DOKTOR HATASI TAZMİNAT DAVASI

doktor hatası tazminat miktarı

Birçok kişi, doktorlarının tedavilerinde bir hata yapması durumunda ne bekleyecekleri konusunda kararsızdır veya tazminat alacakları konusunda kötümserdir. Bu makale, tıbbi uygulama hatasından muzdarip olan hastaların ne yapması gerektiğini açıklayacaktır. Bu makalede ayrıca ne zaman ve nerede dava açılacağı da açıklanmaktadır.

Hiç kimsenin başka bir bireyin fiziksel bütünlüğünü değiştirmesine veya kaymaya neden olabilecek davranışlarda bulunmasına izin verilmez. Doktorların müdahaleleri istisnadır. Her tıbbi prosedür bir risk içerir. Tüm önlemlere ve özene rağmen yine de istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir. Tıpta bu komplikasyonlar komplikasyon olarak adlandırılır. Bir hekim derhal veya uygun zamanda müdahale etmediğinde, durum tıbbi bir komplikasyon olarak değil, malpraktis olarak değerlendirilir. Diğer tüm durumlarda, müdahale eden hekim sorumlu tutulmayacaktır.

Bir iş kazası nedeniyle hastaneye kaldırıldıysanız bu konuyla ilgili makaleyi okumanız faydalı olabilir. Hastaneye kaldırılmanıza neden olan kaza yolda meydana gelmişse, trafik kazaları hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Tıbbi uygulama hataları için ne tür tazminatlar mevcuttur?

Doktorlar için üç tür sorumluluk vardır: cezai sorumluluk, idari sorumluluk ve mesleki sorumluluk.

Bir doktor veya başka bir sağlık çalışanı tarafından gerçekleştirilen hukuka aykırı eylemler suçtur. Bu durumda cezai sorumluluk ortaya çıkabilir. Hekim, hastanın “rızası” ile yapılan her türlü tıbbi müdahaleden cezai olarak sorumludur. Cezai sorumluluk, yasalara uymak için yasal bir neden olan rızayı kapsamaz. Bir doktorun eylemlerine ağır hatalar, ihmal veya kasıt eşlik ediyorsa, cezai sorumluluk doğabilir.

Devlete ait hastanelerde ve aile kliniklerinde (devlet hastanesi veya aile hastanesi gibi) çalışan hekimler idareye karşı sorumludur. Hekimin yaptığı işlemlerin sorumluluğuna devlet (yani idare) ortaktır. İdare, hekimlerin hatalarından sorumlu olan diğer tüm kamu görevlileri gibi dava ile karşı karşıya kalacaktır. İdare masrafları doktordan geri alabilir. Mahkemenin tazminata hükmetmesi halinde idarenin doktordan tazminat tahsil etme hakkı vardır. Dava açmadan önce gerekli tüm bilgileri yazımızda bulacaksınız. Tam yargı davası idare kamu için bir tehdittir.

Hekimler hastalara zarar vermemek, hastayı her aşamada bilgilendirmek, her türlü ayrımcılıktan kaçınmak, tıbbi prosedürleri ancak hastanın rızası alındıktan sonra uygulamak ve hastanın mahremiyetini korumak gibi kurallara her zaman uymalıdır. Mahremiyet ihlalleri özel alanda meydana gelebilecek suçlardır.

Hekim ve hasta arasındaki ilişki

İlk olarak, hasta ile hekim arasındaki her türlü ilişkinin yasallığını göz önünde bulundurmak önemlidir. Bu ilişki bazen acentelik olarak da adlandırılır. Bu ilişki ya bir iş sözleşmesi ile ya da taraflar arasında avukat olmaksızın yapılan bir anlaşma ile kurulabilir.

Birçok borç hem hekim hem de hasta tarafından paylaşılır. Hasta, hekim sözleşme ücretini ödemekten, tüm soruları doğru yanıtlamaktan ve tedaviyi olumsuz etkileyebilecek davranışlardan kaçınmaktan sorumludur.

Bir hekimin sözleşmeden doğan temel görevi hastalığı teşhis etmek ve tedavi etmektir. Hekimin görevleri arasında hastayı bilgilendirmek ve hastanın rızasını almak da yer alır. Diğer görevleri arasında hasta kayıtlarını tutmak, sır saklamak ve sadık olmak yer alır. Rıza, hastanın tedavi, teşhis ve riskler hakkında bilgilendirilmesi anlamına gelir.

Doktor Hatası Tazminat Terimleri

Doktor ile hasta arasındaki ilişkinin sözleşmesel bir nitelik taşıdığını daha önce belirtmiştik. Bazı durumlarda tıbbi malpraktis tazminatı veya sorumluluğu haksız fiile dayanabilirken, diğer durumlarda yalnızca vekilsiz hareket etme fiiline dayanabilir. Biz sadece bir hekimin genel vekalet sözleşmesinden doğan sorumluluğuna bakacağız. Hekim sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmezse sorumlu tutulacaktır. Ancak bu sorumluluk şarta bağlıdır.

Bir hekimin bir hatadan sorumlu olabilmesi için ortada bir sözleşme olması gerekir. Eğer sözleşme ihlal edilirse, bu ihlal hekimin yanı sıra hastaya da zarar vermelidir. Haksız fiil ile zarar arasında bir nedensellik ilişkisi bulunmalıdır.

Sözleşme ihlali, bir doktorun sözleşmeden doğan görevlerini yerine getirmemesi durumunda ortaya çıkar. Bir doktorun birincil görevi hastalığı tedavi etmek ve teşhis etmektir. Doktorun bu görevini yerine getirememesi durumunda, teşhis koyamama, yetersizlik, deneyimsizlik veya araştırma sonuçlarının yanlış yorumlanmasından sorumlu tutulabilir.

Hekim, sözleşmeyi ihlal eden her türlü davranıştan sorumludur. Bu hata ihmal veya kötü niyetin sonucu olabilir. İhmal, gerekli dikkati göstermediğinizde, kasıt ise sözleşmeye dayalı bir anlaşmayı kasıtlı olarak göz ardı ettiğinizde ortaya çıkar.

Hasta, doktorun sözleşmeyi ihlal etmesinin bir sonucu olarak acı çekmelidir.

Bir diğer koşul ise, doktorun davranışı ile hastanın maruz kaldığı yaralanma arasında nedensel bir bağlantı olması gerektiğidir.

Doktor Hatası Tazminat Kapsamı

Tıbbi bir hata bir yaralanmaya neden olmuşsa, mağdur kayıplarının telafi edilmesi için ek tedavi talep edebilir. Yanlış tedavi bireyin kazancını kaybetmesine veya ekonomik geleceğini etkilemesine neden olduysa, tazminat ödenmesi gerekir.

Bazı durumlarda, bir hekimin eylemleri fiziksel ve zihinsel acının yanı sıra duygusal travmaya da neden olabilir. Bu zararların tazmin edilebilmesi için hakimin öncelikle hekimin neden olduğu zararları tespit etmesi ve ardından manevi tazminata hükmetmesi gerekir. Hasta, hükmedilen manevi tazminattan tatmin olmalıdır.

Doktor hatasından kaynaklanan ölüm

Tazminat genellikle zarar gören tarafa ödenir. Hastaya maddi veya manevi destek sağlayanlara tazminat ödenir.

Doktor Hatası Tazminat Miktarı

Tazminatın hesaplanması, mağdurun zararının hesaplanması ile aynıdır. Tazminatın hesaplanması genellikle uzmanlar tarafından yapılır. Avukatınızın çok fazla sorumluluğu vardır. Bu seçim, açılacak davanın türüne göre yapılır.

Manevi zararın hesaplanması maddi zararın hesaplanmasından farklıdır çünkü soyut koşullara bağlıdır. Bu karmaşık bir konudur.

Tıbbi uygulama hatası tazminatı için zamanaşımı

Zaman aşımı süresi, talebin yasal dayanağına bağlıdır.

Doktor/hasta ilişkisi bir vekalet sözleşmesine dayanıyorsa, zamanaşımı süresi geçerlidir.

Tazminat bir iş sözleşmesine dayanıyorsa, zamanaşımı süresi geçerli olacaktır. Hata ciddi bir hata ise zamanaşımı uygulanır.

Talep, yetkilendirilmemiş bir iş içinse zaman aşımı süresi geçerlidir.

Haksız fiile dayalı tazminat davası, hastanın yaralanmayı öğrendiği tarihten itibaren 2 yıl içinde açılmalıdır. Dava, haksız fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren 10 yıl içinde de açılabilir. Haksız fiilin aynı zamanda bir suç teşkil etmesi ve Türk Ceza Kanunu’nun ceza zamanaşımından daha uzun bir zamanaşımı süresine sahip olması halinde Türk Ceza Kanunu’nun zamanaşımı hükümleri uygulanacaktır.

Birçok kişi, doktorlarının tedavilerinde bir hata yapması durumunda ne bekleyecekleri konusunda kararsızdır veya tazminat alacakları konusunda kötümserdir. Bu makale, tıbbi uygulama hatasından muzdarip olan hastaların ne yapması gerektiğini açıklayacaktır. Bu makalede ayrıca ne zaman ve nerede dava açılacağı da açıklanmaktadır. Hiç kimsenin başka bir bireyin fiziksel bütünlüğünü değiştirmesine veya kaymaya neden olabilecek davranışlarda bulunmasına izin…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *