BOŞANMADA MAL PAYLAŞIMI NASIL OLUR?

Katılma alacağı

Boşandıktan sonra mal varlığım nasıl bölüşülecek? Evlilik süresince edinilen malların nasıl paylaşılacağı çok önemlidir. Çoğu çift evlenmeden önce istedikleri mal rejimi konusunda anlaşamamaktadır. Bu nedenle yasal mal rejimine tabi olurlar. Çoğu zaman eşler bu konuda seçenekleri olduğunu bilmezler. Bu makale, en rahat ettiğimiz yasal sistemi kullanarak boşanma sonrasında mal paylaşımının nasıl işlediğini incelemektedir. Bu makale soruları yanıtlamayı ve cevaplar vermeyi amaçlamaktadır. Boşanma avukatı sayfamızda boşanma süreci hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

2002’den önce gerçekleşen evliliklerde mal paylaşımı nasıl yapılır?

Öncelikle şunu belirtelim ki 01.01.2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na kadar bahislerimiz geçerliliğini korumaktadır. Kanun çıktığında 743 sayılı Mal Ayrılığı Rejimi mevcuttu.
başlangıcından bu yana 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, Mal Edinmeye Katılma Rejimi’nin yerini almıştır.

Buna göre, yeni Türk Medeni Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 01.01.2002 tarihinden önce evlenmiş olan eşler, bu tarihe kadar kullandıkları mal rejimini izlemeye devam edeceklerdir. Eğer eşler 01.01.2002 tarihinden önce evlenmişlerse, mal ayrılığı rejimi kullanılacaktır. Eşler, TMK’nın yürürlüğe girdiği 01.01.2002 tarihini (evlenme tarihi) izleyen ilk yıl içinde başka bir mal rejimi seçmemişlerse, edinilmiş mallara katılma rejimine tabi olacaklardır. Kabul edilen mal rejimi budur. Edinilmiş mallara katılma rejimi 01.01.2002 tarihinden tasfiye tarihine kadar yürürlükte kalacaktır.

Mal paylaşımı nedir?

Eşler evlenmeden önce mal rejimine ilişkin herhangi bir anlaşma yapmamış olmalıdır. Eğer yapmışlarsa, edinilmiş mallara katılma rejimi yasaldır. Bu rejimde çiftler mallarını boşanmada olduğu gibi eşit olarak paylaşırlar. Edinilmiş mallara katılma rejimi boşanma veya fesih ile sona erer. Fesih üzerine var olan malvarlığı belirlenir.

Örneğin, ev hanımı bir eşi olan bir müteahhit düşünün. Müteahhit eş, evlendikleri tarih ile boşandıkları tarih arasında edinilen tüm mal varlıklarına sahip değildir. Bu durum ev hanımı eş için de geçerlidir. Çünkü her iki eşin de paylaştığı varsayılmaktadır. Çiftlerin yaşamlarındaki engelleri birlikte aşabilecekleri varsayılmıştır.

Daha sonra evlilik tarihinden itibaren edinilen varlıklar belirlenir. Evlilik tarihinden itibaren edinilen varlıklar belirlenir. Daha sonra evlilik tarihinden bu yana biriken varlıklar belirlenir. Katkı Payı Talebinin Hesaplanması. Katkı payı alacağının belirlenmesi için edinilmiş malvarlığı değerlerinin ve kişisel malvarlığı değerlerinin hesaplanması gerekir. Bu hesaplamanın adı denkleştirmedir. Eşlerden birinin borçları varsa, hesaplama denkleştirmedir. Daha sonra borçlar hesaplamadan çıkarılır. Her iki eşin de ev veya araba gibi mal varlığı varsa, hesaplama buna göre ayarlanacaktır. Hesaplama alacakları da içerecektir. Artık değer, tüm işlemlerin toplam tutarı olarak tanımlanabilir. Bu değerin her bir taraf için ayrı ayrı hesaplanması gerekmektedir. Bu yazımızda düğün takılarından kim sorumludur sorunuza cevap vereceğiz.

Boşanmada mal paylaşımı nasıl olur?

Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa, eşlerden biri çalışsın ya da çalışmasın, her iki eş de aynı miktarda artık değer alacaktır. Bu yasal mal rejiminin bir gereğidir. Bu rejim edinilmiş mallara sahip olma rejimidir. Bu hesaplamaya bireyin borçları dahil değildir. EşlerEdinilmiş malın değeriÖdenmişolandan daha fazla bile olabilir. Eş bu durumda bir eksikliktir. Yasa, artık değeri olmayan eşin hiç değeri yokmuş gibi kabul edileceğini belirtir. katılım talebi. Talebin kesinleştiği tarih itibariyle iştirak hakkının başka bir kişiye devri mümkün hale gelir. Fonlar mirasçılara da devredilebilir.

Edinilmiş mülk nedir?

Edinilmiş Mallar, eşlerin evlilikten başlayarak emekleri karşılığında edindikleri malvarlıklarını ifade eder. Eşler tarafından edinilen varlıkların değeri, değiş tokuş edilen emeğe dayanmalıdır. Bunlar edinilmiş mallara örnektir:

-Evlenmeden önce sahip olunan bir evin kirası gibi kişisel varlıklardan elde edilen gelirler.

Gelir veya çalışma kapasitesi kaybı için tazminat (Meslek hastalığı için tazminat).

Çalışkanlıkları için ödüllendirilirler.

Boşanma davalarında hangi mallar (Kişisel Varlıklar) bölünmez?

Türk Medeni Kanunu’na göre () eşlerin sahip olduğu tüm mallar, aksi kararlaştırılmadıkça edinilmiş mal sayılır. Böyle bir durum söz konusu değildir. TMK madde 220 istisnaları son derece sınırlı bir şekilde ifade etmiştir. Kanun bir takım istisnalar içermektedir:

  • Evlenmeden önce eşlerin sahip olduğu mülkler. Rejim başlamadan önce.
  • Eşin cüzdan ve çanta, saat, mücevher ve diğer aksesuarlar gibi kişisel eşyaları.
  • Bir eş tarafından miras alınan varlıklar
  • Tazminat talebi Eşiniz sosyal medya üzerinden hakarete uğradıysa, tazminat alma hakkınız olabilir.
  • Yasa dışı kazançla elde edilen varlıklar. Bir alışveriş merkezinin çekilişinde yeni bir araba kazanabilirsiniz.
  • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan ödemeler. İş kaybına bağlı olarak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan ödemeler (Sürekli İş Göremezlik Ödeneği gibi)

Yasaların izin vermesi halinde, eşler hangi eşyaların kişisel mal olarak kabul edileceğine sözleşme ile karar verebilirler. Bir sözleşme her zaman gerekli değildir. Evlenmeden önce doktor muayenehanesine sahip olan eşin, ekipman ve ultrason makinesi kişisel mal olarak kabul edildiği için bir sözleşmeye ihtiyacı yoktur.

İkinci olarak, eşlerin mülklerinden elde edilen gelir edinilmiş mal olarak değerlendirilir. Bunu kendi kişisel mülkleri olarak kabul etmeyi seçebilirler.

İster anlaşmalı ister çekişmeli olsun, boşanmada mal paylaşımı nasıl yapılır?

Bölüşüme nasıl karar verildiği önemli değildir. Evlilik ister anlaşmalı ister anlaşmasız olsun TMK her iki taraf için de geçerlidir. Yasa koyucu evliliğin sona ermesine çok az önem vermiştir.

Anlaşmalı boşanmada her iki eş de paylaşım esaslarını kanuna uygun olarak belirleyebilir. Uygulamada anlaşmalı boşanma protokolünde değer artışından feragatin düzenlenmesi mümkündür. Eşler mal paylaşımında da anlaşabilirler. Tüm bunların, eşlerin malvarlıklarını paylaşan sözleşmeler imzalamasının sonuçları olduğunu unutmayın. Bu konu boşanmada ikili bir faktör değildir.

Mal Rejimi Davası (PRC) nedir?

Farklı mal rejimleriyle ilgili olarak çeşitli dava türleri vardır. Olağanüstü rejime geçiş davası, davacının artık değere katılma davası ve değer artış davası olmak üzere dört farklı türde mal rejimi davası bulunmaktadır.

Bu bir borç meselesi değildir. Dava, eşler arasındaki mevcut bir mal rejiminin hâkim kararıyla mal ayrılığı rejimine dönüştürülmesidir. Diğer üç tür ise kişisel haklara dayalı alacakların tahsili için kullanılabilmektedir.

Mal Paylaşımında Zamanaşımı Süresi Nedir?

Mal paylaşımında zamanaşımı süresi boşanmanın kesinleştiği tarihten itibaren 10 yıldır. Mal paylaşımına ilişkin dava açmayan taraf için bu hak 10 yıl içinde sona erer. Talep hakkı ise bu süreden sonra sona erecektir.

Mal paylaşımı davasında hangi mahkeme yetkilidir?

Aile mahkemesi, katkı payı taleplerine dayanan her türlü mal paylaşımı davasına bakma yetkisine sahiptir. Medeni Kanun Madde 214 yetkili mahkemeyi belirleyecektir.

Ölüm nedeniyle mal rejiminin sona ermesi halinde, ölenin en son yaşadığı yerdeki davaya bakan mahkeme, katılma, katkı ve değer artış paylarına ilişkin her türlü davaya bakabilir.

Boşanma gerçekleşmişse veya bir boşanma davası varsa, boşanma davasına bakmaya yetkili mahkeme aynı zamanda herhangi bir mal rejimini tasfiye etme yetkisine de sahiptir.

Bu ikisi dışındaki tüm davalarda, davayı açan eşin yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir.

Boşanma sırasında aile konutunun paylaşımı nasıl yapılır?

Boşanmadan önce çiftin sahip olduğu ev ortak olarak satın alınmışsa, her iki taraf da aynı miktarı alacaktır. Ev satın alınır ve evin değeri taraflar arasında eşit olarak paylaştırılır. Taraflar farklı bir çözüm üzerinde anlaşabilir veya hakim, çocuğun veya eşin yoksul olup olmadığına göre bir karar verebilir.

Evlendikten sonra kişisel mülk haline gelecek bir arsanın bir kısmı için inşaat sözleşmesi yapmak mümkündür. Bu durumda, bu sözleşme ile edinilen daire kişisel mülkiyettir. Paylaşım mümkün değildir. Aynı şekilde, baba soyundan miras kalan para ile satın alınan ev de kişisel mülk olarak değerlendirilecektir.

Boşanmadan sonra eş katkı payını talep edebilir. Katkı payı artık eş tarafından gerçekleştirilen her türlü emeği içerecektir. Eşin sahip olduğu ve işgal ettiği bir arazinin inşasında çalışan eş, katkı payını talep etme hakkına sahiptir. Eşin çocuklara bakma ve ev işlerini yapma konusundaki emeği katkı olarak sayılmaz. Ev için katkı payı talep edilemez. Eş, arabasını satarak, mücevher vererek vs. de satın alma işlemine katkıda bulunabilir. Eş, boşanma sırasında yapılan her türlü katkıyı talep etme hakkına sahiptir.

Boşanma sırasında mallar çalınırsa ne olur?

Boşanmadan önce, eşler mal varlıklarını gizlemek ve katkı payı taleplerini azaltmak için kötü niyetle hareket edebilirler. Kanun koyucu diğer eşi korumak için TMK’ya 229. maddeyi eklemiştir. Böyle bir fiilin işlenmiş olması halinde, işlemlere ilişkin malvarlığı değerleri hiç var olmamış gibi tasfiye hesabına dahil edilecektir. Kötü niyetli davranışlardan kaçınmak mümkündür.

Bu bağlamda, Yargıtay uygulamaya yepyeni bir yön vermiştir. Yargıtay’ın içtihatları, üçüncü bir kişiye devredilen malvarlığı, eklenecek değerin ispatı ve eklenecek değere konu malvarlığının değerinin belirlenmesi alanlarında özellikle önem taşımaktadır. Bu içtihatlar, kanunda yer almayan durumların çözümünde hayati bir rol oynamaktadır. Yargıtay, Kanun’u çeşitli şekillerde açıklamaktadır.

Boşanmadan önce alınan ev, araba ve eşyalara ilişkin Yargıtay kararları

“… Tasfiyeye konu her iki taşınmaz da 15.11.2011 tarihinde diğer davalı …’e (davalı eşin kardeşi) devredildiğine göre, devirlerin davacının katılma alacağını azaltmak amacıyla yapıldığının kabulü gerekir. Yargıtay (8. HD. E. 2016/14281 K. 2018/17838 T. 24.10.2018)

“… Taraflar 1502.2011 tarihinde açılan boşanma davasının kesinleşmesinden sonra boşanmışlardır… Davalının 1712.2009 tarihinde bankada hesap açtırarak 50.802 TL yatırdığı ve 10.05.2010 tarihinde 61.49 TL çektiği anlaşılmaktadır. Boşanma davasının açılması sırasında her iki eşin malvarlığı (Medeni Kanun Madde 23) tasfiye edilir. Bu tarihten önceki bir yıl içinde malların satılmış olması halinde bunlar da dahil edilecektir …. Banka hesabı açma sözleşmesi vb. belgeler ve kayıtlar önemlidir. Hesabınızla ilgili ihtiyacınız olan tüm bilgileri bankadan almalısınız. Hesap açma sözleşmesi vb. kayıtlar ve belgeler gibi kayıtlı belgeler hakkında daha fazla bilgi edininBanka, hesap açma sözleşmesi gibi gerekli tüm kayıtları ve belgeleri size sağlamalıdır . . .” ” E. 2014/1703 K. 2015/7288 T. 31.3.2015)

“… 34 J.K.36 plakalı araç… mal rejiminin sona erdiği boşanmadan yaklaşık 2 yıl önce satılmıştır. Satılan araçlar elden çıkarıldı Fesihten önce Ayrıca, aşağıdakiler hakkında bilgi edinebilirsinizMülkiyetrejimi Araçların satış fiyatı veya 229. Madde uyarınca elden çıkarıldıkları gerçeğinin kanıtlanması imkansızdır. Bunların tasfiye kapsamına alınmaması gerekir. ” (Yargıtay IX. HD. E. 2015/6194 K. 2016/15818 T. 21.11.2016)

Boşanma sırasında mal paylaşımına ilişkin sorularınızın mümkün olduğunca çoğunu yanıtlamaya çalıştık.

Boşandıktan sonra mal varlığım nasıl bölüşülecek? Evlilik süresince edinilen malların nasıl paylaşılacağı çok önemlidir. Çoğu çift evlenmeden önce istedikleri mal rejimi konusunda anlaşamamaktadır. Bu nedenle yasal mal rejimine tabi olurlar. Çoğu zaman eşler bu konuda seçenekleri olduğunu bilmezler. Bu makale, en rahat ettiğimiz yasal sistemi kullanarak boşanma sonrasında mal paylaşımının nasıl işlediğini incelemektedir. Bu makale…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *