ECRİMİSİL NEDİR?

Ecrimisil Davası

Ecrimisil, diğer bir deyişle haksız işgal tazminatıdır. Bu tazminat, taşınmazı izinsiz olarak satan kişiye karşı açılan bir dava sonucunda verilebilir. Tazminat, mülkü haksız bir şekilde ve davacının rızası olmadan kullanan kişinin iyi niyetle hareket etmemesi nedeniyle verilir. Mülk sahiplerinin tazminat alabilmeleri için kusurlu olmaları gerekmez.

Ecrimisil, günümüz dünyasında mirasların paylaşılmaması durumunda ortaya çıkan bir sorundur. Bu durumda mirası kullanamayan mirasçıların, o mirasçılardan haksız işgal harcı talep etmeleri gerekmektedir.

Ecrimisil, haksız işgalci olmayan bir üçüncü şahıs tarafından talep edilebilir. Mirasçılar bile talepte bulunabilir.

Haksız istihdam tazminatının koşulları nelerdir?

    • Davalı haksız işgalcidir. Haksız işgalci, davacının rızası olmaksızın taşınmazdan yararlanmış olmalıdır. Birçok farklı şey haksız işgale yol açabilir. Haksız istihdam birçok şekilde olabilir. İşte haksız işgalin sorun olduğu en yaygın senaryolardan bazıları.
    • Davalı kötü niyetle hareket etmelidir Türk Medeni Kanunu’nun 995. Maddesinde “kötü niyet” terimi tanımlanmıştır.
    • Türk Medeni Kanunu’nun 995. Maddesi “İyi niyet olmaksızın zilyetliği” kötü niyet olarak tanımlamaktadır.
    • Davalıya karşı dava açılmadan önce kendisine yazılı olarak bilgi verilmesi gerekir.
  • Ecrimisil ancak işgalin hukuka aykırı olması halinde talep edilebilir.

Ecrimisil Vakalarının Bildirimi Nedir

Bir davacının haksız işgal davası açabilmesi için öncelikle işgalden men edilmesi gerekir. İşgal yasağı, bir taşınmazın kullanım hakkının mal sahibi tarafından yararlanacak kişiye devredilmesidir. Bu, günlük hayatta, alıcıya mülkü kullanma şeklini kabul etmediğinizi, rıza gösteren taraflar olmadığınızı ve bunu sizin rızanız olmadan tekrar yaparsa kendisinden haksız işgal ücreti talep edeceğinizi söylemeniz anlamına gelir. Bu koşul birçok şekilde yerine getirilebilir. Bu koşul sözlü ya da yazılı olabilir. İşgal etmeme şartının yazılı olması iddianın kanıtlanmasına yardımcı olacaktır.

Bu kuralın bazı istisnaları vardır. İstisnalar aşağıda sıralanmıştır. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi 24.12.2019 tarih ve 2018/1026 E. sayılı kararı ile pay sahiplerinin birbirlerine karşı ecrimisil davası açamayacaklarına karar vermiştir. Kuralın bazı istisnaları bulunmaktadır. Dava konusu taşınmaz, kamu arazisi, şaraphane, bahçe gibi doğal ürün üretilen bir yer veya işyeri, konut gibi kiralanmak suretiyle hukuki yarar elde edilen bir alan olabilir. Bir hissedar, diğer hissedarların hisselerini veya sözleşme nedeniyle hepsinin yararlanacağı ortak taşınmazları veya bunların parçalarını inkar edebilir. Fındık, çay veya biçilmiş ot gibi doğal ürünlerin bulunduğu yerlerde işgali yasaklayan bir koşul koymaya da gerek yoktur.

Davacının daha önce diğer taşınmaz maliklerine karşı, örneğin taşınmaza el konulmasını önlemek, ortaklığın giderilmesi veya benzeri sebeplerle dava açmış olması halinde işgalden men şartını sağlaması gerekmez. Ortaklığın giderilmesi davası hakkında daha fazla bilgiye “Ortaklığın Giderilmesi Davası” başlıklı yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Haksız İşgal Tazminatında Zamanaşımı Süresi Nedir?

Haksız işgal tazminatı için zamanaşımı süresi beş (5) yıldır. Birisi mülkünüzü yasadışı olarak kullanırsa, 5 yıllık bir tazminat talep ederek geriye dönük olarak tazmin edilebilir. Bu durumlarda dava tarihine kadar olan zararlarınızı talep edebilirsiniz. Davanın açıldığı tarihten sonra oluşan zararlar tazminat için uygun değildir.

Haksız bir işgalin tazmini haksız fiil olarak kabul edilebilir. Haksız işgal bir haksız fiil olarak kabul edilir ve neden olunan zararlar tazmin edilebilir. Tazminatın tek şekli budur ve bu nedenle kira gelirine eşittir. Haksız işgal zararı bir yıl üzerinden hesaplanır. Her dönem için hesaplanan tutar üzerinden faiz işletilir.

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi’nin 16/01/2019 tarih ve 2019/416K sayılı kararında Yargıtay 8. Hukuk Dairesi’nin 16/01/2019 tarih ve 2019/416K sayılı kararında,Ecrimisil davalarında alacaklar davanın açıldığı tarihe kadar belirlenir .Ecrimisil, malik olmayan kötü niyetli zilyedin malik olmayan kötü niyetli zilyetten talep edebileceği haksız işgal tazminatını ifade eder .08.03.1950 tarih ve 22/4 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında, fuzuli işgalin iki taraf arasında kurulmuş bir kira sözleşmesine eşdeğer olamayacağı belirtilmiştir. Bu tazminat sadece haksız işgal için geçerlidir. Tazminat ölçüsü olarak kira bedeli kullanılır. Ecrimisil, haksız işgal nedeniyle normal kullanıma verilen olumlu zarar ile belirlenecektir.

Ecrimisil Davasının Açılması ve İspatı

Ecrimisil veya benzeri bir dava, bir haksızlığı durdurmak için açılabilir. Bu davalar, müdahale veya tapu iptal davaları, haksız işgal tazminatı ve tapu iptal davaları olabilir.

Davacının davasını kanıtlaması gerekmektedir. Davacı davasını kanıtlamak zorundadır. Davacı, davalının taşınmazları haksız olarak işgal ettiğini kanıtlamak zorundadır. Kısmi bir işgal varsa, davacı ayrıca kısmi işgalin miktarını ve süresini de göstermelidir.

Eski terhis programı için hangi masraflar geri ödemeye uygundur?

Türk Medeni Kanunu’nun 995. maddesi, hakkın iyiniyetli olmayan zilyedine, hak sahibi için yapılan masrafların geri ödenmesini talep etme hakkı tanımaktadır. İyiniyetli olmayan hak sahipleri, lüks ve faydalı masrafları için geri ödeme talep edemezler. Masraflar, dava konusu taşınmaza zarar vermeksizin kötü niyetli malike yükletilebiliyorsa yükletilebilir. Hâkim, masrafların gerekliliğini objektif bir temelde değerlendirecektir. Zamanaşımı, masrafları talep etme hakkı, yasadışı işgalin eski haline getirilmesiyle tetiklenir tetiklenmez işlemeye başlar.

Ecrimisil davası Yetkili mahkeme

Başka bir deyişle Ecrimisil davası veya haksız işgal tazminatı davası, dava konusu taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde açılmalıdır. Asliye Hukuk Mahkemeleri (Asliye Hukuk Mahkemeleri) yetkili ve görevli mahkemelerdir.

Makalemiz şu adreste de mevcuttur: Trampa nedir?

Ecrimisil, diğer bir deyişle haksız işgal tazminatıdır. Bu tazminat, taşınmazı izinsiz olarak satan kişiye karşı açılan bir dava sonucunda verilebilir. Tazminat, mülkü haksız bir şekilde ve davacının rızası olmadan kullanan kişinin iyi niyetle hareket etmemesi nedeniyle verilir. Mülk sahiplerinin tazminat alabilmeleri için kusurlu olmaları gerekmez. Ecrimisil, günümüz dünyasında mirasların paylaşılmaması durumunda ortaya çıkan bir sorundur.…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *