebilirsiniz. Bildirim sıradan İngilizce ile yazılmış olsa bile, resmi işlem evlilikten önce kamu hizmetine gönderilen işlemdir. Mal rejimi sözleşmesi başka herhangi bir resmi makamdan onaylanamaz veya düzenlenemez.

Mülkiyet Rejimi Anlaşması nedir?

Sözleşme, her iki eş tarafından, kendi mal rejimlerini düzenlerken yasal sınırlara bağlı kalarak imzalanır. Nişanlılar veya eşler evlenmeden önce kanunda belirtilen seçenekler arasından tabi olmak istedikleri mal rejimini belirlerler. Bu kapsamda taraflar yasal rejime ek olarak mal ayrılığı veya mal rejimini de tercih edebilirler. Taraflar ayrıca yasal sistemin unsurlarını da düzenleyebilirler. Evlenmeden önce veya sonra bir mal rejimi seçmeyen taraflar, edinilmiş malları paylaşmalarını sağlayan yasal rejimle bağlıdırlar.

Evlilik sözleşmesinin şartları değiştirilebilir mi?

Daha önce de belirtildiği gibi, mal rejimi dışında, her iki tarafın da seçim yapmakta özgür olduğu herhangi bir konu değiştirilebilir. Eşlerin bir mal rejimi yoksa yasal rejim değiştirilebilir. Evlilikten önce veya evlilik sırasında farklı bir rejim seçilmişse mal rejimi değiştirilebilir. Devlet tarafından belirlenen resmi gereklilikler hala yürürlüktedir. Evlenmeden önce bir devlet memuru ile imzalanan bir sözleşmeyi değiştirmenin tek yolu noter huzurunda yeni bir sözleşme imzalamaktır.

Mal Ayrılığı Sözleşmesi malların paylaşımını nasıl düzenler?

Taraflar mal rejimi konusunda anlaşamazlarsa, edinilmiş mallar için geçerli olan rejim uygulanacaktır. Boşanma Sırasında Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır yazımızda mal paylaşımına ilişkin yasal rejim hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Bu başlıkta mal ayrılığı rejimi ele alınacaktır. Bu rejim isteğe bağlı bir rejimdir. Bu rejim mal paylaşımı esasına dayanmaktadır. Bu rejimde bölünme yoktur. Bu rejim mal paylaşımına izin vermez. Bu rejimin onaylanması halinde çiftin malları bölünmeyecektir. Eşlerin mal varlıkları, sanki evlilik yokmuş gibi bu süreçten etkilenmeyecektir. Bu rejim olağanüstü bir rejim olarak da görülebilir. Mahkemenin bunu yapmak için geçerli bir nedeni varsa, örneğin eş hacizle karşı karşıyaysa, rejimi değiştirecektir.

Mal Ayrılığı Sözleşmesi Örneği Nedir?

Anlaşmayı, mal rejimi ile ilgili maddenin altına “ayrılık” kelimelerini ekleyerek oluşturabilirsiniz. Anlaşma herhangi bir resmi gereklilik, taraf istekleri veya diğer koşullara bağlı değildir.

Mal Ayrılığı Sözleşmesinin etkisi nedir?

Sağ kalan eş hem terekenin mirasçısı hem de evlilik ölümle sona ermişse mal rejiminin tarafıdır. Kanunun ayrılık rejiminde eşlerin birbirlerinin malları üzerinde hak sahibi olmadıklarını söylemiştik. Miras hükümleri, sağ kalan eşe ölen eşin mirasına sahip olma hakkı vermeye devam etmektedir. Bu hükümler, sağ kalan eşin fesih nedeniyle hiçbir alacağı kalmamış olsa bile uygulanır.

Evlilik sözleşmesi feshedilebilir veya iptal edilebilir mi?

Mal rejimi sözleşmesinin hükümleri, evlilik herhangi bir nedenle sona erene kadar yürürlükte kalmaya devam edecektir. Mal rejimi sözleşmesi, tarafların farklı bir mal rejimine geçmeyi kabul etmeleri halinde de feshedilebilir. Ancak bu durumda bir mal rejimi sona erdirilebilir. Sözleşmenin hükümleri ve etkileri, rejimin tasfiyesine kadar yürürlükte kalmaya devam edecektir. Mal rejimini düzenleyen anlaşma herhangi bir özel kuralla iptal edilmez. Aşırı kullanım ve irade sakatlığı hallerinde iptal davası açılabilir. Bu durumda yetkili mahkeme aile mahkemesidir.

Nafaka ödemekten kaçınmak için evlilik sözleşmesi kullanılabilir mi?

Kanuna, ahlaka veya kamu düzenine aykırı olan ya da emredici hukuk kuralları içeren her türlü hüküm geçersizdir. Birey nafaka talep etme hakkına sahip olmadan önce sözleşme bu hakkı kısıtlıyorsa geçersizdir. Nafakaya hak kazanan kişi dahi bundan kendi isteğiyle feragat edemez. Nafaka ödemekten kaçınmak için evlilik sözleşmesi imzalanamaz. Kişilerin temel hak ve özgürlüklerini kısıtlayan, sadece tarafların egolarını ve amaçlarını tatmin aracı olan bir hüküm de geçersiz olacaktır.

Evlilik sözleşmesi, iki eşin karşılıklı rızasına dayanan bir anlaşmadır. Ailenin nasıl işleyeceğini ve birbirleriyle nasıl ilişki kuracaklarını belirler. Evlilik sözleşmesi öncelikle boşanmadan sonra malların nasıl paylaşılacağına karar vermek için kullanılır. Evlilik sözleşmesi, boşanmadan sonra malların bölünmesini sağlamak için hayati bir belgedir. Evlilik sözleşmeleri hakkında en sık sorulan bazı soruların yanıtlarını burada bulabilirsiniz. Evlilik sözleşmesi nedir?…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *