ESER SÖZLEŞMESİ NEDİR?

Eser sözleşmesi örneği

Eser sözleşmeleri, yollar, köprüler ve otoyollar gibi belirli eserleri oluşturmak için yapılan sözleşmelerdir. Bunları gömlek, elbise veya gömlek yapmak için kullanabilirsiniz. Herhangi bir eserin onarımı, değiştirilmesi ve bakımı bir eserin yaratılmasını teşkil eder. Eseri geniş yorumlayan çoğunluk görüşüne göre, fotoğraf/film çekmek, bir metni yabancı dile çevirmek, harita çizmek, reklam filmi çekmek gibi eylemler de tanıma dahildir. Yargıtay, bir gazinoda ücret karşılığında sahne alan bir kişi ile o mekânın sahibi arasındaki sözleşmeyi eser sözleşmesi olarak kabul etmiştir. Sözleşme yüklenici (işi yapan kişi) tarafından imzalanır. İş sahibi (işin yapılmasını emreden) ikinci taraftır. Her iki tarafı da yükümlülük altına sokan sözleşmeler karşılıklı anlaşma ile kurulan sözleşmelerdir.

İş sahipleri iş için ödeme yapmalıdır. Ödeme yapılmadığı takdirde bir eser sözleşmesinden söz edilemez. Yüklenici eseri yaratmalıdır. Performans aynı zamanda bir sonucun yansımasıdır. İşin zamanında bitirilmesi ve teslim edilmesi gerekir.

İş Sözleşmesi: Özellikler

Sözleşme, işin doğrudan yükleniciler tarafından veya onların gözetimi altında yürütülmesi gerektiğini belirtir. Belirli bir özelliği nedeniyle bir proje için seçilen yükleniciler işi yerine getirmelidir. Bu özellikler önemli değilse, yüklenici dış kaynak kullanmayı tercih edebilir. Sözleşmede aksi belirtilmedikçe, yüklenici işin yapımında kullanılacak araç ve malzemeleri temin etmelidir. Yüklenici, sağladığı malzemelerdeki kusurlardan sorumludur. İş sahibi tarafından sağlanmış olsa bile yüklenici bunlara özenle davranmalı ve fazlalıkları iade etmelidir. İşe başlamak ve bitirmek önemlidir.

Yüklenicinin ilk görevi, meşru menfaatlerini de göz önünde bulundurarak sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmektir. Mesleki ve teknolojik standartlara göre, yüklenicinin görevleri, basiretli bir sözleşmenin benzer projeleri ele alırken ne yapacağına göre ölçülür. Kriteri tanımlamak için “objektif kriterler” terimi kullanılır. Yükleniciler, bir projeyi gerçekleştirirken özen standardını karşılayamazlarsa veya alt yüklenicileri ve yardımcı personeli zararlı bir şekilde davranırsa zarardan sorumlu olabilirler. Yüklenicinin teslim tarihine uymaması, sözleşme şartlarını ihlal etmesi veya kendi kusuru olmaksızın işi geciktirmesi halinde iş sahibi sözleşmeyi iptal edebilir. Yüklenici kusurlu işten sorumluysa veya iş sözleşmedeki şartnamelere uymuyorsa iş sahibi sözleşmeyi iptal edebilir.

Mal sahibi bedeli ödemek zorundadır. Fiyat daha sonra belirlenebilir veya önceden kararlaştırılabilir. Bir sözleşme fiyatı üzerinde anlaşmak önemlidir. Fiyat üzerinde anlaşmaya varılmazsa, 481. Madde uyarınca yüklenicinin değeri ve maliyetleri esas alınarak hesaplanacaktır.

Yapım İşleri Sözleşmelerinde Yüklenicilerin Kusurlarından Sorumluluk

Yükleniciler, işverene atfedilebilecek bir kusur bulunmadan işverene teslim edilmesi halinde, işteki kusurlardan sorumlu tutulabilirler. İş sahibi işi inceledikten sonra makul bir süre içinde yükleniciye herhangi bir kusur bildirilmelidir. Bir kusur varsa iş sahibi sözleşmeyi iptal edebilir veya feshedebilir. İndirim, ücretsiz onarım veya tazminat talep edebilirsiniz.

İş Bir sözleşme formunda nelerin yer alması gerekir?

Borçlar Kanunu, bir iş sözleşmesi yapmak için herhangi bir resmi gereklilik belirtmemektedir. Geçerli bir iş sözleşmesi kurmak için herhangi bir resmi şarta gerek yoktur. Bunu sözlü ya da yazılı olarak yapabilirsiniz. İddianızı kanıtlamak için söylediklerinizi yazmanız en iyisidir. Kanun, resmi gereklilikleri belirtir. Kat karşılığı inşaat sözleşmesiİş sözleşmesi ile aynı özelliklere sahiptir. Sözleşmeyi resmileştirmek önemlidir.

Bir Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan İtirazlar

Bu dava, bir iş sözleşmesinin feshedilmesinden veya sözleşmenin usul ve esaslara aykırı bulunmasından kaynaklanan taleplerle ilgilidir.

İş sözleşmeleri için zaman aşımı süresi nedir?

Sözleşmede işin ifası belirtilmişse, zamanaşımı süresi taşınırlar için iki (2) yıl; taşınmazlar için beş (5) yıldır. Yüklenicinin ağır ihmali varsa, zamanaşımı süresi 20 yıldır. Ne tür bir iş yapıldığı önemli değildir.

İş Sözleşmesi Örneği

İş Sözleşmesi

  1. Bu sözleşme ……….. arasında yapılmıştır.
  2. Yüklenici peyzajın bir çizimini oluşturmalıdır.
  3. Mal sahibi ………. üzerinde anlaşılan iş için ödeme yapmayı kabul eder.
  4. İşin tamamlanması için son tarih, sözleşmenin imzalanmasından sonra 30 takvim günüdür.

Yüklenici Sahibi

………… ………..

Gerçek sanat eseri örnekten farklı olabilir.

İş Sözleşmesi ile Hizmet Sözleşmesi arasındaki fark nedir?

İlk fark zaman konusundadır. Bir eser sözleşmesinde, eserin yaratılması için gerekli emeğin belirli bir süre içinde tamamlanması gerekirken, bir hizmet sözleşmesinde işin bu süre boyunca sürekli olarak yapılması gerekir (örn. Bir hizmet sözleşmesi, belirli bir zaman dilimi içinde sürekli olarak emek harcanması ile karakterize edilir (örneğin, bir hizmet sözleşmesinde emek belirli bir zaman dilimi içinde kullanılmalıdır. Bir iş sözleşmesi, belirli bir süre içinde işgücü için belirli bir miktar harcanmasını gerektirecektir. Buna karşılık, bir hizmet sözleşmesi aynı süre içinde belirli bir miktarda işin tamamlanmasını gerektirir. Bu iki sözleşme de birbirinden bağımsızdır. Hizmet sözleşmeleri talimatları, emirleri ve denetim işlevlerini içerir. Yapım işi sözleşmelerinde iş sahibi yükleniciye herhangi bir talimat ya da emir vermez. Ayrıca, yüklenici daha fazla bağımsızlığa sahiptir. Kanun ayrıca, hizmet sözleşmesinin yerine getirilmesinin maliyetini tanımlamak için kullanılan “ücret” terimini de kullanmaktadır. Bir iş sözleşmesinden bahsederken, “fiyat” kelimesi kullanılacaktır. Bu iki kelime birbirinden farklıdır.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, eser ve hizmet sözleşmeleri arasındaki en önemli farkın ücret ve bağımlılık ile zamanlama olduğunu vurgulamıştır.

İş Sözleşmesi ve İstihdam: Aradaki Fark Nedir?

İş sözleşmeleri hizmet sözleşmelerine dayanmaktadır. İş sözleşmeleri de iş ve hizmet sözleşmeleri arasındaki farklardan etkilenmektedir.

Eser Sözleşmelerine İlişkin Yargıtay Kararları

“İhlal”, yüklenicinin sözleşmeyi ihlal etmesini tanımlamak için kullanılan terimdir. Eser ayıplı ise iş sahibi, eserin ayıplı olması halinde FSEK’te belirtilen hakları kullanabilir. Eğer md. TBK m. uyarınca kullanabilir. 818 sayılı TBK (m. 818). Açık ayıplar için bkz. 6098 sayılı TBK m. 477 (818 sayılı TBK m. 818); gizli ayıplar için bkz. 6098 sayılı TBK m. 6098 (818 sayılı TBK m. 359 (818 sayılı TBK m. 359). Sözleşme ve eklerinde eserin tamamlanması gerektiği belirtilmiş olsa bile, eser tam olarak yapılmamışsa eksik yapılmış sayılır. Ayıplı Eser,sözleşmede kararlaştırılan belirli niteliklerden veya esaslı vasıflardan yoksun olan eserdir.Ayıp, bir eserde veya sözleşmeye ya da kanuna göre var olması beklenen bir malda belirli bir niteliğin veya belirli bir kusurun bulunmaması veya var olmasıdır. Yükleniciler, kasıtlı olarak gizledikleri ve bir denetimle tespit edilemeyen kusurlardan yine de sorumlu tutulabilirler. Bir kusur kolayca tespit edilemediğinde, yüklenicinin bunu gizlediği varsayılır.

İşin yürütülmesi sırasında bir uzman veya kişi tarafından tespit edilen kusurlar mümkün olan en kısa sürede ve belirtilen süre içinde Yükleniciye bildirilmelidir (Mad. Gizli kusurlar ortaya çıkar çıkmaz Yüklenici derhal bilgilendirilmelidir.

yargıtay 15. Hukuk Dairesi. 2020/1263K. 2021/3148E.

Bu tür durumlarda mahkeme, yüklenicinin yükümlülüklerini yerine getirdiğinden emin olmalıdır. Yüklenicininişi teslim etme ve yaratma konusundaki yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini ve diğer yükümlülüklerini (işgal koşulu, oturma izinleri vb.) yerine getirip getirmediğini kontrol etmelisiniz. Bu, sözleşmenizin şartlarına bağlı olacaktır. Yüklenicinin sorumluluklarını belirlemek için sözleşme hükümleri değerlendirilmeli ve gözden geçirilmelidir.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2021/1018E. 2021/956K.

Eser sözleşmeleri, yollar, köprüler ve otoyollar gibi belirli eserleri oluşturmak için yapılan sözleşmelerdir. Bunları gömlek, elbise veya gömlek yapmak için kullanabilirsiniz. Herhangi bir eserin onarımı, değiştirilmesi ve bakımı bir eserin yaratılmasını teşkil eder. Eseri geniş yorumlayan çoğunluk görüşüne göre, fotoğraf/film çekmek, bir metni yabancı dile çevirmek, harita çizmek, reklam filmi çekmek gibi eylemler de tanıma…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *